Testek Facebook Testek
VÝSLEDKY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 202220.03.2023

VÝSLEDKY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 2022


Predmetom ďalšieho zo série štatistických prehľadov sú výsledky našich inšpekcií STK v roku 2022. Oproti roku 2021 prišlo pri dodržiavaní predpisov technikmi technickej kontroly len k veľmi malým zmenám. Podiel STK bez zistených závažných porušení predpisov technikmi klesol o jeden percentuálny bod, kým podiel technikov bez zistených závažných porušení predpisov narástol o dva percentuálne body. Nádejný pozitívny trend z posledných rokov, kedy sme konštatovali, že bolo čoraz menej technikov technickej kontroly zámerne porušujúcich predpisy a ubúdalo aj STK, ktoré takéto správanie svojich pracovníkov tolerujú, sa tak žiaľ spomalil až zastavil. V udržiavaní podmienok na vykonávanie technických kontrol prevádzkovateľmi STK, čo zahŕňa najmä vybavenie meradlami a zariadeniami, sa trend zhoršovania z predchádzajúcich rokov zastavil, zlepšenie oproti roku 2021 je však len mierne. Stav, kedy len 12 % STK udržiava svoje technické vybavenie STK a plnenie administratívnych požiadaviek na úrovni vyžadovanej predpismi, stále nemožno považovať za uspokojivý. Viac v našom novom štatistickom prehľade.