Menu

NOVINKY

MINISTERSTVO SCHVÁLILO ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA
MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 07.12.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.…...
MOBILNÁ APLIKÁCIA MSTK PRI JAZDNEJ SKÚŠKE BŔZD
Od 01.01.2021 nebudú meradlá spomalenia MAHA VZM 300 a Inventure XL Meter naďalej spĺňať nové požiadavky dané prílohou č. 1 vyhlášky MDV SR č. 137/201...
FB

NOVINKY

20/11/2020 MINISTERSTVO SCHVÁLILO ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 07.12.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

16/11/2020 MOBILNÁ APLIKÁCIA MSTK PRI JAZDNEJ SKÚŠKE BŔZD

Od 01.01.2021 nebudú meradlá spomalenia MAHA VZM 300 a Inventure XL Meter naďalej spĺňať nové požiadavky dané prílohou č. 1 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., preto budú musieť byť pri technických kontrolách nahradené nakalibrovaným mobilným zariadením s nainštalovanou aplikáciou mSTK s označením softvérovej verzie 2. V reakcii na otázky o správnom používaní mobilnej aplikácie mSTK pri jazdnej skúške bŕzd sme spracovali stručný informačný dokument. Meranie spomalenia je zatiaľ dostupné len v aktuálnej verzii mSTK pre operačný systém Android. Novú verziu s funkciou merania spomalenia pripravujeme aj pre operačný systém iOS, tá však, žiaľ, nebude k dispozícii skôr, ako na začiatku roka 2021. Používateľom mobilných zariadení s operačným systémom iOS preto odporúčame na preklenutie obdobia do uvoľnenia novej verzie mSTK pre iOS zvážiť zadováženie si aspoň jedného zariadenia so systémom Android a jeho následnú kalibráciu. Inak nebudú spĺňať požiadavku vyhlášky na vybavenie STK meradlom spomalenia.

09/11/2020 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 19.11.2020 o 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

06/11/2020 AKTUALIZOVANÁ PREZENTÁCIA K VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

Aktualizovali sme prezentáciu ku kontrolám vozidiel s obmedzenou prevádzkou (tzv. "farmárske značky").

30/10/2020 ŠKOLILI SME TECHNIKOV CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLY

Odborné vzdelávanie zabezpečuje TESTEK nielen pre STK, ale aj pre technikov cestnej technickej kontroly PZ SR. Policajti, ktorí absolvovali náš septembrový kurz, práve prechádzajú skúškami z odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly. Správu o nich zverejnilo aj ministerstvo dopravy na svojej facebookovej stránke.

 

23/10/2020 ZMENA TERMÍNU ZÁKLADNÉHO šKOLENIA

Po dohode s MDV SR presúvame základné školenie technikov technickej kontroly pôvodne plánované s termínom začiatku od 26.10.2020 na nový termín so začiatkom od 23.11.2020. Dôvodom sú komplikácie, ktoré by účastníkom školenia mohli vzniknúť v súvislosti s protiepidemickými opatreniami znižujúcimi mobilitu obyvateľstva v najbližších dvoch týždňoch. Prihlásení účastníci boli o zmene termínu informovaní.

23/10/2020 CESTA DO STK BUDE POVOLENÁ AJ POČAS „LOCKDOWNU“

Podľa uznesenia vlády SR č. 678/2020 je aj počas nadchádzajúceho dvojtýždňového „lockdownu“ možno vykonať  v nevyhnutnom rozsahu cestu do prevádzky stanice technickej kontroly.

05/10/2020 MINISTERSTVO SCHVÁLILO ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 26.10.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

05/10/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 09.10.2020 (piatok) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.
Hygienické opatrenia, za ktorých usporadúvame v súčasnej situácii naše školenia, možno nájsť tu.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

29/09/2020 OD 1.1.2021 Už LEN MOBILNÁ APLIKÁCIA NAMIESTO MERADLA SPOMALENIA

Pripomíname, že od 01.01.2021 v súčasnosti schválené meradlá spomalenia MAHA VZM 300 a Inventure XL Meter nebudú spĺňať nové požiadavky na meradlo spomalenia dané prílohou č. 1 vyhlášky 137/2018 Z. z., a budú musieť byť pri technických kontrolách nahradené nakalibrovaným mobilným zariadením s nainštalovanou aplikáciou mSTK. Viac informácií tu.

16/09/2020 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 25.09.2020 o 8:00, 9:30 a 11:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

04/09/2020 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMOV SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ.

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

31/08/2020 AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ COVID-19 PRE šKOLENIA A SKÚšKY

Na bezpečnosti a zdraví účastníkov školení a skúšok organizovaných našou spoločnosťou nám záleží. Od 01.09.2020 nadobúdajú účinnosť viaceré nové opatrenia úradu verejného zdravotníctva, aktualizovali sme preto aj naše Opatrenia pri školeniach a skúškach počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Okrem toho práve v týchto dňoch podstupujú všetci naši zamestnanci dobrovoľne RT-PCR testy na ochorenie COVID-19, aby sme tým opäť o čosi znížili riziko šírenia infekcie na našich podujatiach.

31/08/2020 NOVELIZÁCIE PREDPISOV - TECHNICKÉ KONTROLY ADMINISTRATÍVNE, VOZIDLÁ S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU („FARMÁRSKE ZNAČKY“)

S účinnosťou od 01.09.2020 prišlo k novelizácii dvojice metodických pokynov:

 • Metodický pokyn č. 44/2018 (úplné znenie po zmene) na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol  bol novelizovaný metodickým pokynom č. 46/2020. Zmena spočíva v tom, že pri technických kontrolách administratívnych sa zavádza možnosť vyznačiť inú lehotu platnosti kontroly oproti tej, ktorá bola vyznačené pri pôvodnej technickej kontrole pravidelnej, ak z dôvodu zmeny spôsobu používania vozidla došlo ku zmene lehoty technickej kontroly pravidelnej (napr., ak sa vozidlo začalo používať ako vozidlo taxislužby alebo výcvikové vozidlo v autoškole).
 • Metodický pokyn č. 42/2019 (úplné znenie po zmene) na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (tzv. vozidlá s „farmárskymi značkami“) bol novelizovaný metodickým pokynom č. 45/2020. Zmenou sa spresňujú formulácie týkajúce sa posudzovania výrobných štítkov týchto vozidiel a vybavenia zvláštnymi výstražnými svietidlami so svetlom oranžovej farby. Medzi dôvody na hodnotenie vozidla ako nespôsobilého sa dopĺňa prípad, ak ide o vozidlo kategórie PS, ktoré nie je poľnohospodárskym alebo lesným pracovným strojom samohybným (napr. pracovný stroj samohybný používaný na stavebné alebo iné účely). Dopĺňa sa tiež povinnosť uvádzať vybavenie vozidla zvláštnym výstražným svietidlom do rubriky „Ďalšie záznamy STK“ na protokole o technickej kontrole.

03/08/2020 E-LEARNING SO ZľAVOU 80 % ZA VČASNÉ ZAPLATENIE FAKTÚR

Od 01.08.2020 sme spustili nový e-learningový internetový portál Webinár pre technické kontroly, zameraný na informácie o vykonávaní technických kontrol a o súvisiacich oblastiach. Účelom tohto nášho najnovšieho vzdelávacieho produktu je umožniť zamestnancom STK, predovšetkým technikom technickej kontroly, dobrovoľne sa vzdelávať v oblasti ich profesionálneho pôsobenia. Ide o doplnok k povinným školeniam podľa zákona č. 106/2018 Z. z., nie však o ich náhradu. Prístup prostredníctvom internetu a možnosť voľného výberu vzdelávacích videí z našej ponuky, ako aj času a počtu opakovaní ich prezerania, poskytujú tejto forme doplnkového vzdelávania maximálnu flexibilitu.
Bežná cena za každý začatý kalendárny mesiac používania webinára je podľa nášho platného cenníka 29,90 eur bez DPH na jednu STK, a to bez ohľadu na počet užívateľov a prístupov z danej STK. Našim zákazníkom z radov prevádzkovateľov STK však ponúkame možnosť získania zľavy 80 % z tejto ceny, ako odmeny za dôsledné dodržiavanie platobnej disciplíny. Viac informácií v liste.

31/07/2020 E-LEARNINGOVÝ PORTÁL PRE TECHNICKÉ KONTROLY OD 01.08.2020

Už dlhodobo sa okrem povinných školení technikov technickej kontroly alebo administratívnych pracovníkov STK snažíme poskytovať aj doplnkové nepovinné vzdelávanie v tejto a v súvisiacich oblastiach. Vďaka nášmu novému projektu – e-learningovému portálu Webinár pre technické kontroly – sa stáva tento typ našich služieb pre prevádzkovateľov alebo pracovníkov STK dostupnejším a flexibilnejším. Užívatelia webinára si budú môcť pozrieť prednášky a prezentácie zo školení technikov technickej kontroly a z iných našich vzdelávacích podujatí prostredníctvom internetu kdekoľvek a kedykoľvek. Obsah webinára priebežne dopĺňame, rozširujeme a aktualizujeme.

    

Webinár spúšťame od 01.08.2020, podrobnosti o zaregistrovaní sa a používaní možno nájsť v návode na používanie. Služba je spoplatnená podľa cenníka platného od 01.08.2020 a je určená výhradne pre oprávnené osoby technickej kontroly alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK a ich pracovníkov, iným subjektom nebude registrácia umožnená.

30/07/2020 V PLNENÍ PODMIENOK NA VYKONÁVANIE KONTROLY SA STK ZHORšILI

Sériu pravidelných polročných štatistických prehľadov uzatvárame výsledkami overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na STK. Ide o ďalšiu z našich inšpekcií akreditovaných podľa normy ISO 17020, zameranú predovšetkým na vybavenie STK meradlami alebo zariadeniami, ich stavebné usporiadanie a plnenie niektorých administratívnych požiadaviek. Na rozdiel od odborného dozoru, ktorého polročnú bilanciu sme zverejnili 13.07.2020, je overovanie plnenia podmienok vopred ohlásenou inšpekciou, na ktorú sa STK môže dôkladne pripraviť.

Overeniu počiatočného plnenia podmienok podlieha STK v procese zriaďovania (teda ešte pred jej otvorením) alebo existujúca STK, ak ide o jej zmenu (napr. typu alebo počtu kontrolných liniek). V prvom polroku sme vykonali celkovo 11 overení tohto typu, z nich boli pri šiestich STK (55 % prípadov) zistené neplnenia podmienok, následne odstránené. V najväčšom počte prípadov sa zistené nesplnenia týkali meradiel a prístrojov, podrobnosti sú zrejmé z pripojeného diagramu.

Priebežnému overeniu plnenia podmienok podlieha raz za dva roky každá existujúca STK, vykonáva sa na základe ministerstvom dopravy schváleného a zverejneného plánu. Ak je zistené nesplnenie predpísaných podmienok, STK je povinná ho v lehote do 60 dní odstrániť, hoci prerušiť činnosť kvôli nemu nemusí. V prvom polroku sme napriek obmedzeniam vyplývajúcim z mimoriadnej situácie kvôli epidémii COVID-19 vykonali 26 takýchto overení, z nich až na 23 STK (88 %!) boli zistené nesplnenia predpísaných podmienok. Podobne ako pri počiatočných overeniach, aj pri priebežných sa väčšina zistených nesplnení týkala meradiel a prístrojov, podrobnosti vidno v pripojenom diagrame.

Žiaľ, v porovnaní s výsledkami overovaní vykonaných v roku 2019 k žiadnemu zlepšeniu neprišlo, práve naopak, situácia sa zhoršila. A to ako pri počiatočných overeniach, z nulového výskytu neplnení v roku 2019 na 55 % overovaných STK neplniacich podmienky v prvom polroku 2020, tak aj pri priebežných overeniach, z 82 % podielu neplniacich STK v roku 2019 na 88 % v prvom polroku 2020.

30/07/2020 MOBILNÉ ZARIADENIE S APLIKÁCIOU MSTK Už MOžNO KALIBROVAť AKO MERADLO SPOMALENIA

Mobilné zariadenie s našou aplikáciou mSTK už možno kalibrovať a používať ako meradlo spomalenia pri technických kontrolách. Spoločnosti AST s.r.o. a Homola spol. s r.o. boli ministerstvom dopravy schválené ako odborne spôsobilé na ich kalibráciu. Podrobnejšie informácie tu.

29/07/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 28.08.2020 (piatok) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.
Hygienické opatrenia, za ktorých usporadúvame v súčasnej situácii naše školenia, možno nájsť tu.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

22/07/2020 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. ZÁKONOM Č. 198/2020 Z. Z.

Dnes bol na stránke www.Slov-Lex.sk zverejnený zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V zákone č. 106/2018 Z. z. sa ním okrem iného s účinnosťou od 01.07.2021 rušia kontrolné nálepky technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.

22/07/2020 STAVEBNÉ PRACOVNÉ STROJE A "FARMÁRSKE ZNAČKY"

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej stránke informáciu k možnosti udelenia vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (prihlásenie na tzv. „farmárske značky“) stavebným pracovným strojom samohybným. Okrem iného z nej vyplýva, že „pre pracovné stroje samohybné používané na stavebné účely (napríklad šmykom riadený nakladač ZŤS UN 060/061, kolesový nakladač ZŤS UN-053/200/320/DH112/DH113 a podobne) alebo pre pracovné stroje samohybné používané na iné účely (napríklad zametací stroj, stroj na vodorovné značenie ciest a podobne)“ nie je možné udeliť vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou.

15/07/2020 MINISTERSTVO DOPRAVY SCHVÁLILO TERMÍNY ĎALšÍCH šKOLENÍ

MDV SR nám schválilo vypísanie termínov týchto školení v septembri a októbri:

 • základné školenie technikov technickej kontroly v termíne od 07.09.2020
 • rozširovacie školenie na technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR) v termíne od 05.10.2020
 • rozširovacie školenie na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (CEMT/ECMT) v termíne od 05.10.2020

Doškoľovací kurz, ktorý bol pôvodne plánovaný v termíne od 07.09.2020 do 09.09.2020, bude kvôli základnému školeniu presunutý na náhradný termín 02.09.2020 až 04.09.2020. Viac informácií v sekcii školenia a skúšky našej stránky.

13/07/2020 ROZDIEL MEDZI OSVEDČENÍM A PROTOKOLOM O TECHNICKEJ KONTROLE

Podľa zákona zlepšujúceho podnikateľské prostredie zasiahnuté opatreniami proti epidémii COVID-19, ktorý NR SR schválila pred pár dňami, príde ku zrušeniu kontrolných nálepiek technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality s účinnosťou od 01.07.2021. V posledných dňoch sa ale v médiách objavili názory o údajnej zbytočnosti ďalšieho z dokladov, tentoraz má ísť o protokol o technickej kontrole. Radi by sme do diskusie prispeli stručným zhrnutím faktov o dvojici dokladov o technickej kontrole ostávajúcich po zrušení nálepiek – o osvedčení a protokole – v našom novom informačnom dokumente. Obávame sa totiž, že žiadne fakty dosiaľ v tejto veci verejne prezentované neboli, pričom oboznámenie sa s nimi považujeme za nevyhnutné na utvorenie si objektívneho názoru o potrebe jednotlivých dokladov.

13/07/2020 PROBLÉMY S PORUšOVANÍM PREDPISOV TECHNIKMI STK PRETRVÁVAJÚ AJ V ROKU 2020

Ďalšou oblasťou, ktorú v polovici kalendárneho roka zvykneme bilancovať, je odborný dozor nad dodržiavaním predpisov technikmi technickej kontroly. Náš odborný dozor, akreditovaný ako inšpekčná činnosť podľa normy ISO 17020, dopĺňa štátny odborný dozor vykonávaný orgánmi štátnej správy. Zaoberáme sa pri ňom predovšetkým tými najzávažnejšími porušeniami, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla. Radíme medzi ne najmä zo strany technika technickej kontroly zjavne zámerné manipulácie s výsledkom merania alebo hodnotením vozidla pri technickej kontrole.

V prvom polroku 2020 sme vykonali dozor nad 27 rôznymi STK, s využitím analýzy zaznamenaných údajov z meraní a videozáznamov sme skontrolovali vybrané technické kontroly celkovo 98 na nich pôsobiacich technikov. Zistili a zdokumentovali sme spolu 165 závažných porušení predpisov technikmi technickej kontroly. Na svedomí ich malo 46 technikov technickej kontroly, teda necelá polovica (47 %) z kontrolovaného počtu. K porušeniam prišlo na 18 STK, čo predstavuje až 67 % z kontrolovaných STK.

Veľká väčšina zistených porušení predpisov (68 %) sa týkala manipulácie s meraním alebo hodnotením účinku prevádzkovej brzdy. Ďalších 21 % odhalených porušení sa týkalo manipulácie s meraním alebo hodnotením účinku parkovacej brzdy. Približne 10 % predstavovalo nevyznačenie chýb vonkajšieho osvetlenia vozidla alebo ich nesprávne hodnotenie. Všetky zistenia boli postúpené príslušným orgánom štátnej správy na ďalšie konanie. Podrobnejšie rozdelenie zistených závažných porušení predpisov je v pripojenom diagrame.

Oproti výsledkom odborného dozoru za rok 2019, kedy sme zistili závažné porušenia predpisov až na 76 % kontrolovaných STK, sme tak zaznamenali mierne zlepšenie. Je však zjavné, že problémy s porušovaním predpisov technikmi na veľkej časti STK naďalej pretrvávajú. Pozitívom môže byť, že spomedzi technikov boli zistené závažné porušenia len u necelej polovice. Podiel tých poctivých bol síce o málo, ale predsa len väčší. Vo viacerých prípadoch sme na kontrolovaných STK narazili na situáciu, kedy len malá časť ich technikov vykonávala kontroly nekalým spôsobom. Niekedy šlo iba o jedného alebo dvoch problematických technikov danej STK. To nám dáva dôvod domnievať sa, že zďaleka nie všetci technici technickej kontroly považujú porušovanie predpisov za štandard, a tým azda aj istú nádej na zlepšenie situácie.

10/07/2020 BILANCIA SKÚšOK Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZA PRVÝ POLROK 2020

Ako všetko ostatné, aj harmonogram školení a skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly narušila v prvom polroku tohto roka epidémia ochorenia COVID-19. Zvýšeným úsilím všetkých zainteresovaných, a to nielen pracovníkov našej spoločnosti, ale aj skúšobných komisárov ministerstva dopravy a výstavby, sa postupne darí dohnať zameškané. S účinnosťou od januára 2020 okrem toho prišlo k zásadnej zmene zákona č. 106/2018 Z. z., vďaka ktorej získali skúšaní na skúškach technikov technickej kontroly jeden opravný termín navyše. Menej príjemným vedľajším dôsledkom je nárast celkového počtu skúšok.

Po novom teda platí, že ak skúšaný nevyhovel z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, môže ju opakovať najviac dvakrát. Ako sa to prejavilo na výsledkoch, vidno na nasledujúcich diagramoch.

Prvej skúšky po základnom školení (na získanie kvalifikácie) sa zúčastnilo 101 uchádzačov o kvalifikáciu technika technickej kontroly. Z nich 61 % uspelo na prvý raz. Ďalších 31 % uspelo na druhý alebo tretí raz. Na tretej skúške, teda už bez šance na reparát, neuspeli celkovo traja (3 %). Oproti roku 2019, kedy mali skúšaní k dispozícii len jeden opakovaný termín a podiel neúspešných bez možnosti opravy predstavoval až 14 %, sú výsledky pochopiteľne lepšie.

Po doškoľovaní na predĺženie platnosti kvalifikácie sú výsledky skúšok dlhodobo dobré. Len málokedy sa stávalo, že by technik technickej kontroly o svoju kvalifikáciu kvôli neúspechu na tomto type skúšky prišiel. V roku 2019 bola miera neúspešnosti 3 %. Po zvýšení počtu opakovaných skúšok sa ju podarilo v prvom polroku 2020 zredukovať na nulu. Z 96 účastníkov si tak udržali kvalifikáciu všetci, 89 % z nich to zvládlo na prvý raz, 9 % na druhý a novozavedený tretí pokus museli využiť dve percentá technikov.

10/07/2020 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V AUGUSTE 2020

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 24.08.2020 do 04.09.2020.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov na skúške. Napríklad v prvom polroku 2020 uspelo na skúške 87,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu neabsolvovali, uspelo len 48,60 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

02/07/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 10.07.2020 (piatok) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.
Hygienické opatrenia, za ktorých usporadúvame v súčasnej situácii naše školenia, možno nájsť tu.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

01/07/2020 AJ TESTEK PODPORIL PROJEKT SLOVENSKÉHO AUTONÓMNEHO AUTA

Projekt slovenského autonómneho auta Strojníckej fakulty STU Bratislava a spoločnosti Siemens, ktorý sa v posledných dňoch objavil v článkoch vo viacerých médiách (napr. na zive.sk alebo na pravda.sk), podporil aj TESTEK. Z meraní bŕzd na tomto zaujímavom vozidle v našom školiacom a vývojom pracovisku v decembri 2019 pochádza aj fotografia na titulke našej stránky.

01/07/2020 HISTORICKÝM ALEBO šPORTOVÝM VOZIDLÁM NIE JE MOžNÉ UDELIť OPÄTOVNÉ SCHVÁLENIE JEDNOTLIVÉHO VOZIDLA

MDV SR zverejnilo na svojej stránke informáciu o tom, že historickým alebo športovým vozidlám nie je možné udeliť opätovné schválenie jednotlivého vozidla.

30/06/2020 ZMENA KATEGÓRIE VOZIDLA Z O NA RA

Na základe konzultácie s ministerstvom dopravy sme pripravili informačný dokument ku zmene vozidla kategórie O na vozidlo kategórie Ra. Túto zmenu a súvisiacu technickú kontrolu možno vykonať aj na vozidle, ktoré bolo pôvodne schválené ako vozidlo kategórie O. Ak na vozidle neprišlo k žiadnej konštrukčnej úprave alebo zmene, nepôjde o prestavbu vozidla, ale iba o tzv. „inú technickú zmenu“. Pri tejto príležitosti sme aktualizovali aj náš starší dokument FAQ o označení vozidiel na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104.

23/06/2020 SPRÍSTUPNENÉ MERANIE SPOMALENIA V APLIKÁCII MSTK

Našu mobilnú aplikáciu mSTK sme doplnili o funkciu zabezpečujúcu meranie brzdného účinku vozidla jazdnou skúškou, podrobnejšie informácie možno nájsť v informačnom dokumente a v aktualizovanom návode na obsluhu. Vďaka novej funkcii bola aplikácia mSTK ministerstvom dopravy schválená na používanie informačného systému technických kontrol ako náhrady dosiaľ na STK používaného klasického meradla spomalenia (decelerometra).

22/06/2020 MANUÁL PRE NOVOVZNIKAJÚCE STK

V roku 2018 prišlo nadobudnutím účinnosti zákona č. 106/2018 Z. z. k čiastočnému uvoľneniu pravidiel regulácie siete STK a tým ku vzniku voľných miest na zriadenie nových STK v mnohých okresoch Slovenska. Noví držitelia povolení na zriadenie STK majú podľa zákona lehotu troch rokov na prípravu všetkého potrebného. Niekoľkým sa síce podarilo novú STK zriadiť už skôr, otvorenie a rozbeh väčšiny z tejto vlny rozširovania siete STK však očakávame až v druhej polovici tohto roka alebo v budúcom roku. Na pomoc prevádzkovateľom rozbiehajúcich sa STK sme pripravili informačný dokument s názvom „Čo spraviť po počiatočnom overení STK pred jej otvorením“. Spolu s inými užitočnými informáciami pre prevádzkovateľov STK ho možno nájsť v sekciách Pre STK“ – „Informácie technickej služby“ alebo „Overovanie STK a odborný dozor“.

22/06/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 25.06.2020 (štvrtok) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.
Hygienické opatrenia, za ktorých usporadúvame v súčasnej situácii naše školenia, možno nájsť tu.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

19/06/2020 KÓPIE TALIANSKYCH OE PRI JEDNOTLIVO DOVEZENÝCH VOZIDLÁCH

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu ku kópiám talianskych osvedčení o evidencii predkladaným pri kontrolách v súvislosti s jednotlivo dovážanými vozidlami.

Okrem iného z nej vyplýva, že kópiu s originálnym záznamom o odhlásení vozidla na vývoz (export) vo forme nalepeného kupónu nie je možné pri technickej kontrole akceptovať.

19/06/2020 MINISTERSTVO SCHVÁLILO ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 10.08.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

16/06/2020 ZMENA KONTROLNÝCH POLOžIEK SKUPINY 6 (PODVOZOK A PRÍSLUšENSTVO)

Metodickým pokynom č. 35/2020 bol zmenený metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6). Úplné znenie po zmene možno nájsť tu. Zmena spočíva v úprave lehoty na inšpekciu plynovej nádrže na skvapalnený zemný plyn LNG.

15/06/2020 ZRUšENÝ BOL LEN NÚDZOVÝ STAV, MIMORIADNA SITUÁCIA COVID-19 NAĎALEJ TRVÁ

Uplynutím dňa 13.06.2020 vláda SR ukončila núdzový stav. Prechodné ustanovenia zákona č. 106/2018 Z. z. súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré doň boli doplnené zákonom č. 90/2020 Z. z., však naďalej ostávajú účinné. Sú totiž viazané na tzv. „krízovú situáciu“, ktorá je definovaná ako „mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19“. Mimoriadna situácia zatiaľ platí na území SR naďalej, preto sú stále účinné okrem iného aj tieto opatrenia vyplývajúce zo zákona č. 90/2020 Z. z.:

 • platnosť technickej kontroly pravidelnej (aj emisnej kontroly pravidelnej), ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace
 • platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov,
 • platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov,
 • platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace,
 • pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, ktoré sa malo vykonať počas krízovej situácie a nebolo vykonané, sa vykoná do šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie,
 • v období počas krízovej situácie držiteľ povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nie je povinný informovať schvaľovací orgán o stave zriadenia stanice technickej kontroly.

11/06/2020 APLIKÁCIA MSTK ZMIENENÁ V AKTUALITÁCH FEI STU V BRATISLAVE

O aplikácii mSTK, ktorú na použitie pri technických kontrolách vyvíjame spoločne s Ústavom automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, sa píše v článku na internetovej stránke fakulty ako o posune STK k smart riešeniam.

05/06/2020 INFORMÁCIA MDV SR K LEHOTE PLATNOSTI TK A EK VOZIDIEL TAXISLUžBY

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k lehote platnosti technickej a emisnej kontroly pravidelnej vozidiel evidovaných ako vozidlá taxislužby. Uvádza sa v nej okrem iného toto:

„Celoštátny informačný systém technickej kontroly a celoštátny informačný systém emisnej kontroly je prepojený s Jednotným informačnom systémom v cestnej doprave (JISCD), v ktorom sa evidujú vozidlá taxislužby (vozidlá zaevidované v koncesiách na výkon taxislužby). Preto akékoľvek vozidlo, ktoré je evidované v JISCD ako vozidlo taxislužby, má automaticky celoštátnym informačným systémom technickej kontroly a celoštátnym informačným systémom emisnej kontroly skrátenú platnosť technickej kontroly a skrátenú platnosť emisnej kontroly na jeden rok.

Ak prevádzkovateľ taxislužby prestal používať dané vozidlo pri výkone taxislužby a nepožiadal o jeho vymazanie z koncesie na výkon taxislužby, pričom takéto vozidlo mohlo byť následne aj predané ďalšej osobe, tak takéto vozidlo je naďalej vedené v systéme JISCD ako vozidlo taxislužby a pri najbližšej technickej kontrole a emisnej kontrole bude platnosť technickej kontroly skrátená na jeden rok.

Prevádzkovateľ taxislužby je povinný požiadať okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o vykonanie zmeny vo vozidlách, ktoré sú zapísané v koncesii. Ak nový (súčasný) prevádzkovateľ vozidla nevie, kto bol prevádzkovateľom taxislužby, o vykonanie zmeny vo vozidlách, ktoré sú zapísané v koncesii, môže požiadať priamo okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, aj samotný nový prevádzkovateľ vozidla.“

04/06/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 10.06.2020 (streda) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

01/06/2020 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 03.06.2020 o 8:30. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

29/05/2020 ČÍTANIE OBD PRI TK NA SLOVENSKU ZMIENENÉ V CITA NEWSRELEASE

V májovom čísle spravodajcu CITA NewsRelease (na str. 10), ktorý vydáva bruselská medzinárodná organizácia v oblasti kontroly vozidiel CITA, vyšla informácia o automatizovanom čítaní chybových kódov palubnej diagnostiky OBD ako súčasti technických kontrol na Slovensku od 01.01.2020. Ide o jeden z výsledkov dlhodobej spolupráce TESTEKu s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU vo výskume a vývoji, ktorý sa prednedávnom úspešne podarilo zaviesť do praxe, a vzbudzuje ohlas a záujem aj v zahraničí.

28/05/2020 PREZENTÁCIE K VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU A KU KATEGORIZÁCII

V reakcii na časté otázky technikov technickej kontroly sme na stránku pridali prezentáciu ku kontrolám vozidiel s obmedzenou prevádzkou (tzv. "farmárske značky") a schémy rozdelenia vozidiel na kategórie.

28/05/2020 VZORY OSVEDČENÍ O EVIDENCII A DOKLADOV O TK/EK šTÁTOV EÚ

Európska komisia v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov EÚ zostavila a na internete sprístupnila databázu so vzormi osvedčení o evidencii vozidieldokladov o kontrole technického stavu jednotlivých členských štátov.

26/05/2020 ŠKOLENIE V ČASE COVID-19

V čase mimoriadnych opatrení kvôli epidémii Covid-19 sme na provizórnu prednáškovú miestnosť upravili aj halu nášho školiaceho strediska. Väčší priestor umožňuje dodržať predpísané dvojmetrové rozostupy medzi účastníkmi. Zrozumiteľnosti výkladu prednášajúceho v rozľahlejšom a hlučnejšom priestore pomáha jeho bezdrôtový prenos do prijímačov so slúchadlami, ktoré majú k dispozícii všetci účastníci školenia. Viac o našich aktuálnych hygienických opatreniach na školeniach a skúškach nájdete tu.

25/05/2020 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V JÚNI 2020

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 15.06.2020 do 26.06.2020.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.  musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov na skúške. Napríklad v prvom štvrťroku 2019 uspelo na skúške 94,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu neabsolvovali, uspelo len 36,40 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

25/05/2020 ĎALŠIE TERMÍNY ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

V dňoch 28.05., 29.05., 04.06. a 05.06.2020 (štvrtok a piatok tento i budúci týždeň) sa bude konať ďalší turnus školení administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka. Z dôvodu sprísnených hygienických opatrení je maximálny počet účastníkov na jednom termíne 3 osoby.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

Aktualizácia: Doplnili sme termíny v prvý júnový týždeň.

22/05/2020 INFORMÁCIA K POVOľOVANIU VÝNIMIEK NA WEBE MDV SR

MDV SR aktualizovalo informácie na svojej webovej stránke o povoľovaní výnimiek z technických požiadaviek na vozidlá. Po novom možno návrh na povolenie výnimky podať aj elektronicky prostredníctvom jednotného informačného systému cestnej dopravy (JISCD).

22/05/2020 INFORMÁCIA K PREKLADOM V ELEKTRONICKEJ FORME NA WEBE MDV SR

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k možnosti predkladať okresnému úradu preklady do štátneho jazyka pri jednotlivo dovážaných vozidlách v listinnej aj v elektronickej podobe.

Aktualizácia: Preklad v elektronickej podobe je možné predložiť aj pri technickej kontrole v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom. Preklad musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrený kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

21/05/2020 ZMENY TERMÍNOV PLÁNOVANÝCH šKOLENÍ

MDV SR schválilo zmeny termínov plánovaných školení:

 • doškoľovací kurz pôvodne plánovaný v termíne 15. až 17.04.2020 sa uskutoční od 25. do 27.05.2020,
 • doškoľovací kurz pôvodne plánovaný v termíne 08. až 10.06.2020 sa uskutoční od 01. do 03.06.2020,
 • základné školenie pôvodne plánované s teoretickou časťou v termíne od 20. do 30.04.2020 sa uskutoční s teoretickou časťou v termíne od 15. do 26.06.2020,
 • základné školenie pôvodne plánované s teoretickou časťou v termíne od 25.05. do 05.06.2020 sa uskutoční s teoretickou časťou v termíne od 13. do 24.07.2020.

Žiadatelia zaradení do školení budú informovaní o podrobnostiach listom.

14/05/2020 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV TÝKAJÚCICH SA KONTROLY BŔZD

Na stránku sme pridali nové metodické pokyny MDV SR:

Metodické pokyny nadobúdajú účinnosť 15.05.2020.

Aktualizácia: Doplnili sme informačný dokument s prehľadom zmien.

13/05/2020 UPOZORNENIE K PREDKLADANIU PREKLADOV PRI TK V SÚVISLOSTI S DOVOZOM

Na žiadosť MDV SR pripomíname, že podľa § 46 ods. 3 písm. b) vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov je pri technickej kontrole vykonávanej v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom potrebné predložiť úradne osvedčený preklad osvedčenia o evidencii (ak je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku), pričom platí, že „pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte alebo zmluvnom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii“. Tzv. „harmonizované osvedčenie o evidencii“ a jeho časti sú definované v prílohe č. 5 vyhlášky č. 133/2018 Z. z. Informácia k predkladaniu prekladov je aj na internetovej stránke MDV SR.
MDV SR zaznamenalo v poslednej dobe sťažnosti týkajúce sa prípadov, kedy technik technickej kontroly pri takejto technickej kontrole preklad nevyžadoval, hoci predložené „harmonizované osvedčenie o evidencii“ obsahovalo texty aj v častiach nepodliehajúcich harmonizácii, ako sú napríklad výnimky z povinnosti plniť predpísané podmienky. Takýto postup je v rozpore s platnými predpismi. Preklad nie je potrebné predkladať iba v prípadoch, ak „harmonizované osvedčenie o evidencii“ neobsahuje žiadne neharmonizované záznamy.

07/05/2020 PREZENTÁCIA O DOPADOCH COVID-19 NA TECHNICKÉ KONTROLY

Na stránku sme pridali prezentáciu o dopadoch epidémie COVID-19 na technické kontroly na Slovensku v anglickom jazyku, ktorá odznela na včerajšom medzinárodnom internetovom seminári o vplyve súčasnej krízy na kontroly vozidiel vo svete. Zdá sa, že podobne, ako v iných oblastiach, je slovenská situácia v porovnaní so zahraničím lepšia. Dopady krízy v mnohých viac zasiahnutých štátoch sú aj v oblasti technických kontrol horšie, zahŕňajú dlhšie obdobia núteného uzatvorenia STK, prísnejšie hygienické opatrenia alebo výraznejšie poklesy počtu kontrol.

06/05/2020 NOVÉ OPATRENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR OD 06.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva zrušil doterajšie opatrenie OLP/3461/2020 a s účinnosťou od 06.05.2020 vydal nové opatrenie OLP/3795/2020. Prevádzky ako STK môžu podľa neho poskytovať svoje služby za dodržiavania týchto hygienických opatrení: 

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Podľa nového opatrenia sa doterajšia požiadavka vyhradiť čas v pracovné dni od 9:00 do 11:00 na poskytovanie služieb osobám nad 65 rokov bude vzťahovať len na predajne potravín a drogérií, teda už nie na STK a obdobné prevádzky. Opatrenie okrem iného tiež definuje ďalšie požiadavky na prevádzkovanie taxislužieb a ich vozidiel, ako aj na prevádzkovanie autoškôl.

04/05/2020 COVID-19 A VÝKONNOSť SIETE STK

Všetky STK v Slovenskej republike spolu vykonajú približne 1.400.000 technických kontrol všetkých druhov ročne. Kontroly sú rozložené na celý rok, najväčší nápor na kapacity STK je spravidla na jar. A práve na začiatku jari 2020, od 16. do 30. marca, prišlo k zastaveniu činnosti všetkých STK kvôli epidémii COVID-19. V grafe zachytávajúcom počty vykonaných kontrol po jednotlivých kalendárnych týždňoch rokov 2019 a 2020 vidno veľkosť medziročného poklesu výkonnosti STK. Ku koncu apríla predstavoval spolu viac ako 50.000 kontrol, teda zaostávanie asi o 12 % oproti bežnému roku. Dobrou správou je, že výkonnosť STK po „reštarte“ spomalenom Veľkonočnými sviatkami už dosahuje predkrízovú úroveň.

 

04/05/2020 ZMENA PLÁNU PRIEBEžNÝCH OVERENÍ Z DÔVODU COVID-19

Na stránku sme pridali list ku zmene plánu priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na rok 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 (STK a termíny).

30/04/2020 UKONČENIE KRÍZOVÉHO REžIMU PRI PLATBÁCH ZA TOVAR OD 1.5.2020

Od 1.5.2020 je opäť možné platiť za tovar po jeho dodaní, na základe faktúry vystavenej pri jeho odoslaní; táto možnosť je dostupná pre tých zákazníkov, pri ktorých neevidujeme neuhradené faktúry po splatnosti. Pre tých zákazníkov, pri ktorých evidujeme neuhradené faktúry po splatnosti (sú v režime splátkového kalendára), naďalej zasielame tovar tak, ako v krízovom režime, teda na základe objednávky buď na dobierku, alebo po uhradení zálohovej faktúry. 

27/04/2020 INFORMÁCIA MDV SR K PREDĹžENIU PLATNOSTI TK A EK PRAVIDELNEJ

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k predĺženiu platnosti technickej a emisnej kontroly pravidelnej o 3 mesiace zákonom č. 90/2020 Z. z. Okrem iného sa v nej uvádza, že predlženie platnosti sa týka iba Slovenskej republiky, keďže zákony Slovenskej republiky platia iba na území Slovenskej republiky. Pri prevádzke vozidla v cestnej premávke v iných štátoch je potrebné mať platnú technickú kontrolu a emisnú kontrolu a vodič vozidla je povinný sa kontrolným orgánom preukázať platnými dokladmi o technickej kontrole a emisnej kontrole. 

25/04/2020 ÚVZ ZRUšIL ZÁKAZ OBSLUHOVAť OSOBY NAD 65 ROKOV MIMO VYHRADENÝCH HODÍN

Úrad verejného zdravotníctva opatrením OLP/3353/2020 zmenil doterajšie opatrenie OLP/3461/2020, ktorým od 22.04.2020 určil podmienky otvorenia prevádzok STK. Zmena spočíva v zrušení zákazu pre osoby nad 65 rokov navštevovať otvorené prevádzky, ako aj zákazu prevádzkovateľom STK poskytovať takýmto osobám služby mimo vyhradených hodín. Ustanovenie o umožnení vstupu v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. iba osobám nad 65 rokov ostáva naďalej v platnosti. 

23/04/2020 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. V SÚVISLOSTI S COVID-19

NR SR schválila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon č. 106/2018 Z. z. sa ním okrem iného zmení takto:

• platnosť technickej kontroly pravidelnej (aj emisnej kontroly pravidelnej), ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace,
• platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov,
• platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov,
• platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace,
• pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, ktoré sa malo vykonať počas krízovej situácie a nebolo vykonané, sa vykoná do šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie,
• v období počas krízovej situácie držiteľ povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nie je povinný informovať schvaľovací orgán o stave zriadenia stanice technickej kontroly.

Aktualizácia: Zákon bol 25.04.2020 zverejnený na www.Slov-Lex.sk ako zákon č. 90/2020 Z. z. a nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia. Opravili sme pôvodné znenie správy, ktoré vychádzalo z návrhu zákona, tak, aby zodpovedalo jeho schválenému zneniu.

22/04/2020 NOVÉ OPATRENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové opatrenie OLP/3461/2020 s účinnosťou od 22.04.2020. Potvrdzuje ním výnimku z povinnosti uzatvorenia prevádzok pre služby „staníc technickej kontroly a emisnej kontroly, vrátane autorizovaných a registrovaných dielní  na  overovanie  tachografov  a obmedzovačov,  pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení“, za dodržiavania týchto hygienických opatrení: 

• vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
• pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
• zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
• počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
• na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
• vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov,
• zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.
Okrem toho je novým opatrením nariadené „umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov; v inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať.“

17/04/2020 PREZENTÁCIE TESTEKU Z MINULOTÝžDŇOVÝCH MEDZINÁRODNÝCH ZASADNUTÍ CITA

Podľa pôvodných plánov mal byť TESTEK minulý týždeň hostiteľom veľkej trojdňovej akcie medzinárodnej organizácie CITA. V Bratislave sa mali postupne stretnúť celkovo tri pracovné skupiny CITA, WG1 Safety Systems (bezpečnostné systémy), SubWG1 Brake Testing (kontrola bŕzd) a SubWG1 Headlight Testers (zariadenia na kontrolu svetlometov). Kvôli mimoriadnej situácii na Slovensku, v Európe a aj vo zvyšku sveta však muselo byť celé podujatie presunuté do virtuálneho konferenčného priestoru na internete.

Napriek mnohým obmedzeniam takýchto virtuálnych stretnutí možno akciu považovať v rámci daných možností za úspešnú. Hoci sa desiatky účastníkov z rôznych európskych štátov navzájom fyzicky nestretli, vymenili si informácie o aktuálnom dianí a prebiehajúcich národných a medzinárodných projektoch v oblasti kontroly vozidiel. K úspechu prispeli aj zástupcovia TESTEKu, okrem predsedania zasadnutiu SubWG1 Brake Testing a časti zasadnutia SubWG1 Headlight Testers aj prezentáciami, ktoré sme pridali medzi publikácie na našej stránke: 

15/04/2020 AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE ÚNMS SR K OVEROVANIU A POUŽÍVANIU URČENÝCH MERADIEL V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Aktualizované usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) k metrologickým činnostiam v čase mimoriadnej situácie možno nájsť na webovej stránke úradu. Okrem iného z neho vyplýva, že určené meradlo, ktorému uplynie platnosť overenia od 17.04.2020 do 17.05.2020, možno používať bez overenia najneskôr do 17.06.2020, pričom jeho používateľ je povinný elektronicky podať vykonávateľovi overenia písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia v lehote určenej zákonom o metrológii. Aktualizovaný dokument nadväzuje na staršie usmernenie, podľa ktorého meradlo, ktorému uplynula platnosť overenia od 16.03.2020 do 16.04.2020, možno používať bez overenia najneskôr do 15.05.2020.

08/04/2020 ZMENA KONTROLNEJ POLOžKY PRE OBMEDZOVAČE RÝCHLOSTI

S účinnosťou od 15.04.2020 sa metodickým pokynom č. 21/2020 mení metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7) (úplné znenie po zmene). Predmetom zmeny je doplnenie spôsobu kontroly obmedzovača rýchlosti v prípade vozidiel vybavených záznamovým zariadením, ale nepodliehajúcich povinnosti jeho používania, o možnosť kontroly prostredníctvom štítku k obmedzovaču rýchlosti. Ten vzhľadom na absenciu protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia v tomto prípade slúži ako doklad o jeho kontrole.

02/04/2020 KONTROLY VOZIDIEL S PLATNOSťOU OSVEDČENIA ADR KONČIACOU MEDZI 01.03. A 01.08.2020

V dôsledku pristúpenia SR k mnohostranným dohodám M324 a M325 (informácia bola zverejnená na webovej stránke MDV SR) platí, že ak platnosť osvedčenia ADR (menovitý dátum) uvedená na osvedčení ADR (položka č. 12, prípadne položka č. 13) je v rozmedzí od 01.03.2020 do 01.08.2020, považuje sa takéto osvedčenie ADR za platné do 30.8.2020. Nasledujúca technická kontrola (ak ide o prípad predĺženia) sa môže vykonať kedykoľvek, keď to situácia v SR umožní, najneskôr však do 31.08.2020 (pred 01.09.2020). Nový dátum platnosti vyznačený v položke č. 13 osvedčenia ADR však musí nadväzovať na posledný menovitý dátum platnosti uvedený na osvedčení ADR (teda deň a mesiac sa budú opäť zhodovať, rok bude o jeden neskorší). Podrobnejšie vysvetlenie pre STK možno nájsť v pripojenom dokumente ministerstva.

31/03/2020 DO LEHOTY NA OPAKOVANÚ KONTROLU SA NERÁTA DOBA POVINNÉHO ZATVORENIA STK

Do lehoty 60 dní na vykonanie opakovanej technickej kontroly sa nezarátava čas povinného zatvorenia STK (14 dní - od 16.03.2020 do 29.03.2020). To znamená, že na opakovanú technickú kontrolu je v súčasnosti možné pristaviť vozidlá aj po uplynutí 60 dní od pôvodnej technickej kontroly, najneskôr však do 74 dní od pôvodnej technickej kontroly.

31/03/2020 USMERNENIE ÚNMS SR K OVEROVANIU A POUžÍVANIU URČENÝCH MERADIEL V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) k metrologickým činnostiam v čase mimoriadnej situácie možno nájsť na webovej stránke úradu. Okrem iného z neho vyplýva, že určené meradlo, ktorému uplynula alebo uplynie platnosť overenia od 16.03.2020 do 16.04.2020, možno používať bez overenia najneskôr do 15.05.2020, pričom jeho používateľ je povinný elektronicky podať vykonávateľovi overenia písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia v lehote určenej zákonom o metrológii.

31/03/2020 ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU VOZIDIEL S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU („FARMÁRSKE ZNAČKY“)

S účinnosťou od 01.04.2020 sa metodickým pokynom č. 20/2020 mení metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (úplné znenie po zmene). Po novom bude pri technickej kontrole týchto vozidiel potrebné zhotovovať mobilným zariadením aj snímku výrobného štítku vozidla, ak je ním vozidlo vybavené. Aktualizovaný bol tiež vzor predkladaného formulára s technickými údajmi v prílohe metodického pokynu, jeho interaktívnu počítačom vyplniteľnú verziu sme na našej stránke sprístupnili už skôr. 

31/03/2020 PRÍKLAD OPATRENÍ STK V ČASE EPIDÉMIE COVID-19

Na stránku sme pridali editovateľný dokument s príkladom preventívnych opatrení STK počas epidémie ochorenia COVID-19. STK môžu formulácie z dokumentu voľne použiť pri tvorbe vlastných opatrení alebo interných predpisov. Dokument sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou BOZPO, špecializujúcou sa na služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Opatrenia nadväzujú na povinné hygienické opatrenia nariadené opatrením ÚVZ SR č. OLP/2777/2020 a dopĺňajú ich.

30/03/2020 INFORMÁCIA MDV SR K OPATRENIU ÚVZ SR UMOžŇUJÚCEMU OTVORENIE NIEKTORÝCH PRACOVÍSK

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o novom opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2777/2020. Uvádza sa v nej okrem iného to, že okrem STK a pracovísk emisnej kontroly môžu svoje činnosti vykonávať aj pracoviská kontroly originality, pracoviská montáže plynových zariadení, ako aj autorizované a registrované dielne na overovanie tachografov a obmedzovačov.

28/03/2020 STK MÔžU BYť OTVORENÉ OD 30.03.2020

Podľa informácií z dnešnej tlačovej konferencie vlády SR budú môcť byť STK od 30.03.2020 opäť otvorené za predpokladu dodržania sprísnených hygienických opatrení. Podrobnosti možno nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, vrátane nasledovných požiadaviek hygienického režimu otvorených prevádzok:

 • umožniť vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • v radoch nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre, počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

Poznámka: Požiadavky týkajúce sa „nakupujúcich“ možno v podmienkach STK aplikovať na vodičov, ktorí vozidlá pristavili na kontrolu.

23/03/2020 ŠTATISTICKÝ PREHľAD O STK A ICH PRACOVNÍKOCH ZA ROK 2019

Hoci hlavným ukazovateľom výkonnosti siete STK v SR sú počty vykonaných kontrol, ktoré boli predmetom nášho predchádzajúceho štatistického prehľadu, jej komplexný obraz dotvára aj množstvo iných štatisticky spracovateľných údajov. Na stránku sme pridali ďalší zo štatistických prehľadov za rok 2019, tentoraz sa týka STK a technikov technickej kontroly, ich školení a skúšok, ako aj dozoru nad dodržiavaním predpisov na STK.

23/03/2020 KDE SÚ EšTE OKREM SR ZATVORENÉ STK?

Medzinárodná organizácia CITA, ktorej sme členmi, zorganizovala minulý týždeň prieskum s cieľom zistiť, v ktorých štátoch sú kvôli epidémii ochorenia COVID-19 zatvorené STK. Aktuálna situácia je taká, že v časti európskych štátov kontroly vozidiel stále prebiehajú, patria medzi ne napr. Dánsko, Fínsko, Holandsko, Maďarsko, Lotyšsko alebo Srbsko. Mnohé z nich zaviedli opatrenia znižujúce riziko nákazy, ako je minimalizácia kontaktov personálu STK so zákazníkmi (objednávanie cez internet), individuálne ochranné prostriedky pre personál STK alebo dezinfekcia priestorov STK. Takto v súčasnosti prebiehajú kontroly vo Švédsku, Írsku, Švajčiarsku, Poľsku alebo v Litve. Sú štáty, kde úrady zatvorenie STK nenariadili, ale prevádzkovatelia môžu STK zatvoriť a túto možnosť aj využívajú (Francúzsko, Rakúsko alebo Nemecko), často skôr kvôli menšiemu dopytu po kontrolách vyplývajúcemu z iných obmedzení dnešných dní (prekážky brániace voľnému pohybu osôb a vozidiel, preventívna domáca karanténa zamestnancov a ich rodín a pod.).

Časť štátov sa snaží administratívnymi opatreniami zredukovať počet aktuálne vykonávaných kontrol tak, aby na STK nebolo prítomných veľa osôb naraz. Napríklad v Luxembursku možno vykonať kontrolu výhradne tých vozidiel, ktorým v týchto dňoch končí platnosť predchádzajúca kontrola. V Nórsku zasa STK stále fungujú, vozidlá, ktorým skončí platnosť medzi 13.3.2020 a 30.4.2020, však dostali odklad 2 mesiace na vykonanie ďalšej kontroly, návštevu STK tak pravdepodobne dobrovoľne odložia na neskôr.

K úplnému zatvoreniu STK, podobne ako na Slovensku, zatiaľ prišlo v pomerne malom počte štátov, napr. v Španielsku alebo Slovinsku. Situácia v Európe sa však mení každým dňom a je pravdepodobné, že počet štátov, ktoré STK úradným rozhodnutím zatvoria, bude narastať.

Pre zaujímavosť Južná Kórea, ktorá epidémiu úspešne prekonáva, má pravidlo, že zatvorená musí byť STK, ktorú navštívila infikovaná osoba. Dosiaľ sa tak podľa ich údajov stalo len v jedinom prípade, STK bola následne zatvorená na 3 dni.

19/03/2020 MOžNOSť KALIBRÁCIE A OVERENIA ZARIADENÍ STK V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Podľa stanoviska MDV SR je aj v čase zatvorenia STK počas mimoriadnej situácie naďalej možné vykonávať kalibrácie a metrologické overenia zariadení STK, ak končí ich platnosť, prípadne tiež nevyhnutné opravy a pravidelnú údržbu zariadení. Odporúčame preto využiť súčasné obdobie nútenej nečinnosti STK aj na tieto úkony.

17/03/2020 DOPLNENIE OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie č. OLP/2596/2020, ktorým doplnil pôvodné opatrenie o zákaze niektorých činností. Spod zákazu vyňal okrem iného autoservisy, pneuservisy a odťahové služby alebo taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovarov. STK naďalej ostávajú zatvorené.

17/03/2020 OSVEDČENIA ADR V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k platnosti osvedčení na prepravu nebezpečných vecí (ADR) v súčasnej mimoriadnej situácii. Vyplýva z nej, že v SR možno v súčasnosti vykonávať prepravu nebezpečných vecí (ADR) aj na základe osvedčenia, ktorého platnosť skončila po 15.03.2020, a kvôli zastaveniu činnosti STK ho nebolo možné predĺžiť. Prevádzkovateľ vozidla je pritom povinný zabezpečiť, aby vozidlo prevádzkované v cestnej premávke bolo v riadnom technickom stave. Predĺženie platnosti osvedčenia sa bežne vykonáva prostredníctvom technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí v priebehu jedného mesiaca pred alebo po dátume platnosti. Po obnovení činnosti STK nebude do tejto lehoty započítavaná doba núteného zatvorenia STK. Osvedčenia, ktorých platnosť uplynula v čase mimoriadnej situácie, teda bude možné predĺžiť.

16/03/2020 INFORMÁCIA MDV SR K DOšKOľOVANIAM A SKÚšKAM TECHNIKOV V SÚČASNEJ MIMORIADNEJ SITUÁCII

Podľa dnešnej informácie MDV SR sa súčasnými mimoriadnymi opatreniami na ochranu zdravia a života vynútená neúčasť technikov technickej kontroly na doškoľovacom kurze na predĺženie platnosti osvedčenia technika alebo na skúške z odbornej spôsobilosti posudzuje rovnako, ako neúčasť z dôvodu práceneschopnosti, a technici sa uvedenému podrobia postupne po ukončení týchto opatrení. Neúčasť z dôvodu práceneschopnosti a odloženie doškoľovacieho kurzu a následnej skúšky upravuje § 91 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.

15/03/2020 ZATVORENIE STK A PEK NA 14 DNÍ

Uznesením vlády SR č. 113 z 15.03.2020 bola hlavnému hygienikovi SR uložená povinnosť vydať opatrenie, ktorým na 14 dní uzatvorí všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodov s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, a to od 16.03.2020. Uzatvorenie sa týka aj staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení. Rovnako naša spoločnosť nebude v tomto období distribuovať tovar pre STK.

Aktualizácia 16.03.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP12595/2020 nadväzujúce na uznesenie vlády zmienené v  správe bolo zverejnené na internetovej stránke úradu.

13/03/2020 POKUTY ZA ZMEšKANÚ TECHNICKÚ A EMISNÚ KONTROLU V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE BUDÚ ODPUSTENÉ

Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes zverejnilo na svojom webe túto informáciu:

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní. Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do odvolania. Automaticky generované rozkazy na pokuty vydávajú Okresné úrady. V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel obdržia rozkaz o uložení pokuty, odporúčame im podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti.

Informáciu možno nájsť tu.

12/03/2020 FORMULÁR NA TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU („FARMÁRSKE ZNAČKY“)

Aktualizovali sme interaktívny formulár na vyplnenie technických údajov vnútroštátne schvaľovaného jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou („farmárske značky“). Formulár vo formáte pdf možno vyplniť v počítači a po vytlačení použiť nielen ako doklad predkladaný pri zodpovedajúcej technickej kontrole na STK, ale aj ako prílohu k návrhu na schválenie takéhoto vozidla na okresnom úrade.

12/03/2020 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMOV SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ A KALIBRUJÚCICH OSÔB

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách a zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu meradiel používaných pri technických kontrolách.

12/03/2020 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV NA VYKONÁVANIE SKÚšOK Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI A OVEROVANIE PLNENIA PODMIENOK NA STK

Dňom 01.04.2020 nadobúdajú účinnosť dve novelizácie metodických pokynov:

11/03/2020 HOLANDSKO-SLOVENSKÁ šTÚDIA O KONTROLE SVETLOMETOV

Jedným z medzinárodných projektov, na ktorých sa naša spoločnosť v roku 2019 podieľala, bola štúdia Checking (modern) headlight systems (Kontrola moderných systémov svetlometov) vykonávaná v spolupráci s holandskou technickou službou RDW. Štúdia súvisela aj s našou dlhodobou podporou odborného školstva, pracovali na nej v rámci svojej praxe v RDW a TESTEKu študenti holandskej Rotterdam University of Applied Sciences (Hogeschool Rotterdam) a slovenskej Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Záverečnú správu zo štúdie sme pridali na našu webovú stránku medzi odborné publikácie.

10/03/2020 MOžNOSť NEZÚČASTNIť SA SKÚšKY ALEBO DOšKOľOVACIEHO KURZU ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou pripomíname technikom technickej kontroly, že podľa § 91 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z. možno z dôvodu vážnych zdravotných problémov odložiť účasť na doškoľovacom kurze na predĺženie platnosti osvedčenia technika a na následnej skúške z odbornej spôsobilosti. V takýchto prípadoch majú technici možnosť zúčastniť sa najbližšieho doškoľovacieho kurzu alebo skúšky po ukončení práceneschopnosti.

10/03/2020 DOČASNE ZRUšENÝ VÝKON SKÚšOK TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR informovalo, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR, počnúc dnešným dňom až do odvolania, je zrušený výkon skúšok technikov TK, EK, KO a MPZ, vodičov ADR a bezpečnostných poradcov ADR. O prípadných zmenách v uvedenom opatrení bude MDV SR  včas informovať. Prípadné dopady, vo vzťahu k platnosti vydaných osvedčení, bude MDV SR riešiť sekundárne s prihliadnutím na neočakávanú situáciu.

09/03/2020 PREDKLADANÉ DOKLADY PRI OPÄTOVNOM SCHVÁLENÍ VOZIDLA

Na základe stanoviska MDV SR možno pri technickej kontrole pravidelnej v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 zákona č. 106/2018 Z. z. akceptovať aj predloženie dokladov podľa § 28 ods. 2 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., teda pôvodných dokladov vozidla (osvedčenie o evidencii, technický preukaz...) alebo pôvodnej tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ) namiesto dosiaľ výhradne vyžadovaného dokladu PZ SR o vyradení vozidla z evidencie. 

09/03/2020 SADA KALIBROV NA SPÁJACIE ZARIADENIA AJ PRE LINKY TYPU A

Pripomíname, že podľa § 56 ods. 4 písm. e) vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. musia byť od 20.05.2020 vybavené kalibrami na spájacie zariadenia podľa § 20 ods. 1 písm. ab) tej istej vyhlášky aj kontrolné linky typu A. Kalibre na spájacie zariadenia môžu byť podľa § 20 ods. 5 vyhlášky spoločné pre viacero liniek, teda stačí, ak bude viaclinková STK vybavená jednou sadou kalibrov spoločnou pre všetky linky.

02/03/2020 AJ V ROKU 2019 SME PODPOROVALI ODBORNÉ šKOLSTVO

TESTEK aj v roku 2019 podporoval vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti automobilovej techniky. V našom školiacom a vývojovom stredisku sme privítali študentov z Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU a z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania SjF STU. Na exkurzii si vypočuli prednášky pracovníkov TESTEKu a mohli si tiež vyskúšať niektoré metódy kontroly a skúšok vozidiel aj prakticky. SjF STU sme taktiež poskytli naše meracie a diagnostické zariadenia na využitie pri ich výskumnom projekte v spolupráci so spoločnosťou Siemens „Autonómne vozidlo Siemens Simrod“. S pracovníkmi a študentami oboch ústavov a fakúlt STU dlhodobo spolupracujeme na viacerých projektoch.

28/02/2020 SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019

pravidelne zverejňovaným ročným bilanciám činností našej spoločnosti sme pridali správu za rok 2019.

28/02/2020 ROZMIESTNENIE OZNAČENÍ O MONITOROVANÍ ZÁZNAMOVÝM ZARIADENÍM NA STK

Na stránku sme pridali dokument s príkladom správneho rozmiestnenia označení o monitorovaní záznamovým zariadením (kamerovým systémom) na kontrolných linkách STK. Označenie monitorovaného priestoru je jednou z kontrolovaných položiek pri nami vykonávaných inšpekciách - overeniach plnenia podmienok na STK.

25/02/2020 PREZENTÁCIE A PRÍSPEVKY Z PODUJATÍ V ROKU 2019

      Medzi odborné publikácie sme doplnili naše príspevky z niektorých minuloročných podujatí:

 • spoločná prezentácia MDV SR a TESTEKu o dozore nad STK a článok a prezentácia o činnostiach technickej služby technickej kontroly z medzinárodnej konferencie organizovanej spoločnosťou DEKRA Slovensko „Smerovanie STK na Slovensku a v EÚ: Rok s novým zákonom č. 106/2018 Z. z.“, Bratislava, 02.05.2019
 • prezentácia Status of the SubWG1 on Brake Testing zo zasadnutia pracovnej skupiny CITA WG1, Radeberg (Nemecko), 19.11.2019
 • prezentácia CITA Recommendation No. 8 Brake Testing in Vehicle Inspection zo zasadnutia pracovnej skupiny CITA SubWG1, Varšava, 12.06.2019
 • prezentácia Vehicle Technical Inspections in the Slovak Republic z návštevy chorvátskej organizácie CVH a prevádzkovateľov chorvátskych STK, Bratislava, 14.06.2019
 • prezentácia Aktuálne z oblasti technických kontrol z workshopu NA STK, Soblahov, 16.05.2019

20/02/2020 AKTUALIZÁCIA DOKUMENTOV K INšPEKČNÝM ČINNOSTIAM

Aktualizovali sme vzor žiadosti o overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly pre novú STK, doplnili sme vzor žiadosti o overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly pre zmenu STK a náš starší dokument opisujúci všetky inšpekčné činnosti technickej služby technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z.: overovanie počiatočného plnenia podmienok, priebežné overovanie plnenia podmienok a odborný dozor.

12/02/2020 INFORMÁCIE MDV SR K JEDNOTLIVÝM VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

MDV SR zverejnilo na svojej webovej stránke aktualizované informácie o jednotlivých vozidlách s obmedzenou prevádzkou:

K samotnému vykonávaniu takejto technickej kontroly zvláštnej pripomíname, že podľa metodického pokynu 42/2019 sa pri nej kontrolná položka 0.1 (Tabuľky s evidenčným číslom) nevykonáva, nie je preto chybou, ak je na vozidle počas kontroly pripevnená tabuľka s evidenčným číslom zodpovedajúca predchádzajúcemu stavu prihlásenia vozidla v evidencii.

05/02/2020 INFORMÁCIA MDV SR K DOVOZU VOZIDIEL ZO SPOJENÉHO KRÁľOVSTVA VEľKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

MDV SR pridalo na svoju stránku informáciu o jednotlivo dovezených vozidlách zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska po Brexite. Vyplýva z nej, že pre dovoz takýchto vozidiel budú platiť doterajšie pravidlá najmenej do 31.12.2020.

05/02/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 10.02.2020 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

04/02/2020 INFORMÁCIA K POUžÍVANIU OTOČNÝCH PLOšÍN

Na stránku sme pridali informáciu ku spôsobu kontroly v kontrolnej položke 2.1.1. (Stav mechanizmu riadenia) a k používaniu otočných plošín.

Pripomíname, že otočné plošiny musia pre svoju správnu činnosť zabezpečovať rotačný aj posuvný pohyb pod zaťažením kolesami vozidla. Ak ich používateľ upraví oproti schválenému stavu tak, že zamedzí posuvnému pohybu otočnej platne, potom nebudú fungovať správne. Plošiny sa v takom prípade pri vytáčaní kolies voľne nepohybujú pod vozidlom, ale vozidlo sa pohybuje po posuvne zafixovaných plošinách. Dôsledkom môže byť zošmyknutie kolies vozidla z plošín, v krajnom prípade dokonca až poškodenie vozidla alebo ohrozenie bezpečnosti osôb prítomných na kontrolnej linke!

03/02/2020 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.02.2020 o 8:00, 9:30 a 11:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

31/01/2020 ZMENA METODICKÉHO POKYNU PRE VOZIDLÁ S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

S účinnosťou od 01.02.2020 sa metodickým pokynom č. 9/2020 mení metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (úplné znenie po zmene). Predmetom zmeny je spresnenie požiadavky na minimálnu dĺžku VIN. Podmienka minimálnej dĺžky 5 znakov sa vzťahuje výhradne na podomácky vyrobené vozidlá, na komerčne vyrábané vozidlá sa nevzťahuje. 

29/01/2020 ŠTATISTIKY TECHNICKÝCH KONTROL V SR ZA ROK 2019

Na stránku sme pridali dokument so základnými štatistickými ukazovateľmi technických kontrol v roku 2019. Oproti minulým rokom sme ho rozšírili, pridali sme napríklad prehľady najčastejšie zisťovaných chýb, porovnania úspešnosti vozidiel s predchádzajúcimi rokmi alebo počty vykonaných kontrol v jednotlivých kalendárnych týždňoch roka.

24/01/2020 METODICKÝ POKYN PRE TECHNICKÚ KONTROLU PRI ZMENE KATEGÓRIE O NA R

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 1/2020 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zmenou vozidla kategórie O na vozidlo kategórie Ra, ak na vozidle nedošlo k žiadnej konštrukčnej úprave alebo zmene. Metodický pokyn nadobudne účinnosť 01.02.2020.

21/01/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 27.01.2020 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

21/01/2020 MINISTERSTVO SCHVÁLILO AJ ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO šKOLENIA

MDV SR schválilo aj ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 25.05.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

15/01/2020 NÁVOD NA ZAEVIDOVANIE KONTROLY VOZIDLA S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

Na stránku sme pridali návod na zaevidovanie vykonania kontroly vozidla s obmedzenou prevádzkou v informačnom systéme technických kontrol. Návod zahŕňa aj použitie mobilnej aplikácie pri vykonávaní takejto kontroly mimo priestorov STK. 

14/01/2020 AKTUALIZOVANÁ INFORMÁCIA K PRIEBEžNÉMU OVEROVANIU

Aktualizovali sme informáciu k priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly a súvisiaci zoznam technologických zariadení, ktorými musia byť STK vybavené.

14/01/2020 ĎALšIE TURNUSY ZÁKLADNÉHO šKOLENIA SCHVÁLENÉ

MDV SR schválilo termíny dvoch ďalších tohtoročných turnusov základného školenia technikov technickej kontroly, uskutočnia sa od 02.03.2020 a od 20.04.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

13/01/2020 ZMENA TERMÍNU DOšKOľOVACÍCH KURZOV.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky schválilo zmenu doškoľovacích kurzov. Pôvodne plánované doškoľovacie kurzy na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly sa presúvajú nasledovne:

Z termínu 2. až 4.3.2020 na nový termín 24. až 26.2.2020.
Z termínu 20. až 22.4.2020 na nový termín 15. až 17.4.2020.

Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

10/01/2020 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ

Aktualizovali sme zoznam meradiel a zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

09/01/2020 INFORMÁCIA K PRIEBEžNÉMU OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TK

V súvislosti s pokračovaním vykonávania priebežného overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol sme na stránku pridali list MDV SR oznamujúci schválenie plánu ministerstvom, ako aj schválený plán priebežného overovania na rok 2020 (STK a termíny vykonania overenia).

03/01/2020 SEMINÁR O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK

Na odborný seminár o ISO 37001 sa ešte stále možno prihlásiť zaslaním e-mailu na adresu skolenia@testek-servis.sk. Pripomíname už skôr avizovaný seminár organizovaný spoločnosťou TESTEK servis, a.s. s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., ktorý sa uskutoční v našom školiacom stredisku dňa 17.01.2020. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

31/12/2019 NOVELIZÁCIE VYHLÁšOK Č. 132/2018 Z. Z. A Č. 134/2018 Z. Z., OPRAVA VYHLÁšKY Č. 426/2019 Z. Z.

V Zbierke zákonov boli zverejnené dve novelizujúce vyhlášky a jedna oprava chyby k vykonávacím vyhláškam k zákonu č. 106/2018 Z. z.:

 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 498/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 499/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.
 • oznámenie č. 508/2019 Z. z. o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.

Podstatné časti vyhlášok č. 498/2019 Z. z. a č. 499/2019 Z. z. nadobúdajú účinnosť 1.1.2020.

30/12/2019 KU ZMENÁM V TECHNICKÝCH KONTROLÁCH OD 01.01.2020

Ku zmenám v technických kontrolách od 01.01.2020, o ktorých sme priebežne informovali v posledných týždňoch, sme pripravili ešte jeden informačný dokument s prehľadom zmien v metodických pokynoch a prevodnú tabuľku chybových kódov DTC (zisťovaných čítaním OBD) na kódy chýb v kontrolných položkách technickej kontroly.
V súvislosti so zmenami sme ďalej na stránku pridali interaktívny formulár na vyplnenie technických údajov vnútroštátne schvaľovaného jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou. Formulár vo formáte pdf možno vyplniť v počítači a po vytlačení použiť nielen ako doklad predkladaný pri zodpovedajúcej technickej kontrole na STK, ale aj ako prílohu k návrhu na schválenie takéhoto vozidla na okresnom úrade.
Prevádzkovateľom STK, technikom technickej kontroly a ostatným pracovníkom STK želáme úspešný rok 2020 a v prvé januárové dni predovšetkým čo najmenej problémov s nábehom zmien vyplývajúcich z novelizácií zákona č. 106/2018 Z. z., nadväzujúcich vyhlášok a metodických pokynov technickej kontroly!

18/12/2019 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV OD 01.01.2020

S účinnosťou od 01.01.2020 prichádza ku zmenám týchto metodických pokynov MDV SR pre technické kontroly:

 • Metodický pokyn č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce brzdového zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1) sa mení metodickým pokynom č. 35/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 49/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa riadenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 2) sa mení metodickým pokynom č. 38/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 51/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 4) sa mení metodickým pokynom č. 34/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6) sa mení metodickým pokynom č. 36/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla  (Kontrolné položky skupiny 7) sa mení metodickým pokynom č. 37/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol sa mení metodickým pokynom č. 39/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 45/2018 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách sa mení metodickým pokynom č. 40/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu.

17/12/2019 NOVÉ METODICKÉ POKYNY NA TK VOZIDIEL S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU A PRI DEMONTÁžI PLYNOVÉHO POHONU

Na stránku sme pridali nové metodické pokyny MDV SR:

 • Metodický pokyn č. 41/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s demontážou plynového zariadenia z vozidla
 • Metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou

Oba metodické pokyny nadobúdajú účinnosť k 01.01.2020. Metodickým pokynom č. 42/2019 sa nahradí doterajší metodický pokyn č. 70/2018 s rovnakým názvom, ktorý bude k tomuto dátumu zrušený.

16/12/2019 PLÁN DOšKOľOVANÍ NA ROK 2020

Na stránku sme pridali plán doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly na rok 2020.

16/12/2019 OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ MOBILNEJ APLIKÁCIE MSTK AKO ČÍTAČKY OBD

Ministerstvom dopravy a výstavby vydané osvedčenie o schválení našej mobilnej aplikácie na používanie informačného systému technických kontrol mSTK ako čítačky palubnej diagnostiky OBD nájdete tu. V tejto súvislosti pripomíname, že sme všetkým STK zaslali po 2 kusy diagnostických jednotiek OBD ELM 327 kompatibilných so zariadeniami s operačným systémom Android. Tieto jednotky však žiaľ nie sú kompatibilné s mobilnými zariadeniami s operačným systémom iOS. Užívatelia takýchto zariadení si preto musia zadovážiť iné jednotky, kompatibilné s ich operačným systémom (jednotka musí podporovať štandard Bluetooth LE).

13/12/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ

Aktualizovali sme zoznam meradiel a zariadenímonitorovacích záznamových zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

13/12/2019 NOVELIZÁCIE VYKONÁVACÍCH VYHLÁšOK K ZÁKONU Č. 106/2018 Z. Z.

Dnes boli v Zbierke zákonov zverejnené štyri novelizujúce vyhlášky k vykonávacím vyhláškam k zákonu č. 106/2018 Z. z., ktoré nadobudnú účinnosť 01.01.2020:

 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z. Právne záväzné znenie možno nájsť tu. K vyhláške sme pripravili aj informačný dokument s vysvetlením zmien.
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 424/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 425/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z. Právne záväzné znenie možno nájsť tu
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.

13/12/2019 MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY Už AJ PRE IOS

Od 1.1.2020 pribudnú do celoštátneho informačného systému technických kontrol (CIS TK) nové funkcie, prístupné pomocou mobilného zariadenia na používanie CIS TK. Budú slúžiť na: 

 • vyhotovovanie snímok identifikačného čísla vozidla VIN, stavu odometra a ďalších požadovaných údajov (bude možné použiť aj na zasielanie snímok do informačného systému emisných kontrol a naopak, snímky zhotovené aplikáciou pre emisné kontroly bude možné zaslať aj do CIS TK),
 • čítanie údajov z palubnej diagnostiky vozidla OBD (povinné pre vozidlá kategórií M1 a N1 prihlásené po prvý krát do evidencie po 1.1.2012).

Pre bezproblémový nábeh novej funkcionality CIS TK odporúčame všetkým technikom technickej kontroly nastaviť a vyskúšať si možnosti aplikácie mSTK v mobilnom zariadení na používanie CIS TK už teraz. Aplikáciu mSTK je možné stiahnuť prostredníctvom služby Obchod Play (Google Play) pre operačný systém Android alebo App Store pre operačný systém iOS. Nastavením a odskúšaním aplikácie mSTK v dostatočnom časovom predstihu sa vyhnete komplikáciám s nastavením a používaním aplikácie v prvých dňoch používania. Prípadné pripomienky k aplikácii posielajte na e-mail: mstk@testek.sk, môžete tým prispieť k jej optimalizácii a vylepšeniam.

Návod na inštaláciu a použitie aplikácie mSTK pre operačný systém Android si môžete stiahnuť tu: http://testek.sk/files/mSTK-navod.pdf

Návod na inštaláciu a použitie aplikácie mSTK pre operačný systém iOS si môžete stiahnuť tu: http://www.testek.sk/files/mSTK-navod_iOS.pdf

11/12/2019 TERMÍN ĎALŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo termín konania ďalšieho turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 03.02.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

10/12/2019 ODSTÁVKA SYSTÉMU AIS TK 28.12.2019

Vážení zástupcovia oprávnených osôb technickej kontroly, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v sobotu 28.12.2019 nebude z dôvodu plánovanej aktualizácie dostupný AIS TK (CIS TK) počas celého dňa. Systém bude opätovne dostupný  v nedeľu 29.12.2019 od 08:00. Ďakujeme za pochopenie.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel