Menu

NOVINKY

ČÍTANIE OBD PRI TK NA SLOVENSKU ZMIENENÉ V CITA NEWSRELEASE
V májovom čísle spravodajcu CITA NewsRelease (na str. 10), ktorý vydáva bruselská medzinárodná organizácia v oblasti kontroly vozidiel CITA, vyšla inf...
PREZENTÁCIE K VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU A KU KATEGORIZÁCII
V reakcii na časté otázky technikov technickej kontroly sme na stránku pridali prezentáciu ku kontrolám vozidiel s obmedzenou prevádzkou (tzv. "farmár...
FB

NOVINKY

29/05/2020 ČÍTANIE OBD PRI TK NA SLOVENSKU ZMIENENÉ V CITA NEWSRELEASE

V májovom čísle spravodajcu CITA NewsRelease (na str. 10), ktorý vydáva bruselská medzinárodná organizácia v oblasti kontroly vozidiel CITA, vyšla informácia o automatizovanom čítaní chybových kódov palubnej diagnostiky OBD ako súčasti technických kontrol na Slovensku od 01.01.2020. Ide o jeden z výsledkov dlhodobej spolupráce TESTEKu s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU vo výskume a vývoji, ktorý sa prednedávnom úspešne podarilo zaviesť do praxe, a vzbudzuje ohlas a záujem aj v zahraničí.

28/05/2020 PREZENTÁCIE K VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU A KU KATEGORIZÁCII

V reakcii na časté otázky technikov technickej kontroly sme na stránku pridali prezentáciu ku kontrolám vozidiel s obmedzenou prevádzkou (tzv. "farmárske značky") a schémy rozdelenia vozidiel na kategórie.

28/05/2020 VZORY OSVEDČENÍ O EVIDENCII A DOKLADOV O TK/EK ŠTÁTOV EÚ

Európska komisia v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov EÚ zostavila a na internete sprístupnila databázu so vzormi osvedčení o evidencii vozidieldokladov o kontrole technického stavu jednotlivých členských štátov.

26/05/2020 ŠKOLENIE V ČASE COVID-19

V čase mimoriadnych opatrení kvôli epidémii Covid-19 sme na provizórnu prednáškovú miestnosť upravili aj halu nášho školiaceho strediska. Väčší priestor umožňuje dodržať predpísané dvojmetrové rozostupy medzi účastníkmi. Zrozumiteľnosti výkladu prednášajúceho v rozľahlejšom a hlučnejšom priestore pomáha jeho bezdrôtový prenos do prijímačov so slúchadlami, ktoré majú k dispozícii všetci účastníci školenia. Viac o našich aktuálnych hygienických opatreniach na školeniach a skúškach nájdete tu.

25/05/2020 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V JÚNI 2020

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 15.06.2020 do 26.06.2020.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.  musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov na skúške. Napríklad v prvom štvrťroku 2019 uspelo na skúške 94,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu neabsolvovali, uspelo len 36,40 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

25/05/2020 ĎALŠIE TERMÍNY ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

V dňoch 28.05., 29.05., 04.06. a 05.06.2020 (štvrtok a piatok tento i budúci týždeň) sa bude konať ďalší turnus školení administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka. Z dôvodu sprísnených hygienických opatrení je maximálny počet účastníkov na jednom termíne 3 osoby.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

Aktualizácia: Doplnili sme termíny v prvý júnový týždeň.

22/05/2020 INFORMÁCIA K POVOĽOVANIU VÝNIMIEK NA WEBE MDV SR

MDV SR aktualizovalo informácie na svojej webovej stránke o povoľovaní výnimiek z technických požiadaviek na vozidlá. Po novom možno návrh na povolenie výnimky podať aj elektronicky prostredníctvom jednotného informačného systému cestnej dopravy (JISCD).

22/05/2020 INFORMÁCIA K PREKLADOM V ELEKTRONICKEJ FORME NA WEBE MDV SR

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k možnosti predkladať okresnému úradu preklady do štátneho jazyka pri jednotlivo dovážaných vozidlách v listinnej aj v elektronickej podobe.

Aktualizácia: Preklad v elektronickej podobe je možné predložiť aj pri technickej kontrole v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom. Preklad musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrený kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

21/05/2020 ZMENY TERMÍNOV PLÁNOVANÝCH ŠKOLENÍ

MDV SR schválilo zmeny termínov plánovaných školení:

 • doškoľovací kurz pôvodne plánovaný v termíne 15. až 17.04.2020 sa uskutoční od 25. do 27.05.2020,
 • doškoľovací kurz pôvodne plánovaný v termíne 08. až 10.06.2020 sa uskutoční od 01. do 03.06.2020,
 • základné školenie pôvodne plánované s teoretickou časťou v termíne od 20. do 30.04.2020 sa uskutoční s teoretickou časťou v termíne od 15. do 26.06.2020,
 • základné školenie pôvodne plánované s teoretickou časťou v termíne od 25.05. do 05.06.2020 sa uskutoční s teoretickou časťou v termíne od 13. do 24.07.2020.

Žiadatelia zaradení do školení budú informovaní o podrobnostiach listom.

14/05/2020 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV TÝKAJÚCICH SA KONTROLY BŔZD

Na stránku sme pridali nové metodické pokyny MDV SR:

Metodické pokyny nadobúdajú účinnosť 15.05.2020.

Aktualizácia: Doplnili sme informačný dokument s prehľadom zmien.

13/05/2020 UPOZORNENIE K PREDKLADANIU PREKLADOV PRI TK V SÚVISLOSTI S DOVOZOM

Na žiadosť MDV SR pripomíname, že podľa § 46 ods. 3 písm. b) vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov je pri technickej kontrole vykonávanej v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom potrebné predložiť úradne osvedčený preklad osvedčenia o evidencii (ak je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku), pričom platí, že „pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte alebo zmluvnom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii“. Tzv. „harmonizované osvedčenie o evidencii“ a jeho časti sú definované v prílohe č. 5 vyhlášky č. 133/2018 Z. z. Informácia k predkladaniu prekladov je aj na internetovej stránke MDV SR.
MDV SR zaznamenalo v poslednej dobe sťažnosti týkajúce sa prípadov, kedy technik technickej kontroly pri takejto technickej kontrole preklad nevyžadoval, hoci predložené „harmonizované osvedčenie o evidencii“ obsahovalo texty aj v častiach nepodliehajúcich harmonizácii, ako sú napríklad výnimky z povinnosti plniť predpísané podmienky. Takýto postup je v rozpore s platnými predpismi. Preklad nie je potrebné predkladať iba v prípadoch, ak „harmonizované osvedčenie o evidencii“ neobsahuje žiadne neharmonizované záznamy.

07/05/2020 PREZENTÁCIA O DOPADOCH COVID-19 NA TECHNICKÉ KONTROLY

Na stránku sme pridali prezentáciu o dopadoch epidémie COVID-19 na technické kontroly na Slovensku v anglickom jazyku, ktorá odznela na včerajšom medzinárodnom internetovom seminári o vplyve súčasnej krízy na kontroly vozidiel vo svete. Zdá sa, že podobne, ako v iných oblastiach, je slovenská situácia v porovnaní so zahraničím lepšia. Dopady krízy v mnohých viac zasiahnutých štátoch sú aj v oblasti technických kontrol horšie, zahŕňajú dlhšie obdobia núteného uzatvorenia STK, prísnejšie hygienické opatrenia alebo výraznejšie poklesy počtu kontrol.

06/05/2020 NOVÉ OPATRENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR OD 06.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva zrušil doterajšie opatrenie OLP/3461/2020 a s účinnosťou od 06.05.2020 vydal nové opatrenie OLP/3795/2020. Prevádzky ako STK môžu podľa neho poskytovať svoje služby za dodržiavania týchto hygienických opatrení: 

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Podľa nového opatrenia sa doterajšia požiadavka vyhradiť čas v pracovné dni od 9:00 do 11:00 na poskytovanie služieb osobám nad 65 rokov bude vzťahovať len na predajne potravín a drogérií, teda už nie na STK a obdobné prevádzky. Opatrenie okrem iného tiež definuje ďalšie požiadavky na prevádzkovanie taxislužieb a ich vozidiel, ako aj na prevádzkovanie autoškôl.

04/05/2020 COVID-19 A VÝKONNOSŤ SIETE STK

Všetky STK v Slovenskej republike spolu vykonajú približne 1.400.000 technických kontrol všetkých druhov ročne. Kontroly sú rozložené na celý rok, najväčší nápor na kapacity STK je spravidla na jar. A práve na začiatku jari 2020, od 16. do 30. marca, prišlo k zastaveniu činnosti všetkých STK kvôli epidémii COVID-19. V grafe zachytávajúcom počty vykonaných kontrol po jednotlivých kalendárnych týždňoch rokov 2019 a 2020 vidno veľkosť medziročného poklesu výkonnosti STK. Ku koncu apríla predstavoval spolu viac ako 50.000 kontrol, teda zaostávanie asi o 12 % oproti bežnému roku. Dobrou správou je, že výkonnosť STK po „reštarte“ spomalenom Veľkonočnými sviatkami už dosahuje predkrízovú úroveň.

 

04/05/2020 ZMENA PLÁNU PRIEBEŽNÝCH OVERENÍ Z DÔVODU COVID-19

Na stránku sme pridali list ku zmene plánu priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na rok 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 (STK a termíny).

30/04/2020 UKONČENIE KRÍZOVÉHO REŽIMU PRI PLATBÁCH ZA TOVAR OD 1.5.2020

Od 1.5.2020 je opäť možné platiť za tovar po jeho dodaní, na základe faktúry vystavenej pri jeho odoslaní; táto možnosť je dostupná pre tých zákazníkov, pri ktorých neevidujeme neuhradené faktúry po splatnosti. Pre tých zákazníkov, pri ktorých evidujeme neuhradené faktúry po splatnosti (sú v režime splátkového kalendára), naďalej zasielame tovar tak, ako v krízovom režime, teda na základe objednávky buď na dobierku, alebo po uhradení zálohovej faktúry. 

27/04/2020 INFORMÁCIA MDV SR K PREDĹŽENIU PLATNOSTI TK A EK PRAVIDELNEJ

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k predĺženiu platnosti technickej a emisnej kontroly pravidelnej o 3 mesiace zákonom č. 90/2020 Z. z. Okrem iného sa v nej uvádza, že predlženie platnosti sa týka iba Slovenskej republiky, keďže zákony Slovenskej republiky platia iba na území Slovenskej republiky. Pri prevádzke vozidla v cestnej premávke v iných štátoch je potrebné mať platnú technickú kontrolu a emisnú kontrolu a vodič vozidla je povinný sa kontrolným orgánom preukázať platnými dokladmi o technickej kontrole a emisnej kontrole. 

25/04/2020 ÚVZ ZRUŠIL ZÁKAZ OBSLUHOVAŤ OSOBY NAD 65 ROKOV MIMO VYHRADENÝCH HODÍN

Úrad verejného zdravotníctva opatrením OLP/3353/2020 zmenil doterajšie opatrenie OLP/3461/2020, ktorým od 22.04.2020 určil podmienky otvorenia prevádzok STK. Zmena spočíva v zrušení zákazu pre osoby nad 65 rokov navštevovať otvorené prevádzky, ako aj zákazu prevádzkovateľom STK poskytovať takýmto osobám služby mimo vyhradených hodín. Ustanovenie o umožnení vstupu v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. iba osobám nad 65 rokov ostáva naďalej v platnosti. 

23/04/2020 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. V SÚVISLOSTI S COVID-19

NR SR schválila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon č. 106/2018 Z. z. sa ním okrem iného zmení takto:

• platnosť technickej kontroly pravidelnej (aj emisnej kontroly pravidelnej), ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace,
• platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov,
• platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov,
• platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace,
• pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, ktoré sa malo vykonať počas krízovej situácie a nebolo vykonané, sa vykoná do šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie,
• v období počas krízovej situácie držiteľ povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nie je povinný informovať schvaľovací orgán o stave zriadenia stanice technickej kontroly.

Aktualizácia: Zákon bol 25.04.2020 zverejnený na www.Slov-Lex.sk ako zákon č. 90/2020 Z. z. a nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia. Opravili sme pôvodné znenie správy, ktoré vychádzalo z návrhu zákona, tak, aby zodpovedalo jeho schválenému zneniu.

22/04/2020 NOVÉ OPATRENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové opatrenie OLP/3461/2020 s účinnosťou od 22.04.2020. Potvrdzuje ním výnimku z povinnosti uzatvorenia prevádzok pre služby „staníc technickej kontroly a emisnej kontroly, vrátane autorizovaných a registrovaných dielní  na  overovanie  tachografov  a obmedzovačov,  pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení“, za dodržiavania týchto hygienických opatrení: 

• vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
• pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
• zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
• počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
• na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
• vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov,
• zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.
Okrem toho je novým opatrením nariadené „umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov; v inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať.“

17/04/2020 PREZENTÁCIE TESTEKU Z MINULOTÝŽDŇOVÝCH MEDZINÁRODNÝCH ZASADNUTÍ CITA

Podľa pôvodných plánov mal byť TESTEK minulý týždeň hostiteľom veľkej trojdňovej akcie medzinárodnej organizácie CITA. V Bratislave sa mali postupne stretnúť celkovo tri pracovné skupiny CITA, WG1 Safety Systems (bezpečnostné systémy), SubWG1 Brake Testing (kontrola bŕzd) a SubWG1 Headlight Testers (zariadenia na kontrolu svetlometov). Kvôli mimoriadnej situácii na Slovensku, v Európe a aj vo zvyšku sveta však muselo byť celé podujatie presunuté do virtuálneho konferenčného priestoru na internete.

Napriek mnohým obmedzeniam takýchto virtuálnych stretnutí možno akciu považovať v rámci daných možností za úspešnú. Hoci sa desiatky účastníkov z rôznych európskych štátov navzájom fyzicky nestretli, vymenili si informácie o aktuálnom dianí a prebiehajúcich národných a medzinárodných projektoch v oblasti kontroly vozidiel. K úspechu prispeli aj zástupcovia TESTEKu, okrem predsedania zasadnutiu SubWG1 Brake Testing a časti zasadnutia SubWG1 Headlight Testers aj prezentáciami, ktoré sme pridali medzi publikácie na našej stránke: 

15/04/2020 AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE ÚNMS SR K OVEROVANIU A POUŽÍVANIU URČENÝCH MERADIEL V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Aktualizované usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) k metrologickým činnostiam v čase mimoriadnej situácie možno nájsť na webovej stránke úradu. Okrem iného z neho vyplýva, že určené meradlo, ktorému uplynie platnosť overenia od 17.04.2020 do 17.05.2020, možno používať bez overenia najneskôr do 17.06.2020, pričom jeho používateľ je povinný elektronicky podať vykonávateľovi overenia písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia v lehote určenej zákonom o metrológii. Aktualizovaný dokument nadväzuje na staršie usmernenie, podľa ktorého meradlo, ktorému uplynula platnosť overenia od 16.03.2020 do 16.04.2020, možno používať bez overenia najneskôr do 15.05.2020.

08/04/2020 ZMENA KONTROLNEJ POLOŽKY PRE OBMEDZOVAČE RÝCHLOSTI

S účinnosťou od 15.04.2020 sa metodickým pokynom č. 21/2020 mení metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7) (úplné znenie po zmene). Predmetom zmeny je doplnenie spôsobu kontroly obmedzovača rýchlosti v prípade vozidiel vybavených záznamovým zariadením, ale nepodliehajúcich povinnosti jeho používania, o možnosť kontroly prostredníctvom štítku k obmedzovaču rýchlosti. Ten vzhľadom na absenciu protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia v tomto prípade slúži ako doklad o jeho kontrole.

02/04/2020 KONTROLY VOZIDIEL S PLATNOSŤOU OSVEDČENIA ADR KONČIACOU MEDZI 01.03. A 01.08.2020

V dôsledku pristúpenia SR k mnohostranným dohodám M324 a M325 (informácia bola zverejnená na webovej stránke MDV SR) platí, že ak platnosť osvedčenia ADR (menovitý dátum) uvedená na osvedčení ADR (položka č. 12, prípadne položka č. 13) je v rozmedzí od 01.03.2020 do 01.08.2020, považuje sa takéto osvedčenie ADR za platné do 30.8.2020. Nasledujúca technická kontrola (ak ide o prípad predĺženia) sa môže vykonať kedykoľvek, keď to situácia v SR umožní, najneskôr však do 31.08.2020 (pred 01.09.2020). Nový dátum platnosti vyznačený v položke č. 13 osvedčenia ADR však musí nadväzovať na posledný menovitý dátum platnosti uvedený na osvedčení ADR (teda deň a mesiac sa budú opäť zhodovať, rok bude o jeden neskorší). Podrobnejšie vysvetlenie pre STK možno nájsť v pripojenom dokumente ministerstva.

31/03/2020 DO LEHOTY NA OPAKOVANÚ KONTROLU SA NERÁTA DOBA POVINNÉHO ZATVORENIA STK

Do lehoty 60 dní na vykonanie opakovanej technickej kontroly sa nezarátava čas povinného zatvorenia STK (14 dní - od 16.03.2020 do 29.03.2020). To znamená, že na opakovanú technickú kontrolu je v súčasnosti možné pristaviť vozidlá aj po uplynutí 60 dní od pôvodnej technickej kontroly, najneskôr však do 74 dní od pôvodnej technickej kontroly.

31/03/2020 USMERNENIE ÚNMS SR K OVEROVANIU A POUŽÍVANIU URČENÝCH MERADIEL V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) k metrologickým činnostiam v čase mimoriadnej situácie možno nájsť na webovej stránke úradu. Okrem iného z neho vyplýva, že určené meradlo, ktorému uplynula alebo uplynie platnosť overenia od 16.03.2020 do 16.04.2020, možno používať bez overenia najneskôr do 15.05.2020, pričom jeho používateľ je povinný elektronicky podať vykonávateľovi overenia písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia v lehote určenej zákonom o metrológii.

31/03/2020 ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU VOZIDIEL S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU („FARMÁRSKE ZNAČKY“)

S účinnosťou od 01.04.2020 sa metodickým pokynom č. 20/2020 mení metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (úplné znenie po zmene). Po novom bude pri technickej kontrole týchto vozidiel potrebné zhotovovať mobilným zariadením aj snímku výrobného štítku vozidla, ak je ním vozidlo vybavené. Aktualizovaný bol tiež vzor predkladaného formulára s technickými údajmi v prílohe metodického pokynu, jeho interaktívnu počítačom vyplniteľnú verziu sme na našej stránke sprístupnili už skôr. 

31/03/2020 PRÍKLAD OPATRENÍ STK V ČASE EPIDÉMIE COVID-19

Na stránku sme pridali editovateľný dokument s príkladom preventívnych opatrení STK počas epidémie ochorenia COVID-19. STK môžu formulácie z dokumentu voľne použiť pri tvorbe vlastných opatrení alebo interných predpisov. Dokument sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou BOZPO, špecializujúcou sa na služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Opatrenia nadväzujú na povinné hygienické opatrenia nariadené opatrením ÚVZ SR č. OLP/2777/2020 a dopĺňajú ich.

30/03/2020 INFORMÁCIA MDV SR K OPATRENIU ÚVZ SR UMOŽŇUJÚCEMU OTVORENIE NIEKTORÝCH PRACOVÍSK

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o novom opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2777/2020. Uvádza sa v nej okrem iného to, že okrem STK a pracovísk emisnej kontroly môžu svoje činnosti vykonávať aj pracoviská kontroly originality, pracoviská montáže plynových zariadení, ako aj autorizované a registrované dielne na overovanie tachografov a obmedzovačov.

28/03/2020 STK MÔŽU BYŤ OTVORENÉ OD 30.03.2020

Podľa informácií z dnešnej tlačovej konferencie vlády SR budú môcť byť STK od 30.03.2020 opäť otvorené za predpokladu dodržania sprísnených hygienických opatrení. Podrobnosti možno nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, vrátane nasledovných požiadaviek hygienického režimu otvorených prevádzok:

 • umožniť vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • v radoch nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre, počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

Poznámka: Požiadavky týkajúce sa „nakupujúcich“ možno v podmienkach STK aplikovať na vodičov, ktorí vozidlá pristavili na kontrolu.

23/03/2020 ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O STK A ICH PRACOVNÍKOCH ZA ROK 2019

Hoci hlavným ukazovateľom výkonnosti siete STK v SR sú počty vykonaných kontrol, ktoré boli predmetom nášho predchádzajúceho štatistického prehľadu, jej komplexný obraz dotvára aj množstvo iných štatisticky spracovateľných údajov. Na stránku sme pridali ďalší zo štatistických prehľadov za rok 2019, tentoraz sa týka STK a technikov technickej kontroly, ich školení a skúšok, ako aj dozoru nad dodržiavaním predpisov na STK.

23/03/2020 KDE SÚ EŠTE OKREM SR ZATVORENÉ STK?

Medzinárodná organizácia CITA, ktorej sme členmi, zorganizovala minulý týždeň prieskum s cieľom zistiť, v ktorých štátoch sú kvôli epidémii ochorenia COVID-19 zatvorené STK. Aktuálna situácia je taká, že v časti európskych štátov kontroly vozidiel stále prebiehajú, patria medzi ne napr. Dánsko, Fínsko, Holandsko, Maďarsko, Lotyšsko alebo Srbsko. Mnohé z nich zaviedli opatrenia znižujúce riziko nákazy, ako je minimalizácia kontaktov personálu STK so zákazníkmi (objednávanie cez internet), individuálne ochranné prostriedky pre personál STK alebo dezinfekcia priestorov STK. Takto v súčasnosti prebiehajú kontroly vo Švédsku, Írsku, Švajčiarsku, Poľsku alebo v Litve. Sú štáty, kde úrady zatvorenie STK nenariadili, ale prevádzkovatelia môžu STK zatvoriť a túto možnosť aj využívajú (Francúzsko, Rakúsko alebo Nemecko), často skôr kvôli menšiemu dopytu po kontrolách vyplývajúcemu z iných obmedzení dnešných dní (prekážky brániace voľnému pohybu osôb a vozidiel, preventívna domáca karanténa zamestnancov a ich rodín a pod.).

Časť štátov sa snaží administratívnymi opatreniami zredukovať počet aktuálne vykonávaných kontrol tak, aby na STK nebolo prítomných veľa osôb naraz. Napríklad v Luxembursku možno vykonať kontrolu výhradne tých vozidiel, ktorým v týchto dňoch končí platnosť predchádzajúca kontrola. V Nórsku zasa STK stále fungujú, vozidlá, ktorým skončí platnosť medzi 13.3.2020 a 30.4.2020, však dostali odklad 2 mesiace na vykonanie ďalšej kontroly, návštevu STK tak pravdepodobne dobrovoľne odložia na neskôr.

K úplnému zatvoreniu STK, podobne ako na Slovensku, zatiaľ prišlo v pomerne malom počte štátov, napr. v Španielsku alebo Slovinsku. Situácia v Európe sa však mení každým dňom a je pravdepodobné, že počet štátov, ktoré STK úradným rozhodnutím zatvoria, bude narastať.

Pre zaujímavosť Južná Kórea, ktorá epidémiu úspešne prekonáva, má pravidlo, že zatvorená musí byť STK, ktorú navštívila infikovaná osoba. Dosiaľ sa tak podľa ich údajov stalo len v jedinom prípade, STK bola následne zatvorená na 3 dni.

19/03/2020 MOŽNOSŤ KALIBRÁCIE A OVERENIA ZARIADENÍ STK V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Podľa stanoviska MDV SR je aj v čase zatvorenia STK počas mimoriadnej situácie naďalej možné vykonávať kalibrácie a metrologické overenia zariadení STK, ak končí ich platnosť, prípadne tiež nevyhnutné opravy a pravidelnú údržbu zariadení. Odporúčame preto využiť súčasné obdobie nútenej nečinnosti STK aj na tieto úkony.

17/03/2020 DOPLNENIE OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie č. OLP/2596/2020, ktorým doplnil pôvodné opatrenie o zákaze niektorých činností. Spod zákazu vyňal okrem iného autoservisy, pneuservisy a odťahové služby alebo taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovarov. STK naďalej ostávajú zatvorené.

17/03/2020 OSVEDČENIA ADR V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k platnosti osvedčení na prepravu nebezpečných vecí (ADR) v súčasnej mimoriadnej situácii. Vyplýva z nej, že v SR možno v súčasnosti vykonávať prepravu nebezpečných vecí (ADR) aj na základe osvedčenia, ktorého platnosť skončila po 15.03.2020, a kvôli zastaveniu činnosti STK ho nebolo možné predĺžiť. Prevádzkovateľ vozidla je pritom povinný zabezpečiť, aby vozidlo prevádzkované v cestnej premávke bolo v riadnom technickom stave. Predĺženie platnosti osvedčenia sa bežne vykonáva prostredníctvom technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí v priebehu jedného mesiaca pred alebo po dátume platnosti. Po obnovení činnosti STK nebude do tejto lehoty započítavaná doba núteného zatvorenia STK. Osvedčenia, ktorých platnosť uplynula v čase mimoriadnej situácie, teda bude možné predĺžiť.

16/03/2020 INFORMÁCIA MDV SR K DOŠKOĽOVANIAM A SKÚŠKAM TECHNIKOV V SÚČASNEJ MIMORIADNEJ SITUÁCII

Podľa dnešnej informácie MDV SR sa súčasnými mimoriadnymi opatreniami na ochranu zdravia a života vynútená neúčasť technikov technickej kontroly na doškoľovacom kurze na predĺženie platnosti osvedčenia technika alebo na skúške z odbornej spôsobilosti posudzuje rovnako, ako neúčasť z dôvodu práceneschopnosti, a technici sa uvedenému podrobia postupne po ukončení týchto opatrení. Neúčasť z dôvodu práceneschopnosti a odloženie doškoľovacieho kurzu a následnej skúšky upravuje § 91 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.

15/03/2020 ZATVORENIE STK A PEK NA 14 DNÍ

Uznesením vlády SR č. 113 z 15.03.2020 bola hlavnému hygienikovi SR uložená povinnosť vydať opatrenie, ktorým na 14 dní uzatvorí všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodov s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, a to od 16.03.2020. Uzatvorenie sa týka aj staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení. Rovnako naša spoločnosť nebude v tomto období distribuovať tovar pre STK.

Aktualizácia 16.03.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP12595/2020 nadväzujúce na uznesenie vlády zmienené v  správe bolo zverejnené na internetovej stránke úradu.

13/03/2020 POKUTY ZA ZMEŠKANÚ TECHNICKÚ A EMISNÚ KONTROLU V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE BUDÚ ODPUSTENÉ

Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes zverejnilo na svojom webe túto informáciu:

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní. Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do odvolania. Automaticky generované rozkazy na pokuty vydávajú Okresné úrady. V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel obdržia rozkaz o uložení pokuty, odporúčame im podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti.

Informáciu možno nájsť tu.

12/03/2020 FORMULÁR NA TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU („FARMÁRSKE ZNAČKY“)

Aktualizovali sme interaktívny formulár na vyplnenie technických údajov vnútroštátne schvaľovaného jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou („farmárske značky“). Formulár vo formáte pdf možno vyplniť v počítači a po vytlačení použiť nielen ako doklad predkladaný pri zodpovedajúcej technickej kontrole na STK, ale aj ako prílohu k návrhu na schválenie takéhoto vozidla na okresnom úrade.

12/03/2020 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMOV SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ A KALIBRUJÚCICH OSÔB

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách a zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu meradiel používaných pri technických kontrolách.

12/03/2020 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV NA VYKONÁVANIE SKÚŠOK Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI A OVEROVANIE PLNENIA PODMIENOK NA STK

Dňom 01.04.2020 nadobúdajú účinnosť dve novelizácie metodických pokynov:

11/03/2020 HOLANDSKO-SLOVENSKÁ ŠTÚDIA O KONTROLE SVETLOMETOV

Jedným z medzinárodných projektov, na ktorých sa naša spoločnosť v roku 2019 podieľala, bola štúdia Checking (modern) headlight systems (Kontrola moderných systémov svetlometov) vykonávaná v spolupráci s holandskou technickou službou RDW. Štúdia súvisela aj s našou dlhodobou podporou odborného školstva, pracovali na nej v rámci svojej praxe v RDW a TESTEKu študenti holandskej Rotterdam University of Applied Sciences (Hogeschool Rotterdam) a slovenskej Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Záverečnú správu zo štúdie sme pridali na našu webovú stránku medzi odborné publikácie.

10/03/2020 MOŽNOSŤ NEZÚČASTNIŤ SA SKÚŠKY ALEBO DOŠKOĽOVACIEHO KURZU ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou pripomíname technikom technickej kontroly, že podľa § 91 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z. možno z dôvodu vážnych zdravotných problémov odložiť účasť na doškoľovacom kurze na predĺženie platnosti osvedčenia technika a na následnej skúške z odbornej spôsobilosti. V takýchto prípadoch majú technici možnosť zúčastniť sa najbližšieho doškoľovacieho kurzu alebo skúšky po ukončení práceneschopnosti.

10/03/2020 DOČASNE ZRUŠENÝ VÝKON SKÚŠOK TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR informovalo, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR, počnúc dnešným dňom až do odvolania, je zrušený výkon skúšok technikov TK, EK, KO a MPZ, vodičov ADR a bezpečnostných poradcov ADR. O prípadných zmenách v uvedenom opatrení bude MDV SR  včas informovať. Prípadné dopady, vo vzťahu k platnosti vydaných osvedčení, bude MDV SR riešiť sekundárne s prihliadnutím na neočakávanú situáciu.

09/03/2020 PREDKLADANÉ DOKLADY PRI OPÄTOVNOM SCHVÁLENÍ VOZIDLA

Na základe stanoviska MDV SR možno pri technickej kontrole pravidelnej v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 zákona č. 106/2018 Z. z. akceptovať aj predloženie dokladov podľa § 28 ods. 2 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., teda pôvodných dokladov vozidla (osvedčenie o evidencii, technický preukaz...) alebo pôvodnej tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ) namiesto dosiaľ výhradne vyžadovaného dokladu PZ SR o vyradení vozidla z evidencie. 

09/03/2020 SADA KALIBROV NA SPÁJACIE ZARIADENIA AJ PRE LINKY TYPU A

Pripomíname, že podľa § 56 ods. 4 písm. e) vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. musia byť od 20.05.2020 vybavené kalibrami na spájacie zariadenia podľa § 20 ods. 1 písm. ab) tej istej vyhlášky aj kontrolné linky typu A. Kalibre na spájacie zariadenia môžu byť podľa § 20 ods. 5 vyhlášky spoločné pre viacero liniek, teda stačí, ak bude viaclinková STK vybavená jednou sadou kalibrov spoločnou pre všetky linky.

02/03/2020 AJ V ROKU 2019 SME PODPOROVALI ODBORNÉ ŠKOLSTVO

TESTEK aj v roku 2019 podporoval vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti automobilovej techniky. V našom školiacom a vývojovom stredisku sme privítali študentov z Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU a z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania SjF STU. Na exkurzii si vypočuli prednášky pracovníkov TESTEKu a mohli si tiež vyskúšať niektoré metódy kontroly a skúšok vozidiel aj prakticky. SjF STU sme taktiež poskytli naše meracie a diagnostické zariadenia na využitie pri ich výskumnom projekte v spolupráci so spoločnosťou Siemens „Autonómne vozidlo Siemens Simrod“. S pracovníkmi a študentami oboch ústavov a fakúlt STU dlhodobo spolupracujeme na viacerých projektoch.

28/02/2020 SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019

pravidelne zverejňovaným ročným bilanciám činností našej spoločnosti sme pridali správu za rok 2019.

28/02/2020 ROZMIESTNENIE OZNAČENÍ O MONITOROVANÍ ZÁZNAMOVÝM ZARIADENÍM NA STK

Na stránku sme pridali dokument s príkladom správneho rozmiestnenia označení o monitorovaní záznamovým zariadením (kamerovým systémom) na kontrolných linkách STK. Označenie monitorovaného priestoru je jednou z kontrolovaných položiek pri nami vykonávaných inšpekciách - overeniach plnenia podmienok na STK.

25/02/2020 PREZENTÁCIE A PRÍSPEVKY Z PODUJATÍ V ROKU 2019

      Medzi odborné publikácie sme doplnili naše príspevky z niektorých minuloročných podujatí:

 • spoločná prezentácia MDV SR a TESTEKu o dozore nad STK a článok a prezentácia o činnostiach technickej služby technickej kontroly z medzinárodnej konferencie organizovanej spoločnosťou DEKRA Slovensko „Smerovanie STK na Slovensku a v EÚ: Rok s novým zákonom č. 106/2018 Z. z.“, Bratislava, 02.05.2019
 • prezentácia Status of the SubWG1 on Brake Testing zo zasadnutia pracovnej skupiny CITA WG1, Radeberg (Nemecko), 19.11.2019
 • prezentácia CITA Recommendation No. 8 Brake Testing in Vehicle Inspection zo zasadnutia pracovnej skupiny CITA SubWG1, Varšava, 12.06.2019
 • prezentácia Vehicle Technical Inspections in the Slovak Republic z návštevy chorvátskej organizácie CVH a prevádzkovateľov chorvátskych STK, Bratislava, 14.06.2019
 • prezentácia Aktuálne z oblasti technických kontrol z workshopu NA STK, Soblahov, 16.05.2019

20/02/2020 AKTUALIZÁCIA DOKUMENTOV K INŠPEKČNÝM ČINNOSTIAM

Aktualizovali sme vzor žiadosti o overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly pre novú STK, doplnili sme vzor žiadosti o overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly pre zmenu STK a náš starší dokument opisujúci všetky inšpekčné činnosti technickej služby technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z.: overovanie počiatočného plnenia podmienok, priebežné overovanie plnenia podmienok a odborný dozor.

12/02/2020 INFORMÁCIE MDV SR K JEDNOTLIVÝM VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

MDV SR zverejnilo na svojej webovej stránke aktualizované informácie o jednotlivých vozidlách s obmedzenou prevádzkou:

K samotnému vykonávaniu takejto technickej kontroly zvláštnej pripomíname, že podľa metodického pokynu 42/2019 sa pri nej kontrolná položka 0.1 (Tabuľky s evidenčným číslom) nevykonáva, nie je preto chybou, ak je na vozidle počas kontroly pripevnená tabuľka s evidenčným číslom zodpovedajúca predchádzajúcemu stavu prihlásenia vozidla v evidencii.

05/02/2020 INFORMÁCIA MDV SR K DOVOZU VOZIDIEL ZO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

MDV SR pridalo na svoju stránku informáciu o jednotlivo dovezených vozidlách zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska po Brexite. Vyplýva z nej, že pre dovoz takýchto vozidiel budú platiť doterajšie pravidlá najmenej do 31.12.2020.

05/02/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 10.02.2020 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

04/02/2020 INFORMÁCIA K POUŽÍVANIU OTOČNÝCH PLOŠÍN

Na stránku sme pridali informáciu ku spôsobu kontroly v kontrolnej položke 2.1.1. (Stav mechanizmu riadenia) a k používaniu otočných plošín.

Pripomíname, že otočné plošiny musia pre svoju správnu činnosť zabezpečovať rotačný aj posuvný pohyb pod zaťažením kolesami vozidla. Ak ich používateľ upraví oproti schválenému stavu tak, že zamedzí posuvnému pohybu otočnej platne, potom nebudú fungovať správne. Plošiny sa v takom prípade pri vytáčaní kolies voľne nepohybujú pod vozidlom, ale vozidlo sa pohybuje po posuvne zafixovaných plošinách. Dôsledkom môže byť zošmyknutie kolies vozidla z plošín, v krajnom prípade dokonca až poškodenie vozidla alebo ohrozenie bezpečnosti osôb prítomných na kontrolnej linke!

03/02/2020 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.02.2020 o 8:00, 9:30 a 11:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

31/01/2020 ZMENA METODICKÉHO POKYNU PRE VOZIDLÁ S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

S účinnosťou od 01.02.2020 sa metodickým pokynom č. 9/2020 mení metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (úplné znenie po zmene). Predmetom zmeny je spresnenie požiadavky na minimálnu dĺžku VIN. Podmienka minimálnej dĺžky 5 znakov sa vzťahuje výhradne na podomácky vyrobené vozidlá, na komerčne vyrábané vozidlá sa nevzťahuje. 

29/01/2020 ŠTATISTIKY TECHNICKÝCH KONTROL V SR ZA ROK 2019

Na stránku sme pridali dokument so základnými štatistickými ukazovateľmi technických kontrol v roku 2019. Oproti minulým rokom sme ho rozšírili, pridali sme napríklad prehľady najčastejšie zisťovaných chýb, porovnania úspešnosti vozidiel s predchádzajúcimi rokmi alebo počty vykonaných kontrol v jednotlivých kalendárnych týždňoch roka.

24/01/2020 METODICKÝ POKYN PRE TECHNICKÚ KONTROLU PRI ZMENE KATEGÓRIE O NA R

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 1/2020 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zmenou vozidla kategórie O na vozidlo kategórie Ra, ak na vozidle nedošlo k žiadnej konštrukčnej úprave alebo zmene. Metodický pokyn nadobudne účinnosť 01.02.2020.

21/01/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 27.01.2020 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

21/01/2020 MINISTERSTVO SCHVÁLILO AJ ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

MDV SR schválilo aj ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 25.05.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

15/01/2020 NÁVOD NA ZAEVIDOVANIE KONTROLY VOZIDLA S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

Na stránku sme pridali návod na zaevidovanie vykonania kontroly vozidla s obmedzenou prevádzkou v informačnom systéme technických kontrol. Návod zahŕňa aj použitie mobilnej aplikácie pri vykonávaní takejto kontroly mimo priestorov STK. 

14/01/2020 AKTUALIZOVANÁ INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU

Aktualizovali sme informáciu k priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly a súvisiaci zoznam technologických zariadení, ktorými musia byť STK vybavené.

14/01/2020 ĎALŠIE TURNUSY ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA SCHVÁLENÉ

MDV SR schválilo termíny dvoch ďalších tohtoročných turnusov základného školenia technikov technickej kontroly, uskutočnia sa od 02.03.2020 a od 20.04.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

13/01/2020 ZMENA TERMÍNU DOŠKOĽOVACÍCH KURZOV.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky schválilo zmenu doškoľovacích kurzov. Pôvodne plánované doškoľovacie kurzy na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly sa presúvajú nasledovne:

Z termínu 2. až 4.3.2020 na nový termín 24. až 26.2.2020.
Z termínu 20. až 22.4.2020 na nový termín 15. až 17.4.2020.

Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

10/01/2020 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ

Aktualizovali sme zoznam meradiel a zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

09/01/2020 INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TK

V súvislosti s pokračovaním vykonávania priebežného overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol sme na stránku pridali list MDV SR oznamujúci schválenie plánu ministerstvom, ako aj schválený plán priebežného overovania na rok 2020 (STK a termíny vykonania overenia).

03/01/2020 SEMINÁR O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK

Na odborný seminár o ISO 37001 sa ešte stále možno prihlásiť zaslaním e-mailu na adresu skolenia@testek-servis.sk. Pripomíname už skôr avizovaný seminár organizovaný spoločnosťou TESTEK servis, a.s. s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., ktorý sa uskutoční v našom školiacom stredisku dňa 17.01.2020. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

31/12/2019 NOVELIZÁCIE VYHLÁŠOK Č. 132/2018 Z. Z. A Č. 134/2018 Z. Z., OPRAVA VYHLÁŠKY Č. 426/2019 Z. Z.

V Zbierke zákonov boli zverejnené dve novelizujúce vyhlášky a jedna oprava chyby k vykonávacím vyhláškam k zákonu č. 106/2018 Z. z.:

 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 498/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 499/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.
 • oznámenie č. 508/2019 Z. z. o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.

Podstatné časti vyhlášok č. 498/2019 Z. z. a č. 499/2019 Z. z. nadobúdajú účinnosť 1.1.2020.

30/12/2019 KU ZMENÁM V TECHNICKÝCH KONTROLÁCH OD 01.01.2020

Ku zmenám v technických kontrolách od 01.01.2020, o ktorých sme priebežne informovali v posledných týždňoch, sme pripravili ešte jeden informačný dokument s prehľadom zmien v metodických pokynoch a prevodnú tabuľku chybových kódov DTC (zisťovaných čítaním OBD) na kódy chýb v kontrolných položkách technickej kontroly.
V súvislosti so zmenami sme ďalej na stránku pridali interaktívny formulár na vyplnenie technických údajov vnútroštátne schvaľovaného jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou. Formulár vo formáte pdf možno vyplniť v počítači a po vytlačení použiť nielen ako doklad predkladaný pri zodpovedajúcej technickej kontrole na STK, ale aj ako prílohu k návrhu na schválenie takéhoto vozidla na okresnom úrade.
Prevádzkovateľom STK, technikom technickej kontroly a ostatným pracovníkom STK želáme úspešný rok 2020 a v prvé januárové dni predovšetkým čo najmenej problémov s nábehom zmien vyplývajúcich z novelizácií zákona č. 106/2018 Z. z., nadväzujúcich vyhlášok a metodických pokynov technickej kontroly!

18/12/2019 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV OD 01.01.2020

S účinnosťou od 01.01.2020 prichádza ku zmenám týchto metodických pokynov MDV SR pre technické kontroly:

 • Metodický pokyn č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce brzdového zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1) sa mení metodickým pokynom č. 35/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 49/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa riadenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 2) sa mení metodickým pokynom č. 38/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 51/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 4) sa mení metodickým pokynom č. 34/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6) sa mení metodickým pokynom č. 36/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla  (Kontrolné položky skupiny 7) sa mení metodickým pokynom č. 37/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol sa mení metodickým pokynom č. 39/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 45/2018 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách sa mení metodickým pokynom č. 40/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu.

17/12/2019 NOVÉ METODICKÉ POKYNY NA TK VOZIDIEL S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU A PRI DEMONTÁŽI PLYNOVÉHO POHONU

Na stránku sme pridali nové metodické pokyny MDV SR:

 • Metodický pokyn č. 41/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s demontážou plynového zariadenia z vozidla
 • Metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou

Oba metodické pokyny nadobúdajú účinnosť k 01.01.2020. Metodickým pokynom č. 42/2019 sa nahradí doterajší metodický pokyn č. 70/2018 s rovnakým názvom, ktorý bude k tomuto dátumu zrušený.

16/12/2019 PLÁN DOŠKOĽOVANÍ NA ROK 2020

Na stránku sme pridali plán doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly na rok 2020.

16/12/2019 OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ MOBILNEJ APLIKÁCIE MSTK AKO ČÍTAČKY OBD

Ministerstvom dopravy a výstavby vydané osvedčenie o schválení našej mobilnej aplikácie na používanie informačného systému technických kontrol mSTK ako čítačky palubnej diagnostiky OBD nájdete tu. V tejto súvislosti pripomíname, že sme všetkým STK zaslali po 2 kusy diagnostických jednotiek OBD ELM 327 kompatibilných so zariadeniami s operačným systémom Android. Tieto jednotky však žiaľ nie sú kompatibilné s mobilnými zariadeniami s operačným systémom iOS. Užívatelia takýchto zariadení si preto musia zadovážiť iné jednotky, kompatibilné s ich operačným systémom (jednotka musí podporovať štandard Bluetooth LE).

13/12/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ

Aktualizovali sme zoznam meradiel a zariadenímonitorovacích záznamových zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

13/12/2019 NOVELIZÁCIE VYKONÁVACÍCH VYHLÁŠOK K ZÁKONU Č. 106/2018 Z. Z.

Dnes boli v Zbierke zákonov zverejnené štyri novelizujúce vyhlášky k vykonávacím vyhláškam k zákonu č. 106/2018 Z. z., ktoré nadobudnú účinnosť 01.01.2020:

 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z. Právne záväzné znenie možno nájsť tu. K vyhláške sme pripravili aj informačný dokument s vysvetlením zmien.
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 424/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 425/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z. Právne záväzné znenie možno nájsť tu
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.

13/12/2019 MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY UŽ AJ PRE IOS

Od 1.1.2020 pribudnú do celoštátneho informačného systému technických kontrol (CIS TK) nové funkcie, prístupné pomocou mobilného zariadenia na používanie CIS TK. Budú slúžiť na: 

 • vyhotovovanie snímok identifikačného čísla vozidla VIN, stavu odometra a ďalších požadovaných údajov (bude možné použiť aj na zasielanie snímok do informačného systému emisných kontrol a naopak, snímky zhotovené aplikáciou pre emisné kontroly bude možné zaslať aj do CIS TK),
 • čítanie údajov z palubnej diagnostiky vozidla OBD (povinné pre vozidlá kategórií M1 a N1 prihlásené po prvý krát do evidencie po 1.1.2012).

Pre bezproblémový nábeh novej funkcionality CIS TK odporúčame všetkým technikom technickej kontroly nastaviť a vyskúšať si možnosti aplikácie mSTK v mobilnom zariadení na používanie CIS TK už teraz. Aplikáciu mSTK je možné stiahnuť prostredníctvom služby Obchod Play (Google Play) pre operačný systém Android alebo App Store pre operačný systém iOS. Nastavením a odskúšaním aplikácie mSTK v dostatočnom časovom predstihu sa vyhnete komplikáciám s nastavením a používaním aplikácie v prvých dňoch používania. Prípadné pripomienky k aplikácii posielajte na e-mail: mstk@testek.sk, môžete tým prispieť k jej optimalizácii a vylepšeniam.

Návod na inštaláciu a použitie aplikácie mSTK pre operačný systém Android si môžete stiahnuť tu: http://testek.sk/files/mSTK-navod.pdf

Návod na inštaláciu a použitie aplikácie mSTK pre operačný systém iOS si môžete stiahnuť tu: http://www.testek.sk/files/mSTK-navod_iOS.pdf

11/12/2019 TERMÍN ĎALŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo termín konania ďalšieho turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 03.02.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

10/12/2019 ODSTÁVKA SYSTÉMU AIS TK 28.12.2019

Vážení zástupcovia oprávnených osôb technickej kontroly, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v sobotu 28.12.2019 nebude z dôvodu plánovanej aktualizácie dostupný AIS TK (CIS TK) počas celého dňa. Systém bude opätovne dostupný  v nedeľu 29.12.2019 od 08:00. Ďakujeme za pochopenie.

10/12/2019 OBMEDZENÁ PREVÁDZKA VÝDAJA TOVARU

Vážení obchodní partneri, oznamujeme Vám, že z dôvodu vianočných sviatkov bude dňa 23.12.2019 obmedzená prevádzka výdaja tovaru len do 12.00. K ďalšiemu obmedzeniu našich služieb budeme žiaľ musieť kvôli výluke kuriérskej služby UPS pristúpiť v dňoch 27.12. až 31.12.2019, kedy nebudeme vydávať a zasielať tovar. Ak to však bude nevyhnutné na zabezpečenie chodu Vašej prevádzky, aj v tomto čase tovar pre Vás po telefonickej dohode na tel. č. +421 911 565 025 pripravíme a budete si ho môcť v dohodnutý čas u nás vyzdvihnúť osobne. Ďakujeme za pochopenie.

10/12/2019 ZMENA VYHLÁŠKY Č. 131/2018 Z. Z. O SCHVAĽOVANÍ VOZIDIEL

Na stránke slov-lex.sk bola zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 418/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel. Právne záväzné znenie novelizujúcej vyhlášky možno nájsť tu.

10/12/2019 KONČIACE LEHOTY PRECHODNÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY Č. 137/2018 Z. Z. PRE ZARIADENIA STK

Prevádzkovateľom STK pripomíname končiace sa lehoty podľa § 56 ods. 4 písm. a) až d) vyhlášky č. 137/2018 Z. z. na vybavenie niektorými zariadeniami. Najneskôr do 31.12.2019 musia byť STK vybavené týmito zariadeniami:

 • Mobilné zariadenie na používanie celoštátneho informačného systému [§ 20 ods. 1 písm. c) vyhlášky],
 • Otočné plošiny [§ 20 ods. 1 písm. l) vyhlášky],
 • Skúšačka zavesenia a uloženia kolies, ak ide o kontrolnú linku typu A [§ 20 ods. 1 písm. m) vyhlášky],
 • Čítačka palubnej diagnostiky OBD [§ 20 ods. 1 písm. s) vyhlášky] – toto zariadenie bude nahradené príslušnou funkciou informačného systému technických kontrol.

09/12/2019 INFORMAČNÝ DOKUMENT KU ZMENÁM ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. OD 01.01.2020

Dňom 01.01.2020 nadobudne účinnosť podstatná časť ustanovení zákona č. 364/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti so zmenami, ktoré budú mať vplyv na technické kontroly, sme na stránku pridali nový informačný dokument.

06/12/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 16.12.2019 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

03/12/2019 ZMENA POŠTOVEJ ADRESY NA DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

Dňom 01.12.2019 sa zmenila poštová adresa spoločnosti TESTEK, a.s. na doručovanie písomností na

TESTEK, a. s.
PO BOX 42
820 17 BRATISLAVA 217

Prosíme Vás o zmenu tejto adresy vo Vašich informačných systémoch a používanie už iba novej poštovej adresy. Na pôvodnej adrese máme nastavené preposielanie, ale pri preposielaní sa Váš list doručí o 1 až 2 pracovné dni neskôr ako pri posielaní na správnu adresu. Ostatné údaje TESTEK, a.s. zostávajú nezmenené.

03/12/2019 MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

Testovacia verzia aplikácie s označením mSTK pre mobilné zariadenia na používanie celoštátneho informačného systému s operačným systémom Android, určená na vyhotovovanie snímok identifikačného čísla vozidla VIN, odometra, príp. ďalších požadovaných údajov, ako aj na diagnostikovanie bezpečnostných elektronických systémov vozidiel kategórií M1 a N1 prihlásených prvý krát do evidencie po 1.1 2012, je dostupná na testovanie použitím odkazu: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.deletech.uitk&gl=SK prostredníctvom služby Obchod Play (Google Play). Prípadné otázky a pripomienky k aplikácii mSTK možno posielať na e-mail mstk@testek.sk . Testovaciu verziu rovnakej aplikácie pre operačný systém iOS sprístupníme onedlho.

25/11/2019 ĎALŠÍ SEMINÁR O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s., s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., organizuje dňa 17.01.2020 ďalší odborný seminár pre STK. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Seminár má rovnaký rozsah a obsah, ako podobné podujatia, ktoré sme organizovali vo februári a v marci 2019. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

14/11/2019 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. OD 01.01.2020

V Zbierke zákonov bol zverejnený zákon č. 364/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.01.2020 mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Ku zmenám týkajúcim sa technických kontrol pripravujeme informačný dokument, na našej stránke ho zverejníme v najbližších týždňoch.

14/11/2019 ČÍTAČKA PALUBNEJ DIAGNOSTIKY OBD PRI TECHNICKÝCH KONTROLÁCH OD 01.01.2020

Podľa § 56 ods. 4 vyhlášky č. 137/2018 Z. z. musí byť každá STK do 31.12.2019 vybavená okrem iného aj mobilným zariadením na prístup do informačného systému technických kontrol (mobilný telefón alebo tablet) a čítačkou palubnej diagnostiky OBD. Pri technickej kontrole je čítanie OBD novinkou. Na rozdiel od emisnej kontroly, pri ktorej bolo zavedené už v minulosti, bude zamerané na systémy vozidiel relevantné z hľadiska bezpečnosti, ako napríklad airbagy, ABS, ESP a podobné. Na tento účel sme v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU vyvinuli mobilnú aplikáciu, ktorá prostredníctvom diagnostickej jednotky ELM s pripojením cez bluetooth prečíta a zašle potrebné údaje z OBD priamo do informačného systému technických kontrol. V najbližších dňoch začíname s distribúciou OBD jednotiek na všetky STK (informáciu pre STK možno nájsť v sprievodnom liste), sprístupníme tiež mobilnú aplikáciu pre operačný systém Android, neskôr aj iOS.

 

12/11/2019 ZMENA KONTROLNÝCH POLOŽIEK SKUPINY 7

Pridali sme metodický pokyn č. 28/2019 meniaci a dopĺňajúci metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7). Znenie kontrolných položiek skupiny 7 po zmene možno nájsť tu.

08/11/2019 INFORMÁCIA O PTI WORKSHOPE 2019 NA STRÁNKE MINISTERSTVA DOPRAVY

Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo na svojej webovej stránke správu o podujatí PTI Workshop 2019, ktoré sa uskutočnilo v októbri v Londýne. O našej účasti a prezentácii prednesenej na tomto podujatí sme informovali tu.

06/11/2019 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V JANUÁRI A FEBRUÁRI 2020

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 27.01.2020 do 07.02.2020.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov na skúške. Napríklad v prvom štvrťroku 2019 uspelo na skúške 94,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu neabsolvovali, uspelo len 36,40 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

04/11/2019 OVERENIE PLATNOSTI TECHNICKEJ KONTROLY

Opäť sme pre verejnosť sprístupnili službu overenia platnosti technickej kontroly prostredníctvom našej internetovej stránky.  Vyhľadávať údaje z databázy celoštátneho informačného systému technických kontrol možno na základe zadania evidenčného čísla vozidla, identifikačného čísla vozidla VIN alebo čísla pridelenej kontrolnej nálepky. Poskytovanie údajov bolo odsúhlasené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré je vlastníkom údajov o vykonaných technických kontrolách.

28/10/2019 CERTIFIKÁCIA TESTEKU PODĽA PROTIKORUPČNEJ NORMY ISO 37001 ZMIENENÁ V CITA NEWSRELEASE

V októbrovom vydaní spravodajcu CITA NewsRelease vydávanom medzinárodnou organizáciou v oblasti kontroly vozidiel CITA vyšla informácia o certifikácii našej spoločnosti podľa protikorupčnej normy ISO 37001.

25/10/2019 NAŠA PREZENTÁCIA O ODBORNOM DOZORE NA EU PTI WORKSHOPE 2019 V LONDÝNE

Naši kolegovia predniesli na konferencii EU PTI Workshop 2019, ktorá sa uskutočnila v dňoch 16. až 18.10.2019 v hoteli Crowne Plaza v Londýne, prezentáciu o odbornom dozore nad technickými kontrolami. Do programu konferencie bola zaradená ako jeden z hlavných príspevkov podujatia, odznela na záverečnom plenárnom zasadnutí konferencie. PTI Workshop je pravidelný summit pracovníkov orgánov EÚ a ministerstiev dopravy, úradov a organizácií členských štátov EÚ, ktoré pôsobia v oblasti kontroly vozidiel. Koná sa raz ročne, tento rok, zhodou okolností pár dní pred ďalším z očakávaných termínov brexitu, ho organizovali britskí kolegovia z vládnej agentúry Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) spolu s obdobnou holandskou agentúrou RDW. V našom príspevku sme prezentovali koncept odborného dozoru nad činnosťou STK na Slovensku využívajúceho analýzu nameraných údajov v kombinácii s videozáznamom z kontroly. V európskom kontexte ide o model využívajúci v unikátnej miere súčasné možnosti informačných a komunikačných technológií, vyvinutý našou spoločnosťou. Ohlas vzbudilo napríklad to, že vieme spätne preveriť korektnosť merania a výpočtu účinku bŕzd pri každej technickej kontrole, ku ktorej boli v centrálnej databáze uložené namerané hodnoty fyzikálnych veličín a videozáznam z kamier sledujúcich dianie na kontrolnej linke STK. Okrem merania účinku bŕzd je samozrejme tiež možné odhaliť aj iné závažné a zámerné porušenia predpisov, zreteľné na videozázname.

Vďaka tomu, že na Slovensku dlhodobo zbierame a spracúvame štatistické dáta o výsledkoch technických kontrol, vieme teraz okrem iného preukázať aj priamy pozitívny dopad zavedenia tejto metódy na kvalitu vykonávania technických kontrola a správanie sa technikov. Ešte pred dvoma rokmi, v roku 2017, predstavoval podiel neúspešných vozidiel pri slovenských technických kontrolách len necelých 6 %. V porovnaní s inými členskými štátmi EÚ bolo jasné, že ide o nereálnu hodnotu, napríklad v Nemecku v tom istom roku zaznamenali podiel neúspešných vozidiel až 20 %, pričom rozsah a obsah kontroly bol približne rovnaký. V priebehu roku 2018 sme metódu spätnej analýzy dát a videozáznamu pripravili na praktické použitie a kontrolóri ministerstva dopravy ju začali používať na výkon dozoru nad činnosťou STK. Miera neúspešných vozidiel začala postupne rásť. K prielomu prišlo v tomto roku, kedy na základe nového zákona č. 106/2018 Z. z. najprv začal dohľad nad STK vykonávať okrem ministerstva aj špecializovaný inšpekčný útvar našej spoločnosti a neskôr, 20.05.2019, museli všetky STK rozšíriť konfiguráciu monitorovacích zariadení podľa nových legislatívnych požiadaviek. Pravdepodobnosť odhalenia nekalých praktík na STK tak významne narástla a ako sa zdá zo súčasného štatistického podielu neúspešných vozidiel, čo je približne 14 %, technici technickej kontroly začali vykonávať kontrolu korektnejšie. Zavedenie našej metódy nebolo jedinou príčinou tohto vývoja, ale sme si istí, že bolo hlavným faktorom.

Aj možnosť „odmerať“ účinnosť takéhoto opatrenia na vykonávanie technických kontrol porovnaním situácie pred a po zavedení vzbudila v Londýne pozornosť. O výmenu skúseností prejavili záujem kolegovia z iných štátov, napríklad z Francúzska, Veľkej Británie a Estónska. Pravdepodobne prídu na Slovensko oboznámiť sa s našimi postupmi, už skôr v tomto roku sme na podobný účel u nás zorganizovali pracovné stretnutia s kolegami z Fínska a Lotyšska.

 

25/10/2019 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV – VÝHĽAD Z MIESTA VODIČA, DODATOČNÉ SCHVÁLENIE JEDNOTLIVÉHO VOZIDLA A OPäTOVNÉ SCHVÁLENIE JEDNOTLIVÉHO VOZIDLA

S účinnosťou od 01.11.2019 prichádza ku zmenám nasledovných metodických pokynov MDV SR pre technické kontroly: 

V prípade výhľadu z miesta vodiča sa v nadväznosti na zmenu vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z. mení posudzovanie poškodení čelného skla. Pri technických kontrolách v súvislosti s dodatočným schválením a opätovným schválením jednotlivého vozidla sa upravuje možnosť vykonať technickú kontrolu zvláštnu na vozidlách nepodliehajúcich technickej kontrole pravidelnej.

21/10/2019 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. SCHVÁLENÁ

NR SR 16.10.2019 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Schválené znenie zákona je dostupné na stránke NR SR: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473063.

17/10/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 28.10.2019 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

14/10/2019 NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY Č. 134/2018 Z. Z. S PODROBNOSŤAMI O PREVÁDZKE VOZIDIEL

S účinnosťou od 01.11.2019 sa vyhláškou MDV SR č. 308/2019 Z. z. mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Zo zmien sa dotknú technických kontrol predovšetkým nové podmienky pre posudzovanie zhoršeného výhľadu z miesta vodiča a zrušenie požiadavky na dodržanie doby exspirácie autolekárničky.

11/10/2019 TESTEK SA ZÚČASTNIL NA ZASADNUTÍ KOMISIE NR SR

Boli sme medzi pozvanými na zasadnutie Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti, ktoré sa uskutočnilo 01.10.2019. Zástupcovia našej spoločnosti odpovedali na otázky týkajúce sa technických kontrol kladené nielen komisiou, ale aj prítomnými zástupcami prevádzkovateľov STK a odbornej verejnosti. Viac informácií možno nájsť na stránke NR SR.

07/10/2019 OBZRETIE SA ZA PROBLÉMAMI S DOSTUPNOSŤOU SLUŽIEB STK V MÁJI A JÚNI 2019

Na stránku sme pridali náš článok Obzretie sa za problémami s dostupnosťou služieb STK v máji a júni 2019. V článku zmienené aktuálne štatistické prehľady podielu neúspešných vozidiel pri technických kontroláchpočtov vykonaných technických kontrol pravidelnýchpočtov vykonaných technických kontrol opakovaných možno nájsť spolu s inými prehľadmi v sekcii Štatistické údaje.

07/10/2019 AUTOLEKÁRNIČKA BUDE PO NOVOM PLATIŤ AJ PO DOBE PLATNOSTI

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej internetovej stránke tlačovú správu k novej právnej úprave týkajúcej sa autolekárničiek. Okrem iného nebude od 01.11.2019 dátum exspirácie autolekárničky predmetom technickej kontroly.

26/09/2019 PREZENTÁCIE TESTEKU O ODBORNOM DOZORE NAD STK A CERTIFIKÁCII ISO 37001 V BRUSELI

Na minulotýždňovom zasadnutí pracovnej skupiny WG3 medzinárodnej organizácie CITA v Bruseli odzneli aj príspevky prednesené spolupracovníkmi našej spoločnosti. Týkali sa dvojice tém z oblasti technickej kontroly, aktuálnych v súčasnosti nielen na Slovensku; a to využitia analýzy nameraných údajov a kamerových záznamov na dozor nad STK (Supervision of PTI in Slovakia) a implementácie protikorupčnej normy ISO 37001 (Practical Experience of ISO 37001:2016 Implementation; táto prezentácia bola pripravená v spolupráci so spoločnosťou APS Consulting, s.r.o.). Obe vzbudili medzi prítomnými medzinárodnými odborníkmi veľký ohlas. Z dozoru nad STK ocenili napríklad merateľnosť pozitívneho vplyvu sprísnenia dozoru prostredníctvom nárastu podielu neúspešných vozidiel pri technických kontrol, ktorý sme zaznamenali v máji 2019. Z prezentácie o ISO 37001 zasa zaujala informácia, že rad noriem ISO na certifikovanie systémov manažmentu už zahŕňa aj normu poskytujúcu základné nástroje na potláčanie korupcie, ktorá je, ako ukazujú skúsenosti zo Slovenska, aplikovateľná aj v oblasti kontroly vozidiel.

23/09/2019 ROZHOVOR „O TECHNICKEJ KONTROLE KOLUJÚ MÝTY“ V HOSPODÁRSKYCH NOVINÁCH

Zmyslom technickej kontroly nie je zaplatiť poplatok, len aby sa vozidlo mohlo ďalej používať. Jej účelom je odhaliť vážne a nebezpečné chyby vozidla, tvrdí riaditeľ našej spoločnosti v rozhovore pre Hospodárske noviny. 

Celý článok, ktorý vyšiel v prílohe Hospodárskych novín Doprava a logistika 19.09.2019, reprodukujeme so súhlasom redakcie.

V článku spomínané prehľady vývoja počtu technikov technickej kontroly, podiel STK so zistenými závažnými zámernými porušeniami predpisovštruktúru týchto porušení možno nájsť spolu s ďalšími štatistikami týkajúcimi sa technických kontrol na našej stránke v rubrike Štatistické údaje.

20/09/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 27.9.2019 o 8:00, 9:30 a 11:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

19/09/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 23.09.2019 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

13/09/2019 INŠPEKCIA NÁDRŽÍ NA CNG A LNG

Od 20.05.2019 podliehajú pravidelnej inšpekcii plynové nádrže vozidiel, CNG každé 4 roky a LNG každý rok. Jej platnosť sa preveruje aj pri technickej kontrole. Podrobnosti možno nájsť v stručnom informačnom dokumente, ktorý sme spracovali spolu s technickou službou montáže plynových zariadení IGAS s.r.o.

12/09/2019 SLOVENSKO – ČESKÁ SPOLOČNÁ CESTNÁ TECHNICKÁ KONTROLA S ÚČASŤOU TESTEKU

Na včerajšej spoločnej slovensko – českej cestnej technickej kontrole na diaľnici D2 pri Brodskom sa okrem príslušníkov policajných zborov,  pracovníkov ministerstiev dopravy a zástupcov ďalších inštitúcií oboch štátov zúčastnili aj naši kolegovia z TESTEKu, ktorí slovenským policajtom prispeli odbornou podporou pri kontrolovaní vozidiel. O medzinárodnom podujatí priniesli správy médiá oboch štátov (napríklad teraz.sk alebo blesk.cz). Spoločnosť TESTEK ako technická služba technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z. zabezpečuje pre Policajný zbor Slovenskej republiky školenia a skúšky technikov cestnej technickej kontroly, podieľa sa na vývoji metód cestnej technickej kontroly, spracováva návrhy metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou a prevádzkuje celoštátny informačný systém pre cestné technické kontroly.

09/09/2019 REGISTRÁCIA ÚDAJOV O ZARIADENIACH STK A O ICH KALIBRÁCIÍ ALEBO OVERENÍ

Pripomíname, že od 20.05.2019 musí každá oprávnená osoba technickej kontroly zabezpečiť vkladanie údajov o zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly a o ich overení alebo kalibrácií do celoštátneho informačného systému technických kontrol  {§ 86 ods. 1 písm. f) zákona č. 106/2018 Z. z.}. Okrem toho musí zabezpečiť, aby boli pri technických kontrolách používané len tie zariadenia, ktoré sú v informačnom systéme zaevidované {§ 86 ods. 1 písm. c) zákona č. 106/2018 Z. z.}. Stručný návod na vloženie zariadení aj s údajmi o ich kalibrácií alebo overení do informačného systému nájdete tu

09/09/2019 PREDPISY O PODMIENKACH PRE VOZIDLÁ UŽ OD ROKU 1935 NA NAŠOM WEBE

Na našej stránke možno nájsť aj odkazy na znenia historických, dávno zrušených predpisov upravujúcich podmienky prevádzky vozidiel na cestách. Najstarším z nich je zákon č. 81/1935 Sb., ktorý zhodou okolností vo svojom § 7 obsahuje úplne prvú zmienku o zavedení periodických technických kontrol vozidiel v Československu; mali sa vtedy týkať vozidiel určených na verejnú dopravu osôb (viac napríklad v tomto našom staršom článku). Tieto v súčasnosti síce už neplatné predpisy sú niekedy dôležité na správne posúdenie vozidla pri technickej kontrole aj dnes.

Vo všeobecnosti platí, že vozidlo má zodpovedať technickým požiadavkám platným v čase jeho schválenia. Prípady, ak neskorším predpisom bolo ustanovené, že má byť oproti pôvodne schválenému stavu zmenené alebo má plniť nové požiadavky, sú skôr výnimkou. Najmä pri starších vozidlách, keďže sa s nimi technici technickej kontroly stretávajú čoraz zriedkavejšie, preto môžu mať problém posúdiť, či musia plniť niektoré dnes už bežné technické požiadavky. Napríklad, či starší motocykel musí byť vybavený smerovými svietidlami. Nemusí, ak bol schválený pred 01.07.1972. Hoci mnohé zo špecifík pre staré vozidlá sú z historických predpisov prenesené priamo do textov aktuálnych pokynov s kontrolnými položkami vykonávanými pri technických kontrolách, niekedy môže technik technickej kontroly prostredníctvom našej stránky siahnuť aj priamo po pôvodnom predpise obsahujúcom viac podrobností.

09/09/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 13.09.2019 o 8:00, 9:30 a 11:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

02/09/2019 SEMINÁR K ISO 37001 ODLOŽENÝ

Vzhľadom na menší počet prihlásených sme sa rozhodli odložiť avizovaný odborný seminár k ISO 37001, pôvodne plánovaný na 13.09.2019. Náhradný termín zatiaľ nebol určený, zverejníme ho, akonáhle bude známy. Predbežný záujem o účasť nám môžete dať vedieť už teraz, zaslaním e-mailu na adresu skolenia@testek-servis.sk. Ďakujeme za pochopenie.

22/08/2019 NA SEMINÁR O ISO 37001 SA EŠTE STÁLE MOŽNO PRIHLÁSIŤ

Na odborný seminár o ISO 37001 sa ešte stále možno prihlásiť zaslaním e-mailu na adresu skolenia@testek-servis.sk. Pripomíname už skôr avizovaný seminár organizovaný spoločnosťou TESTEK servis, a.s. s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., ktorý sa uskutoční v našom školiacom stredisku dňa 13.09.2019. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

08/08/2019 ĎALŠIE DVA TURNUSY ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY NA JESEŇ 2019

Okrem už avizovaného turnusu základného školenia technikov technickej kontroly v termíne od 14.10.2019 schválilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky kvôli veľkému záujmu o účasť aj ďalšie dva jesenné turnusy školenia, a to v termínoch od 16.09.2019 a od 18.11.2019. Pôvodne plánovaný doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly sa preto presúva z termínu 18. až 20.11.2019 na nový termín 11. až 13.11.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

06/08/2019 ĎALŠIE DVA TERMÍNY ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 09.08.2019 (piatok) a 19.08.2019 (pondelok) sa budú konať ďalšie turnusy školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

26/07/2019 TERMÍN ĎALŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo termín konania ďalšieho turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 14.10.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

26/07/2019 SPOLOČNOSŤ TESTEK CERTIFIKOVANÁ PODĽA ISO 9001:2015

Hoci zákon č. 106/2018 Z. z. technickej službe technickej kontroly priamo neukladá povinnosť certifikácie systémov manažérstva, vzhľadom na charakter činností a povinností technickej služby sa certifikácia javí ako výhodná pre štandardizáciu jej procesov, ktorá je zárukou udržania kvality vykonávaných činností. Spoločnosť TESTEK sa preto už dávnejšie  rozhodla pre certifikáciu svojich systémov manažérstva podľa vybraných noriem. Po minuloročnej úspešnej certifikácii nášho systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 je ďalšou z noriem, ktorej certifikáciu sme získali, ISO 9001:2015 pre systémy manažérstva kvality.

23/07/2019 SLOVENSKO-LOTYŠSKÝ WORKSHOP O TECHNICKÝCH KONTROLÁCH 2019

V dňoch 29. až 31.05.2019 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil už tretí ročník slovensko-lotyšského workshopu o technických kontrolách. Hostiteľskou organizáciou bol tentoraz TESTEK, okrem kolegov z lotyšského Riaditeľstva bezpečnosti cestnej premávky (CSDD) sa workshopu zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a spoločnosti Bureau Veritas Slovakia. Medzi hlavné témy prezentácií a diskusií patril dozor nad vykonávaním technických kontrol, inšpekcie STK akreditované podľa ISO 17020 a protikorupčná certifikácia podľa ISO 37001. V rámci sprievodného odborného programu mali účastníci možnosť navštíviť STK PAKAVOZ s.r.o. v Žarnovici, banskoštiavnického výrobcu lesných traktorov EQUUS a cestné technické kontroly vykonávané PZ SR v Uľanke. Popri tom samozrejme využili príležitosť pozrieť si zaujímavé miesta v historickom centre Banskej Štiavnice a jej okolí. Medzi publikácie na stránke sme pridali dve z našich anglických prezentácií, ktoré na workshope odzneli, a to Vehicle Technical Inspections and Supervision in the Slovak Republic a Verification of PTI Stations in the Slovak Republic.

19/07/2019 PRÍSPEVKY Z MINULOROČNÝCH ODBORNÝCH KONFERENCIÍ

Na stránku sme pridali príspevky TESTEKu z minuloročných odborných konferencií. Prezentácia „Nová legislatíva od 20.5.2018 a technické kontroly“ bola prednesená na konferencii „Nová legislatíva v cestnej doprave“, ktorá sa uskutočnila v Nitre 07.06.2018. Na tej istej konferencii sme mali zverejnený aj posterový príspevok „Celoštátny informačný systém technických kontrol podľa zákona č. 106/2018 Z. z.“. Na medzinárodnej konferencii „Forenzná činnosť v cestnej doprave“ organizovanej Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline 24.03.2018 bol prezentovaný príspevok „Aktuálne z oblasti technických kontrol pre znalcov v odbore Doprava cestná“ (text príspevku a prezentácia).

15/07/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 19.07.2019 od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel