Menu

NOVINKY

INFORMÁCIE MDV SR O VÝMENE TECHNICKÉHO OSVEDČENIA VOZIDLA
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) pridalo na svoju internetovú stránku informácie o platnosti technického osvedčenia vozid...
SEMINÁR ISO 37001 PLNE OBSADENÝ
Museli sme žiaľ uzatvoriť možnosť ďalšieho prihlasovania na seminár k ISO 37001, ktorý sa uskutoční 29.03.2019, nakoľko počet prihlásených účastníkov ...

NOVINKY / X2015

 

31/12/2015 NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY Č. 578/2006 Z. Z. OD 01.01.2016

V čiastke 121/2015 Zbierky zákonov bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 450/2015 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 01.01.2016 mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 578/2006 Z. z. 

30/12/2015 NOVELIZÁCIA METODICKÉHO POKYNU NA VYZNAČOVANIE VÝSLEDKU TECHNICKEJ KONTROLY

Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 71/2015, ktorý s účinnosťou od 01.01.2016 mení a dopĺňa metodický pokyn č. 11527 – 2100/06 na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla. Pridali sme tiež úplné znenie metodického pokynu po zmene

30/12/2015 ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z. OD 01.01.2016

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke úplné znenie zákona č. 725/2004 Z. z. účinné od 01.01.2016. 

29/12/2015 KATEGÓRIE VOZIDIEL OD 01.01.2016

Pridali sme schémy nového rozdelenia vozidiel na kategórie platného od 01.01.2016. Zmeny vyplývajú zo zákona č. 387/2015, ktorým bola okrem iného zmenená aj príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. definujúca kategórie vozidiel. 

23/12/2015 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z. OD 01.03.2016

V čiastke 112/2015 Zbierky zákonov bol zverejnený zákon č. 412/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Zmena, ktorá nadobudne účinnosť 01.03.2016, sa týka predovšetkým prípadov neoprávnenej manipulácie s počítadlom prejdenej vzdialenosti (odometrom). 

18/12/2015 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z. OD 01.01.2016

V čiastke 107/2015 Zbierky zákonov bol zverejnený zákon č. 387/2015 o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 01.01.2016. Jedným z novelizovaných zákonov je i zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. 

11/12/2015 TECHNICKÉ KONTROLY NA VYDANIE PREPRAVNÉHO POVOLENIA (CEMT) EURO III BEZPEČNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL PO 01.01.2016

Ako sme už v minulosti pri viacerých príležitostiach informovali, od 01.01.2016 nebudú môcť členské štáty ITF/CEMT s výnimkou Grécka používať v rámci multilaterálnej kvóty CEMT vozidlá plniace štandard „EURO III bezpečné motorové vozidlá“. Naďalej však ostáva v platnosti možnosť využiť tento štandard na vydávanie bilaterálnych prepravných povolení niektorých štátov.

Po 01.01.2016 preto bude ďalej možné vykonávať technické kontroly na vydanie prepravného povolenia aj pre vozidlá štandardu „EURO III bezpečné motorové vozidlá“ podľa platného metodického pokynu č. 82/2013, ak o to prevádzkovateľ alebo vodič vozidla požiada.

20/10/2015 DOPLNENIE SEKCIE PUBLIKÁCIE

Do sekcie s publikáciami sme pridali 15 nových prezentácií a odborných článkov našej spoločnosti z obdobia od septembra 2014 do septembra 2015.

16/09/2015 ZARIADENIA PROTI VKLINENIU

MDVRR SR zverejnilo informáciu o zadných ochranných zariadeniach proti vklineniu vozidiel kategórií N2, N3, O3 a O4 poskytujúcich ochranu proti podbehnutiu zozadu vozidlami kategórií M1 a N1. Podrobnejšie priamo na internetovej stránke ministerstva

09/09/2015 12. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA - SKÚŠANIE A HOMOLOGIZÁCIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL 

08.10.2015 sa bude v Nitre konať 12. medzinárodná konferencia - Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach. Konferencia je zameraná na schvaľovanie vozidiel a kontroly vozidiel. Podrobnejšie informácie možno nájsť na stránke MDVRR SR. 

25/08/2015 INFORMÁCIA K ZDOKONAĽOVACIEMU ŠKOLENIU CEMT

MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho zdokonaľovacieho školenia. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 09.11. do 13.11.2015. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 16.11. do 20.11.2015. Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom.

 24/08/2015 PREHĽADY ZMIEN KONTROLNÝCH ÚKONOV 400, 500 A 700

K nedávnym novelizáciám kontrolných úkonov sme na stránku pridali prehľady najdôležitejších zmien kontrolných úkonov skupín 400 (nápravy, kolesá, pneumatiky, systém zavesenia kolies, pruženie, hriadele a kĺby vozidla), 500 (rám a karoséria) a 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenia vozidla)

14/08/2015 NOVÉ METODICKÉ POKYNY ÚČINNÉ OD 15.08.2015

Na stránku sme pridali nové metodické pokyny účinné od 15.08.2015:

metodický pokyn č. 45/2015 meniaci kontrolné úkony skupiny 600 (osvetlenie a svetelná signalizácia) vrátane úplného znenia kontrolných úkonov skupiny 600 po zmene a prehľadu najdôležitejších zmien

metodický pokyn č. 46/2015 meniaci kontrolné úkony skupiny 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenia vozidla) vrátane úplného znenia kontrolných úkonov skupiny 700 po zmene

metodický pokyn č. 47/2015 meniaci postup pri technickej kontrole v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami a opätovným schválením odcudzeného vozidla vrátane úplného znenia metodického pokynu č. 16/2009 po zmene a prehľadu najdôležitejších zmien

metodický pokyn č. 48/2015 nahrádzajúci doterajší metodický pokyn s kontrolnými úkonmi skupiny 400 (nápravy, kolesá, pneumatiky, systém zavesenia kolies, pruženie, hriadele a kĺby vozidla)

metodický pokyn č. 49/2015 meniaci kontrolné úkony skupiny 500 (rám a karoséria) vrátane úplného znenia kontrolných úkonov skupiny 500 po zmene 

13/08/2015 ZMENA VYHLÁŠKY Č. 578/2006 Z. Z. - ROZŠÍRENÉ PRENOSY DÁT Z MERANIA BŔZD OD 01.04.2016

V Zbierke zákonov, čiastke 58 ročníka 2015, bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 191/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novelizácia vyhlášky s účinnosťou od 01.04.2016 zavádza požiadavky na nový rozšírený rozsah prenosu údajov z valcových skúšobní bŕzd staníc technickej kontroly do automatizovaného informačného systému technických kontrol. 

10/08/2015 AVÍZO KONFERENCIE O SKÚŠANÍ A HOMOLOGIZÁCII VOZIDIEL

Agentúra Wettrans pripravuje na 8. októra 2015 už 12. medzináronú konferenciu Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach. Podrobnejšie informácie možno násť v predbežnej pozvánke

06/07/2015 INFORMÁCIA K ZDOKONAĽOVACIEMU ŠKOLENIU ADR

MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho zdokonaľovacieho školenia. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 21.09. do 25.09.2015. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 28.09. do 02.10.2015. Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom. 

02/07/2015 POSUDZOVANIE ZÁPISU SPÁJACÍCH ZARIADENÍ - AKTUALIZÁCIA

Aktualizovali sme informáciu k posudzovaniu zápisu spájacích zariadení v doklade o evidencii pripravenú v spolupráci s MDVRR SR. Ručný zápis spájacieho zariadenia v osvedčení o evidencii nie je možné akceptovať a rubrika 46. 1-3 Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia je v prípade nezisteného údaju nevyplnená. 

29/06/2015 REKODIFIKOVANÉ ZNENIE VYHLÁŠKY Č. 578/2006 Z.Z.

Na stránku sme pridali rekodifikované znenie vyhlášky č. 578/2006 Z. z. s poslednou novelizáciou vyhláškou č. 57/2015 Z. z. účinné od 01.04.2015 (externý odkaz na stránku MDVRR SR) 

26/06/2015 ZMENA METODIKY ADR

Od 01.07.2015 nadobúda účinnosť metodický pokyn č. 20/2015, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 28/2009 na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí ADR. Tento metodický pokyn, ako aj jeho úplné znenie, je možné nájsť na našej stránke spolu s informáciou o najdôležitejších zmenách, ktoré z neho vyplývajú.

 05/06/2015 ÚPLNÉ ZNENIE KONTROLNÝCH ÚKONOV PO ZMENE METODICKÝM POKYNOM Č. 8/2015

Pridali sme úplné znenie kontrolných úkonov skupiny 100 po zmene metodickým pokynom č. 8/2015

04/06/2015 METODICKÝ POKYN Č. 8/2015

S účinnosťou od 01.06.2015 prišlo ku zmene kontrolných úkonov skupiny 100 metodickým pokynom č. 8/2015. Úplné znenie kontrolných úkonov skupiny 100 po zmene pridáme v najbližších dňoch. 

03/06/2015 INFORMÁCIA K ZÁKLADNÉMU ŠKOLENIU

MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho základného školenia kontrolných technikov. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 05.10. do 16.10.2015. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 19.10. do 13.11.2015. Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom. 

21/05/2015 POSUDZOVANIE ZÁPISU SPÁJACÍCH ZARIADENÍ - AKTUALIZÁCIA

Aktualizovali sme informáciu k posudzovaniu zápisu spájacích zariadení v doklade o evidencii pripravenú v spolupráci s MDVRR SR. Po novom vykonáva zápis spájacích zariadení a opravy zápisov spájacích zariadení v osvedčení o evidencii dopravný inšpektorát. 

19/05/2015 POSUDZOVANIE ZÁPISU SPÁJACÍCH ZARIADENÍ

Pridali sme informáciu k posudzovaniu zápisu spájacích zariadení v doklade o evidencii pripravenú v spolupráci s MDVRR SR. 

15/05/2015 PREZENTÁCIE ZO ŠKOLENIA K NOVÝM PREDPISOM

Pridali sme prezentácie z aprílového školenia kontrolných technikov k novým predpisom - úvod a skupina kontrolných úkonov 600, skupina kontrolných úkonov 400, skupiny kontrolných úkonov 500 a 700, rôzne, skúšky z odbornej spôsobilosti a informačný systém

08/04/2015 ŠKOLENIE KONTROLNÝCH TECHNIKOV 23.04.2015

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. organizuje v spolupráci s poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel S-EKA s.r.o. jednodňové školenie kontrolných technikov, zamerané predovšetkým na nedávne zmeny predpisov pre kontroly vozidiel. Podrobnejšie informácie možno nájsť v avíze

02/04/2015 SEMINÁR AUTOSERVISNÁ TECHNIKA A PRAX

Autoservisná technika a prax je názov seminára, ktorý v spolupráci okrem iných aj s našou spoločnosťou organizuje dňa 17.04.2015 firma Homola s.r.o. Podrobnosti možno nájsť v avíze

31/03/2015 AKTUALIZOVANÝ INFORMAČNÝ DOKUMENT

Aktualizovali sme informačný dokument ku kontrole vozidiel poháňaných plynom

30/03/2015 ZVEREJNENIE VYHLÁŠKY MDVRR SR Č. 57/2015 Z. Z.

V Zbierke zákonov čiastke 18 ročníka 2015 bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 57/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška nadobúda účinnosť 01.04.2015. K najdôležitejším zmenám, ktoré sa dotknú vykonávania technických kontrol, patrí:

Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej sa ukončí nielen jej uplynutím, ale aj vykonaním novej technickej kontroly pravidelnej (nový odsek 7 v § 47 novelizovanej vyhlášky č. 578/2006 Z. z.). Dôsledkom je, že ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej príde k vykonaniu novej technickej kontroly pravidelnej s hodnotením vozidla „nespôsobilé“, vozidlo sa stane nespôsobilým a nebude môcť byť používane v premávke na pozemných komunikáciách. Doterajšia právna úprava umožňovala považovať takéto vozidlo za spôsobilé na premávku až do uplynutia lehoty platnosti pôvodnej technickej kontroly pravidelnej.

Obdobná zmena sa týka i ukončenia platnosti emisnej kontroly pravidelnej (nový odsek 6 v § 67 novelizovanej vyhlášky č. 578/2006 Z. z.), čo bude mať dopad na posudzovanie platnosti emisnej kontroly pri technickej kontrole, v kontrolnom úkone č. 801.

Pre kontrolného technika sa zavádza povinnosť odstrániť z vozidla po vyhodnotení výsledku technickej kontroly kontrolnú nálepku z predchádzajúcej technickej kontroly; toto ustanovenie sa týka technickej kontroly pravidelnej a administratívnej (nový odsek 2 v § 49 novelizovanej vyhlášky č. 578/2006 Z. z.).

Podrobnosti o všetkých zmenách súvisiacich s technickými kontrolami vozidiel, ktoré z novelizácie vyhlášky vyplývajú, budú predmetom nášho pripravovaného informačného dokumentu. 

16/03/2015 AKTUALIZOVANÝ PREHĽAD REFLEXNÝCH MATERIÁLOV

Aktualizovali sme prehľad najčastejšie používaných materiálov povinného odrazového označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti vozidiel podľa predpisu EHK č. 104.

 04/03/2015 INFORMAČNÝ DOKUMENT K VYHLÁŠKAM 464/2009 A 29/2006

Na stránku sme pridali informačný dokument k nedávnym zmenám vyhlášok MDPT SR č. 464/2009 Z. z. a č. 29/2006 Z. z.

03/02/2015 NOVELIZÁCIA VYHLÁŠOK 464/2009 A 29/2006

V Zbierke zákonov čiastke 3 ročníka 2015 boli zverejnené dve novelizujúce vyhlášky,

vyhláška MDVRR SR č. 9/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

vyhláška MDVRR SR č. 10/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov.

Obe nadobúdajú účinnosť 01.02.2015. Podrobnosti o všetkých zmenách súvisiacich s technickými kontrolami vozidiel, ktoré z nich vyplývajú, budú predmetom nášho pripravovaného informačného dokumentu. Úplné znenia vyhlášok po zmene možno nájsť na stránke MDVRR SR (vyhláška č. 29/2006 Z. z. a vyhláška č. 464/2009 Z. z.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2019, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel