Menu

NOVINKY

ŠKOLENIE ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV
Dňa 13.07.2018 sa bude konať v Bratislave ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie m...
MDV SR ZVEREJNILO ZOZNAM POVOLENÍ NA ZRIADENIE STK NAD RÁMEC EXISTUJÚCEJ SIETE
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam povolení na zriadenie STK nad rámec existujúcej ...

NOVINKY

03/07/2018 ŠKOLENIE ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV

Dňa 13.07.2018 sa bude konať v Bratislave ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

22/06/2018 MDV SR ZVEREJNILO ZOZNAM POVOLENÍ NA ZRIADENIE STK NAD RÁMEC EXISTUJÚCEJ SIETE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam povolení na zriadenie STK nad rámec existujúcej siete. Zoznam možno nájsť tu.

21/06/2018 ODBORNÁ PRÍPRAVA A SKÚŠKA Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára prvý kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 03.09.2018 do 14.09.2018.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

21/06/2018 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

29.06.2018 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov, tentoraz v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

15/06/2018 VYZNAČOVANIE PLATNOSTI UZNANEJ ZAHRANIČNEJ KONTROLY PRI DOVOZE

K metodickému pokynu č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol sme pridali vzor ZTO s novým spôsobom vyznačovania lehoty platnosti okresným úradom uznanej zahraničnej technickej kontroly v konaní v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom z členského štátu alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie.

14/06/2018 SEMINÁR PRE MAJITEĽOV A ŠTATUTÁROV STK AJ V SEPTEMBRI

Záujem o účasť na seminári majiteľov a štatutárov STK organizovanom spoločnosťou TESTEK servis, a.s. v pôvodnom termíne 26.06.2018 je veľký, všetky miesta sú už, žiaľ, obsadené. Aby sa dostalo na všetkých záujemcov, usporiadame i druhý turnus seminára s identickým programom v termíne 13.09.2018. Podrobnosti a informácie o prihlasovaní možno nájsť v pozvánke.

13/06/2018 TERMÍN NAJBLIŽŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo termín konania najbližšieho turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 08.10.2018. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky. Kvôli kolízii so základným školením prišlo tiež k presunu plánovaného siedmeho turnusu doškoľovania na nový termín od 01. do 03.10.2018.

06/06/2018 ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV AJ NA SEVEROZÁPADNOM SLOVENSKU

Školenia administratívnych pracovníkov sa uskutočnia aj na severozápade Slovenska. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

04/06/2018 ĎALŠIE TERMÍNY ŠKOLENÍ ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV STK

Do sekcie školení sme pridali ďalšie termíny školení administratívnych pracovníkov v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave. Školenia sú bezplatné, prihlásenie je možné prostredníctvom objednávkového formulára TU. Pripomíname, že tento typ školenia by podľa § 86 ods. 1 písm. p) zákona č. 106/2018 Z. z. mala absolvovať každá osoba vykonávajúca administratívne činnosti s prístupom do celoštátneho informačného systému technických kontrol. Podľa § 86 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. oprávnená osoba technickej kontroly nesmie umožniť použitie celoštátneho informačného systému technických kontrol iným osobám ako technikom technickej kontroly a administratívnym osobám.

01/06/2018 INFORMÁCIA MDV SR O VOĽNÝCH MIESTACH NA ZRIADENIE STK

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke správu o tom, v ktorých okresoch sú v súčasnosti ešte voľné miesta na zriadenie STK. Správa nadväzuje na skôr zverejnené informácie a odporúčania pre zriaďovanie STK.

25/05/2018 TERMÍNY ŠKOLENÍ ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV STK

Do sekcie školení sme pridali termíny prvých dvoch turnusov školení na vykonávanie administratívnych činností na pracovisku technickej kontroly. Školenia sú bezplatné, inštrukcie k prihlasovaniu možno nájsť tu. V prípade záujmu dostatočného počtu žiadateľov vypíšeme ďalšie turnusy školenia v týždni od 11.06.2018, aj s miestom konania na strednom alebo východnom Slovensku.

24/05/2018 DDOS ÚTOK NA INFORMAČNÝ SYSTÉM TECHNICKEJ KONTROLY

Dnes približne od 09:00 sme zaznamenali viacero neúspešných pokusov o narušenie informačného systému technických kontrol, z ktorých masívny útok typu DDoS stále prebieha. Zvýšené zaťaženie požiadavkami útočníkov na prístupy do servera, žiaľ, spôsobuje problémy užívateľom pri práci so systémom a predlžuje čas jeho odozvy. Priebežne prijímame technické opatrenia, ktoré by mali opäť normalizovať dostupnosť servera. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy ako užívateľom systému, tak aj zákazníkom STK.

21/05/2018 NÁBEH NOVEJ VERZIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Dnešný prvý pracovný deň po legislatívnych zmenách bol prvým dňom celoplošného nasadenia novej verzie informačného systému technických kontrol. O 18:00 bolo vo všetkých STK v Slovenskej republike do systému zaznamenaných celkovo 2582 technických kontrol, z toho bolo 2290 úspešne uzatvorených, 197 nevyhodnotených a 95 stornovaných. Hlavné funkcie predpísané novou legislatívou teda systém plnil. Chyby systému, ktoré sa napriek niekoľkomesačnému testovaniu prejavili, priebežne odstraňujeme. Dnešné súčasné nadobudnutie účinnosti nových predpisov a nasadenie novej verzie informačného systému bolo pre technikov technickej kontroly a administratívnych pracovníkov všetkých STK veľmi náročné. Rovnako aj zákazníci STK, žiaľ, mohli v tento deň pocítiť s tým spojené obmedzenia dostupnosti služby poskytovania technickej kontroly. Radi by sme sa preto ospravedlnili za komplikácie, ktoré Vám kvôli tomu v dnešný deň vznikli, a predovšetkým veľmi pekne poďakovali za trpezlivosť a spoluprácu.

20/05/2018 USTANOVENIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. TÝKAJÚCE SA TECHNICKÝCH KONTROL NADOBUDLI ÚČINNOSŤ

Dnešným dňom bol zrušený zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho vykonávacie vyhlášky a niektoré ďalšie nadväzujúce predpisy. Nahradil ho nový zákon č. 106/2018 Z. z. spolu s nadväzujúcimi vykonávacími vyhláškami. Podrobnosti v schéme tu.

18/05/2018 PRIDALI SME METODICKÉ POKYNY TECHNICKEJ KONTROLY ÚČINNÉ OD 20.05.2018

Na stránku sme pridali metodické pokyny technickej kontroly účinné od 20.05.2018.

 • Metodický pokyn č. 28/2018 upravujúci spôsob vykonávania základných školení, rozširovacích školení alebo doškoľovacích kurzov technikov technickej kontroly
 • Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol
 • Metodický pokyn č. 47/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa identifikácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 0)
 • Metodický pokyn č. 51/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 4)
 • Metodický pokyn č. 52/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa náprav, kolies, pneumatík a zavesenia náprav (Kontrolné položky skupiny 5)
 • Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva  (Kontrolné položky skupiny 6)
 • Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7)
 • Metodický pokyn č. 55/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa zaťaženia životného prostredia (Kontrolné položky skupiny 8)
 • Metodický pokyn č. 56/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa doplňujúcich skúšok pre vozidlá kategórií M2 a M3 určených na prepravu osôb (Kontrolné položky skupiny 9)
 • Metodický pokyn č. 57/2018 na vykonávanie technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
  • Príloha č.1 Vzory tlačív osvedčení o zhodnosti, osvedčení o zhodnosti A a osvedčení o zhodnosti B
  • Príloha č.2 Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí
  • Príloha č.3 Vyplňovanie osvedčenia ADR
  • Príloha č.4 Vzory bezpečnostných značiek
  • Príloha č.5 Vysvetlenie významu identifikačných čísiel nebezpečnosti látky
  • Príloha č.6 Príklady označovania dopravných jednotiek výstražnými tabuľami a bezpečnostnými nálepkami
  • Príloha č.7 Obrázková príloha
  • Príloha č.8 Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia ADR zasielanej vydávajúcemu orgánu (ministerstvu)
 • Metodický pokyn č. 58/2018 na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia
  • Príloha č.1 Vzory tlačív osvedčení o zhodnosti, osvedčení o zhodnosti A a osvedčení o zhodnosti B
  • Príloha č.2 Vzory vyznačených tlačív potvrdení o TK a ich prekladov
  • Príloha č.3 Označenie vozidiel
  • Príloha č.4 Predpísané podmienky a spôsob kontroly
  • Príloha č.5 Vzor vyznačeného tlačiva osvedčenia o zhodnosti B prípojného vozidla
 • Metodický pokyn č. 60/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vydaním nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla pri hromadnej prestavbe typu vozidla
 • Metodický pokyn č. 61/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s dodatočným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
 • Metodický pokyn č. 64/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zápisom alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík
 • Metodický pokyn č. 65/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
 • Metodický pokyn č. 68/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s výmenou karosérie, rámu alebo motora na jednotlivom vozidle
 • Metodický pokyn č. 69/2018, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol na vozidlách uvedených v § 1 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Metodický pokyn č. 70/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou
 • Metodický pokyn č. 71/2018 na vykonávanie kontroly brzdného účinku a súmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy vozidiel kategórií L, M, N, T a PS jazdnou skúškou pri technických kontrolách
 • Metodický pokyn č. 72/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e, na valcových skúšobniach bŕzd
 • Metodický pokyn č. 74/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1 s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t, M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na valcových skúšobniach bŕzd
 • Metodický pokyn č. 76/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl na vozidlo
 • Metodický pokyn č. 77/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s demontážou dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl na vozidlo
 • Metodický pokyn č. 78/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou alebo demontážou zvláštnych výstražných svietidiel a zvukových výstražných znamení
 • Metodický pokyn č. 79/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou alebo demontážou plachty na valníkové vozidlo a úpravou valníkového vozidla na plošinové vozidlo demontážou valníkovej konštrukcie
 • Metodický pokyn č. 82/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s konverziou motocyklov subkategórie L3e/L4e-A2 a L3e/L4e-A3

16/05/2018 PREZENTÁCIE Z PREBIEHAJÚCEHO DOŠKOĽOVANIA K NOVÝM PREDPISOM

Na stránku sme pridali prezentácie z práve prebiehajúceho doškoľovania k novým predpisom účinným od 20.05.2018:

16/05/2018 VYKONÁVACIE VYHLÁŠKY K ZÁKONU Č. 106/2018 Z. Z.

V elektronickej Zbierke zákonov na internetovej stránke www.slov-lex.sk boli zverejnené vykonávacie vyhlášky k zákonu č. 106/2018 Z. z.:

11/05/2018 INFORMÁCIE MDV SR O ZRIAĎOVANÍ STK NAD RÁMEC SIETE PO 20.05.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke základné informácie a odporúčania pre povoľovanie zriadenia stacionárnej STK nad rámec existujúcej siete po 20.05.2018.

30/04/2018 PREZENTÁCIA O ZÁKONE Č. 106/2018 Z. Z. Z POHĽADU OPRÁVNENEJ OSOBY TECHNICKEJ KONTROLY

Na stránku sme pridali prezentáciu o zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z pohľadu oprávnenej osoby technickej kontroly, prednesenú na minulotýždňovom workshope Národnej asociácie STK.

30/04/2018 TESTEK BOL PRIJATÝ ZA ČLENA MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE CORTE

Predstavenstvo medzinárodnej organizácie CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement) po posúdení činností, ktorými sa TESTEK zaoberá, rozhodlo o jeho prijatí za člena. CORTE je neziskovou organizáciou so sídlom v Bruseli, združujúcou inštitúcie a spoločnosti s aktivitami v oblasti cestnej dopravy, jej bezpečnosti, kontroly dodržiavania predpisov a súvisiacej administratívy. Významnú časť agendy CORTE tvoria cestné technické kontroly, ktorých sa týkajú aj niektoré nové činnosti prisúdené technickej službe technickej kontroly zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. V tejto oblasti zástupcovia TESTEKu už s CORTE dlhšiu dobu spolupracujú ako členovia spoločnej pracovnej skupiny CITA – CORTE pre cestné technické kontroly. Členstvo v CORTE umožní TESTEKu priamy prístup k procesom tvorby návrhov medzinárodných technických predpisov pre cestné technické kontroly a výmene informácií o ich aplikácii v rôznych členských štátoch EÚ.

26/04/2018 DOŠKOĽOVACÍ KURZ K METODICKÝM POKYNOM ÚČINNÝM OD 20.05.2018

Celkovo 4 turnusy jednodňových doškoľovacích kurzov pre kontrolných technikov k metodickým pokynom technickej kontroly účinným od 20.05.2018 sa uskutočnia v dňoch 14.05., 15.05., 17.05. a 18.05.2018 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Školenie s dobou trvania 6 hodín začína v každom z turnusov o 9:30, registrácia účastníkov o 9:00. Školenie je bezplatné. Stravu, nápoje a v prípade potreby aj ubytovanie si zabezpečujú a hradia účastníci školenia individuálne. Počas registrácie pred začiatkom školenia bude možnosť objednať si obed priamo v hoteli. Prihlasovať účastníkov na jednotlivé termíny školenia je možné výhradne v internetovom objednávacom systéme, kapacita každého turnusu je maximálne 250 osôb, výber termínu je záväzný. V prípade otázok sa možno obrátiť e-mailom na skolenia@testek.sk alebo telefonicky na +421 911 565 125.

25/04/2018 ŠKOLENIA K NOVÝM METODICKÝM POKYNOM – AVÍZO

V termínoch 14.05., 15.05., 17.05. a 18.05.2018 sa uskutočnia v Banskej Bystrici jednodňové školenia k novým metodickým pokynom technickej kontroly účinným od 20.05.2018. Prihlasovanie účasti bude možné prostredníctvom interaktívneho formulára, ktorý sprístupníme na našej stránke v najbližších dňoch.

24/04/2018 ZASADNUTIE MEDZINÁRODNEJ PRACOVNEJ SKUPINY CITA WG3 V TESTEKU

V dňoch 04. a 05.04.2018 sa v TESTEKu uskutočnilo zasadnutie medzinárodnej pracovnej skupiny CITA WG3 „Standardized Inspections Outcomes“ (štandardizované výstupy kontroly). Pri tejto príležitosti sme mali tú česť privítať v našej spoločnosti viceprezidentku CITA pani Evu Morgerovú zo švédskej organizácie Bilprovningen, ktorá zasadnutiu predsedala. Pracovná skupina WG3 sa okrem iného zaoberá témami ako školenia a skúšky kontrolných technikov, akreditácia STK a opatrenia proti manipulácii s hodnotením vozidla pri technickej kontrole. TESTEK preto v spolupráci so spoločnosťou Bureau Veritas pripravil prezentáciu o zavádzaní certifikovaného systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37000 na STK v Slovenskej republike. Za spoločnosť Bureau Veritas na zasadnutí vystúpil riaditeľ dištriktu Strednej Európy a generálny riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko pán Jakub Kejval. Druhým príspevkom TESTEKu na zasadnutí bola prezentácia predstavujúca základné fakty o technických kontrolách v Slovenskej republike a pripravovaných zmenách v súvislosti s transpozíciou smernice 2014/45/EÚ.

Img 01

Img 02

20/04/2018 TESTEK V ROKU 2017

Na stránku sme pridali správu o činnosti našej spoločnosti v roku 2017.

13/04/2018 NOVÝ ZÁKON Č. 106/2018 Z. Z. O PREVÁDZKE VOZIDIEL

V elektronickej Zbierke zákonov na internetovej stránke www.slov-lex.sk bol zverejnený zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlásenú verziu nového zákona možno nájsť tu.

26/03/2018 UPOZORNENIE K PLATNOSTI ZÁPISNÍC ZO SKÚŠKY

V súvislosti s nadchádzajúcimi legislatívnymi zmenami a zrušením zákona č. 725/2004 Z. z. upozorňujeme na skutočnosť, že nadobudnutím účinnosti nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov stratia platnosť 20.05.2018, nakoľko prechodné ustanovenia nového zákona pokračovanie ich platnosti v novom právnom stave nepredpokladajú (základné školenia, rozširovacie školenia a doškoľovacie kurzy sa vykonávajú v inom rozsahu ako ustanovuje nový zákon). V prechodných ustanoveniach nového zákona sa však uvádza, že konania začaté pred účinnosťou nového zákona sa majú dokončiť podľa doterajších predpisov. Odporúčame preto začať konania na okresných úradoch vo veci vydania nového osvedčenia kontrolného technika alebo predĺženia platnosti osvedčenia kontrolného technika a doložiť k nim zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti najneskôr do 20.05.2018.

17/03/2018 NOVÝ ZÁKON O PREVÁDZKE VOZIDIEL V CESTNEJ PREMÁVKE

NR SR schválila vládny návrh nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválené znenie možno nájsť na internetovej stránke NR SR.

12/02/2018 ŠTATISTIKY ZA ROK 2017

Pridali sme základné štatistické údaje technických kontrol za rok 2017.

06/02/2018 TESTEK HOSTIL ZASADNUTIE TECHNICKÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN CITA

V dňoch 30. a 31.01.2018 sa v TESTEKu uskutočnilo zasadnutie dvoch technických pracovných skupín medzinárodnej organizácie CITA - pre kontrolu bŕzd a kontrolu svetlometov. Zasadnutie skupiny pre brzdy viedol zástupca TESTEKu Marián Rybianský, ktorý je od minulého roku jej predsedom. Na zasadnutí boli prednesené príspevky pracovníkov našej spoločnosti Roller Brake Testers and Vertical Load Measuring in ISO 21069-1 a DX meter, an application for measuring the vehicle’s deceleration, ktorý vznikol v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI STU.

WG1_Subwg

WG1_Subwg

15/01/2018 REZORTNÁ ZBIERKA PREDPISOV MDV SR NA PORTÁLI SLOV-LEX

Metodické pokyny MDV SR od roku 2016, okrem iného aj tie, ktoré sa týkajú technických kontrol, sú zverejnené v rezortnej zbierke predpisov na portáli Slov-Lex. Všetky predpisy vrátane ich úplných znení možno naďalej nájsť aj na našej internetovej stránke.

08/01/2018 AKTUALIZÁCIA FAQ

Aktualizovali sme dokument s najčastejšími otázkami o technických kontrolách vozidiel.

20/12/2017 ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

Šťastné a veselé Vianočné sviatky

Želáme šťastné a veselé Vianoce a len to najlepšie v roku 2018!

TESTEK, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel

11/12/2017 PREZENTÁCIA O OČAKÁVANÝCH ZMENÁCH V ZARIADENIACH STK

Pridali sme prezentáciu o očakávaných zmenách v povinnom vybavení STK zariadeniami, prednesenú na minulotýždňovom workshope NA STK o technických kontrolách. 

30/11/2017 PREZENTÁCIE Z PRACOVNEJ SKUPINY CITA PRE KONTROLU BŔZD

Medzi publikácie sme pridali prezentácie prednesené zástupcom TESTEKu na novembrovom zasadnutí medzinárodnej pracovnej skupiny CITA WG1 „Safety systems“. Ide o stručný prehľad aktivít pracovnej skupiny CITA SubWG „Brake Testing“ a predstavenie nemecko-slovenskej iniciatívy za zrevidovanie požiadavky smernice 2014/45/EÚ na povinné vybavenie STK nápravovými váhami.

22/11/2017 PODPORUJEME ŠKOLSTVO

Viac ako polovica zamestnancov našej spoločnosti absolvovala vysokoškolské štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Aj preto nás mimoriadne teší, že môžeme podporiť vzdelávanie terajších študentov Ústavu dopravnej techniky a konštruovania SjF STU. V októbri u nás absolvovali v dvoch turnusoch prednášky o technických kontrolách a kontrole brzdovej sústavy, pričom si mohli vyskúšať metódy kontroly vozidiel aj prakticky.

Obrázok 1

Obrázok 2

13/11/2017 ŠKOLENIE NOVÉHO AUTOMATIZOVANÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU TK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. organizuje od 20. novembra 2017 školenia užívateľov k novej verzii automatizovaného informačného systému technickej kontroly (AIS TK). Školenie s dobou trvania približne 2 hodiny je bezplatné, počet účastníkov z jednej STK je obmedzený na 3 osoby. Školenia sa budú konať v priestoroch prevádzky TESTEK, a.s. na Vajnorskej 137, Bratislava. Objednávať účastníkov na jednotlivé termíny je možné výhradne v internetovom objednávacom systéme na www.testek-servis.sk/skolenia, výber termínu je záväzný. 
V prípade otázok sa možno obrátiť e-mailom na info@testek-servis.sk alebo telefonicky na +421 911 565 900.

31/10/2017 ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU BŕZD VOZIDIEL M1 A N1 OD 01.11.2017

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 30/2017 účinný od 01.11.2017, ktorým sa mení metodický pokyn na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e. Pridali sme tiež úplné znenie zmeneného metodického pokynu a informačný dokument s prehľadom najdôležitejších zmien.

31/10/2017 ŠKOLENIA NA NOVÚ VERZIU ISTK - AVÍZO

Na mesiace november a december pripravujeme sériu poldňových školení na prácu s novou verziou informačného systému ISTK. Prihlasovanie bude možné prostredníctvom interaktívneho formulára, ktorý sprístupníme na našej stránke v najbližších dňoch. Rátame s účasťou najviac 3 osôb z každej STK.

10/10/2017 LV-SK WORKSHOP PTI 2017

S lotyšskou organizáciou CSDD, ktorá sa okrem iného zaoberá podobnými činnosťami, ako naša spoločnosť, spolupracujeme už dlhšiu dobu. Spoločnou akciou CSDD a TESTEKu bol aj nedávny lotyšsko - slovenský workshop o technických kontrolách LV-SK Workshop PTI 2017, ktorý sa uskutočnil v dňoch 27. až 29.09.2017 v Lotyšsku. Predmetom diskusií lotyšských a našich odborníkov boli predovšetkým postupy technickej a cestnej technickej kontroly vozidiel, spracovanie súvisicich dát v informačných systémoch a transpozícia smernice 2014/45/EÚ do národných predpisov oboch štátov.

LV-SK

LV-SK

LV-SK

LV-SK

07/09/2017 NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O PREVÁDZKE VOZIDIEL V CESTNEJ PREMÁVKE

Návrh nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, možno ho nájsť na portáli Slov-Lex tu.

07/09/2017 ETICKÝ KÓDEX

Na stránku sme pridali etický kódex, ktorý upravuje základné princípy a pravidlá správania sa zamestnancov našej spoločnosti. Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca našej spoločnosti. Ak máte pocit, že niektorý zo zamestnancov koná v rozpore s ním, budeme vďační, ak to oznámite vedeniu našej spoločnosti.

24/08/2017 ZMENA TERMÍNU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

Z dôvodu nedostatku doručených žiadostí k októbrovému základnému školeniu sa mení 4. termín základného školenia nasledovne:

14/08/2017 INTERNETOVÁ STRÁNKA TESTEK SERVIS, A.S.

Informácie o aktivitách našej sesterskej spoločnosti TESTEK servis, a.s. možno nájsť na samostatnej internetovej stránke www.testek-servis.sk.

11/07/2017 NOVÉ PREZENTÁCIE Z ODBORNÝCH PODUJATÍ

Medzi publikácie zverejnené na našej stránke sme pridali príspevok a prezentáciu o pripravovaných zmenách predpisov z medzinárodnej konferencie Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ z apríla 2017 a prezentáciupripravovaným zmenám v povinnom vybavení STK zariadeniami prednesenú na plenárnom zasadnutí Národnej asociácie STK v máji 2017.

03/07/2017 OVERENIE VOZIDLA TAXISLUŽBY

To, či je vozidlo vozidlom taxislužby, má okrem iného vplyv aj na lehotu platnosti technickej kontroly pravidelnej. Platnosť osvedčenia vozidla taxislužby možno overiť prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) na odkaze tu.

23/05/2017 MEDZINÁRODNÁ PRACOVNÁ SKUPINA PRE KONTROLU BŔZD VZNIKLA NA SLOVENSKU

TESTEK sa stal miestom vzniku pracovnej skupiny pre kontrolu bŕzd SubWG1 Brake Testing medzinárodnej organizácie pre technické kontroly CITA. Na prvom ustanovujúcom zasadnutí 11.05.2017 sme u nás priamo alebo prostredníctvom telekonferencie privítali celkovo 22 účastníkov z desiatich európskych štátov. Za predsedu novej pracovnej skupiny bol jej členmi zvolený zástupca TESTEKu Marián Rybianský.

SubWG1

SubWG1

16/05/2017 PODROBNOSTI DOPLNKOVÝCH ŠKOLENÍ Z OBLASTI STK

Podrobnosti k avizovanému semináru majiteľov a štatutárov STK a školeniu administratívnych pracovníkov STK možno nájsť tu. Obe školenia organizačne zabezpečuje spoločnosť TESTEK servis, a.s. v spolupráci s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s.

12/05/2017 ZMENA PRI POUŽÍVANÍ MONITOROVACÍCH ZÁZNAMOVÝCH ZARIADENÍ

Na stránku sme pridali metodický pokyn MDV SR č. 13/2017, ktorým sa s účinnosťou od 15.05.2017 mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 20/2013 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách. Okrem nového metodického pokynu sme pridali aj úplné znenie metodického pokynu č. 20/2013 po zmene. Monitorovacím záznamovým zariadením sa na základe tejto novelizácie predpisu nesmie manipulovať tak, aby došlo k zmene jeho nastavenia.

11/05/2017 AVÍZO DOPLNKOVÝCH ŠKOLENÍ SÚVISIACICH S TECHNICKÝMI KONTROLAMI

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. pripravuje v spolupráci s poverenou technickou službou TESTEK, a.s. aj tento rok ponuku seminárov a školení pre STK. Na rozdiel od minulých rokov je ponuka tentoraz zameraná na dve nové cieľové skupiny z tejto oblasti - na majiteľov a štatutárov STK a na pracovníkov príjmu STK. Hoci kontrolní technici sú pravidelne školení, manažmentu a administratívnym pracovníkom STK takáto povinnosť z platných predpisov nevyplýva. Pripravované školenia nie sú povinné, účastníkom však môžu sprostredkovať informácie o ich povinnostiach, právach a možnostiach predídenia a riešenia problémov v každodennej praxi, ako i o aktuálnom stave predpisov a celkovom dianí v oblasti.

Avízo možno nájsť tu, podrobnejšie informácie vrátane termínov a cien budú zverejnené v najbližších dňoch.

21/04/2017 MIMORIADNY TERMÍN ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

Vzhľadom na velký počet doručených žiadostí organizujeme mimoriadny termín základného školenia kontrolných technikov v dňoch 19.6. - 30.6.2017 (teoretická časť).  Účastníci zaradení do tohto termínu budú informovaní listom v dostatočnom predstihu.

19/04/2017 PODPORUJEME ŠKOLSTVO

Naša spoločnosť podporuje vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti automobilovej techniky. Koncom marca sme v našom školiacom a vývojovom pracovisku privítali študentov z Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU. Na exkurzii si mohli vyskúšať niektoré metódy kontroly a skúšok vozidiel aj prakticky. Návšteva nadviazala na prednášky o technických kontrolách a kontrole brzdovej sústavy prednesené našimi pracovníkmi študentom na pôde ústavu.

FEI01

FEI02

FEI03

24/03/2017 PREZENTÁCIA O ZARIADENIACH NA KONTROLU SVETLOMETOV

Medzi publikácie sme pridali prezentáciu k správe o problémoch a perspektívach zariadení na kontrolu nastavenia svetlometov prednesenú zástupcom spoločnosti TESTEK 15.03.2017 na zasadnutí pracovnej skupiny CITA WG1 v Arnheme (Holandsko). Prezentácia vznikla v spolupráci s poľským inštitútom ITS.

24/03/2017 PODROBNOSTI KONFERENCIE SKÚŠANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL NA SLOVENSKU A V EÚ

Na už skôr avizovanú medzinárodnú konferenciu Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ, ktorú naša spoločnosť podporuje formou partnerstva, sa možno prihlásiť cez internetovú stránku jej organizátora - spoločnosti SLOVDEKRA. Konferencia sa uskutoční dňa 27.04.2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, partnerskými organizáciami sú okrem našej spoločnosti aj S-EKA, BECEP a DEKRA Automotive Deutschland. Podrobnosti možno nájsť na internetovej stránke konferencie.

03/03/2017 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SKÚŠANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL NA SLOVENSKU A V EÚ

S partnerskou podporou poverených technických služieb technickej kontroly TESTEK, a.s. a emisnej kontroly S-EKA s.r.o. sa dňa 27.04.2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ. Konferenciu pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) organizuje spoločnosť SLOVDEKRA s.r.o. Predmetom konferencie bude súčasná situácia a pripravované zmeny v oblasti technických kontrol a schvaľovania vozidiel na premávku, a to nielen v kontexte Slovenska, ale aj Európskej únie. Konferenciu prisľúbil slávnostne otvoriť pán minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek. Zo zahraničia sa zúčastnia zástupcovia DEKRA SE Stuttgart a DEKRA Automotive Deutschland. Na konferencii vystúpia s prednáškami aj páni Ing. Ľubomír Moravčík PhD a Ing. Marek Hudec zo Štátneho dopravného úradu MDV SR. Program konferencie možno nájsť tu.

20/02/2017 ZO SKÚŠOK ZARIADENÍ PRE TECHNICKÉ KONTROLY

Medzi činnosti poverenej technickej služby patria aj skúšky zariadení pre technické kontroly. Na snímkach vidno naše pracovisko na porovnávacie skúšky zariadení na kontrolu nastavenia svetlometov. Skúšané zariadenia sú umiestnené na špeciálnom nastaviteľnom vodorovnom ráme zaručujúcom rovnaké podmienky merania. Okrem skúšok zariadení využívame toto pracovisko aj na výskum a vývoj metód kontroly svetlometov.

Skúška zariadení 01

Skúška zariadení 02

27/01/2017 TESTEK V ROKU 2016

Na stránku sme pridali správu o činnosti poverenej technickej služby v roku 2016.

27/01/2017 NOVÉ TERMÍNY ZÁKLADNÝCH A ZDOKONAĽOVACÍCH ŠKOLENÍ V ROKU 2017

Pridali sme informáciu o schválených termínoch základných školení a zdokonaľovacích školení CEMT a ADR.

21/12/2016 NOVÁ SKÚŠOBŇA BŔZD V ŠKOLIACOM A VÝVOJOVOM PRACOVISKU

Minulý mesiac pribudla k technologickým zariadeniam v školiacom a vývojovom pracovisku TESTEKu nová valcová skúšobňa bŕzd výrobcu Roboterm určená tiež pre vozidlá s pohonom štyroch kolies. Okrem školení a skúšok kontrolných technikov bude využívaná aj  pri vývoji postupov kontroly pre návrhy metodických pokynov.

Hala VSB

Hala VSB

08/12/2016 PLÁN DOŠKOĽOVANÍ KONTROLNÝCH TECHNIKOV NA ROK 2017

Plán doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika na rok 2017 možno nájsť tu.

06/12/2016 ZASADNUTIE MEDZINÁRODNEJ PRACOVNEJ SKUPINY V TESTEKU

TESTEK hostil dňa 29.11.2016 zasadnutie medzinárodnej pracovnej skupiny CITA SubWG „Headlight Testers“. Priamo alebo prostredníctvom internetovej videokonferencie sa stretnutia zúčastnili odborníci z celkovo ôsmich európskych krajín. Súčasťou stretnutia bolo aj predvedenie moderných zariadení na kontrolu nastavenia svetlometov v školiacom a vývojovom stredisku spoločnosti TESTEK.

SubWG1

SubWG2

SubWG3

06/12/2016 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE KONTROLNÝCH TECHNIKOV

MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho základného školenia kontrolných technikov. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 13.02. do 24.02.2017. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 27.02.2017. Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom. Ak kapacita tohto turnusu bude naplnená, budú ďalšie novodoručené žiadosti zaraďované do niektorého z ďalších turnusov.

01/12/2016 NOVÝ PREDPIS PRE SKÚŠKY MERADIEL A PRÍSTROJOV

Na stránku sme pridali metodický pokyn MDVRR SR č. 55/2016, ktorým sa upravujú podmienky pre meradlá a prístroje používané pri technických kontrolách vozidiel. Nový predpis nahradil s účinnosťou od 01.12.2016 doterajší metodický pokyn č. 82/2011.

31/10/2016 METODICKÝ POKYN Č. 53/2016

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 53/2016 týkajúci sa technických kontrol historických vozidiel. Od 01.11.2016 sa ním umožňuje vykonávanie technických kontrol zvláštnych pre historické vozidlá, budúce historické vozidlá (ku žiadosti o vydanie preukazu historického vozidla) a historické vozidlá, ktorým skončila platnosť preukazu historického vozidla.

31/10/2016 METODICKÝ POKYN Č. 54/2016

Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 54/2016 účinný od 01.11.2016, meniaci kontrolné úkony skupiny 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenia vozidla), vrátane úplného znenia kontrolných úkonov skupiny 700 po zmene. Metodickým pokynom prichádza ku zmene v posudzovaní povinnosti vybavenia výškovo nastaviteľným podperným zariadením u prívesov so stredovou nápravou. Po novom sa táto povinnosť vzťahuje len na prívesy so stredovou nápravou s okom oja, teda veľká časť prívesov, ktoré sú vybavené spojovacími hlavicami triedy B50-X, tejto povinnosti nepodlieha.

28/10/2016 NARIADENIE VLÁDY SR Č. 288/2016 Z. Z.

Medzi predpisy sme pridali nariadenie vlády SR č. 288/2016 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.11.2016 mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.

18/10/2016 PREZENTÁCIA O KONTROLE VOZIDIEL CEZ OBD

Na stránku sme pridali prezentáciu našej spoločnosti z minulotýždňového seminára Technológie pre kontroly a servis moderných automobilov, ktorý sa konal ako sprievodná akcia Autosalónu Nitra 2016. Predmetom prezentácie bola kontrola elektronických systémov vozidiel cez rozhranie OBD.

17/10/2016 NÁVŠTEVA DELEGÁCIE ASOCIÁCIE STK Z LITVY

Dňa 05.09.2016 navštívila TESTEK delegácia litovskej asociácie spoločností pre technické kontroly vozidiel. Pred ďalším programom v Bratislave, ktorý zahŕňal i návštevu STK, sme litovským kolegom poskytli základné informácie o technických kontrolách v Slovenskej republike. Prezentáciu v anglickom jazyku sme pridali medzi ostatné publikácie na našej internetovej stránke. To, ako vnímali návštevu Slovenska členovia litovskej delegácie, možno nájsť v článku.

Delegácia Litva

Delegácia Litva

Delegácia Litva

10/10/2016 AKTUALIZOVANÝ DOKUMENT O POČTE MIEST NA SEDENIE

Doplnili sme a rozšírili informáciu o posudzovaní vozidiel z hľadiska počtu miest na sedenie a počtu sedadiel.

21/09/2016 SEMINÁR TECHNOLÓGIE PRE KONTROLY A SERVIS MODERNÝCH AUTOMOBILOV

TESTEK je jedným z hlavných partnerov sprievodného seminára Autosalónu Nitra 2016 s názvom Technológie pre kontroly a servis moderných automobilov. Podrobnosti v avíze.

01/09/2016 PRESŤAHOVALI SME SA

Od 01.09.2016 nás nájdete v zrekonštruovaných priestoroch na novej adrese, na Vajnorskej 137 v Bratislave, v areáli Mediaprint Kapa. Adresa pre písomný styk ostáva doterajšia. Podrobnosti v kontaktoch.Navigácia TESTEK

Navigácia TESTEK

03/08/2016 AKTUALIZÁCIA DOKUMENTU O POKUTÁCH

Aktualizovali sme dokument o pokutách za neabsolvovanie technickej kontroly.

20/07/2016 INFORMÁCIA K ZÁKLADNÉMU ŠKOLENIU

Na našu stránku sme pridali informáciu týkajúcu sa nasledujúceho termínu základného školenia.

29/06/2016 REKODIFIKOVANÉ ZNENIE ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z. ÚČINNÉ OD 01.07.2016

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke nové rekodifikované znenie zákona č. 725/2004 Z. z. po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z., účinné od 01.07.2016.

28/06/2016 NOVÉ PREZENTÁCIE A ODBORNÉ PRÍSPEVKY

Na stránku sme pridali prezentácie a príspevky z nedávnych podujatí:

Príspevky s účasťou spoločnosti TESTEK na 12. medzinárodnej konferencii Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach 08.10.2015 v Nitre

Rybianský – Ondrejka: Vehicle Technical Inspections in the Slovak Republic, prezentácia pre delegáciu z Moldavska v rámci Civil Servants Mobility Programme, Bratislava, 04.02.2016

Rybianský: PTI in Slovakia: Extended scope of data transferred from roller brake testers into the central information system, zasadnutie CITA WG1, Klettwitz (Nemecko), 11.05.2016

Prezentácie pre delegáciu CSDD z Lotyšska, Bratislava, 08.-09.06.2016

16/06/2016 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

V dňoch 08 a 09.06.2016 navštívila TESTEK delegácia lotyšskej organizácie CSDD. Predmetom rozhovorov boli moderné metódy kontroly vozidiel, predovšetkým kontrola brzdových sústav a prenosy dát z valcových skúšobní bŕzd. Súčasťou programu bolo aj praktické predvádzanie v našom školiacom a vývojovom pracovisku.

CSDD

15/06/2016 NOVINKY NA ŠKOLENÍ KONTROLNÝCH TECHNIKOV

Školenia pre kontrolných technikov sa snažíme neustále zlepšovať. Na práve prebiehajúcom základnom školení sme vyskúšali nový koncept prepojenia prednášky s praktickým cvičením. Prednášajúci dopĺňa teoretický výklad kontroly bŕzd, prebiehajúci priamo pri valcovej skúšobni bŕzd, predvedením praktického merania. Poslucháči vidia výpočet na tabuli a majú možnosť zaznamenávať si ho do pracovných listov. Zrozumiteľnosti výkladu v hlučnejšom prostredí pomáha jeho bezdrôtový prenos do prijímačov so slúchadlami, ktoré majú k dispozícii všetci účastníci školenia.

Školenie

02/06/2016 NESPRÁVNY ZÁPIS STAVU POČÍTADLA PREJDENEJ VZDIALENOSTI PRI TECHNICKEJ KONTROLE

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k prípadom nesprávneho zápisu stavu počítadla prejdenej vzdialenosti pri technickej kontrole.

27/04/2016 PREZENTÁCIE ZO ŠKOLENIA „K AKTUÁLNYM TÉMAM TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL“

Na stránku sme pridali prezentácie z nedávnej série školení „K aktuálnym témam technickej kontroly vozidiel“:

Školenie

Školenie

Školenie

Školenie

26/04/2016 INFORMAČNÉ BULLETINY

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informačné bulletiny k vzoru osvedčenia o evidencii časť I, osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla.

26/04/2016 MEDZINÁRODNÝ PTI WORKSHOP V ZÁHREBE

Zástupca TESTEKu Marián Rybianský predsedal sekcii o kontrole bŕzd na 2. ročníku medzinárodného podujatia PTI Workshop, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 17. a 18. marca 2016 v chorvátskom Záhrebe. Na podujatí usporiadanom chorvátskou organizáciou Centar za vozila Hrvatske, holandskou RDW a nemeckou BASt sa stretli zástupcovia Európskej komisie a štátnych organizácií, ako i technických služieb v oblasti kontroly vozidiel z členských štátov EÚ. Prezentáciu z tohto podujatia Brake Testing according to ISO 21069 sme pridali medzi ostatné odborné príspevky na našej webovej stránke.

PTI

PTI

31/03/2016 METODICKÝ POKYN 16/2016

Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 16/2016 účinný od 01.04.2016, meniaci kontrolné úkony skupiny 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenia vozidla), vrátane úplného znenia kontrolných úkonov skupiny 700 po zmene. Metodickým pokynom prichádza ku niektorým zmenám v posudzovaní zápisov spájacích zariadení v dokladoch o evidencii vozidla. V zmysle uvedeného metodického pokynu bude informačný materiál k posudzovaniu zápisov zariadení na spájanie vozidiel v doklade o evidencii vozidla pri technickej kontrole aktualizovaný v najbližších dňoch.

24/03/2016 PODROBNOSTI ŠKOLENIA „K AKTUÁLNYM TÉMAM TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL“

Podrobnosti o školení a prihlasovaní naň možno nájsť v letáku.

10/03/2016 ŠKOLENIE „K AKTUÁLNYM TÉMAM TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL“

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. pripravuje v spolupráci s poverenými technickými službami technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s. a montáže plynových zariadení IGAS, s.r.o. školenie „K aktuálnym témam technickej kontroly vozidiel“. Školenie je určené predovšetkým kontrolným technikom STK. Účasť na ňom nie je povinná, účelom je doplniť povinné školenia usporadúvané poverenou technickou službou a sprostredkovať kontrolným technikom aktuálne informácie z oblasti ich pôsobenia. Tak, ako pri predchádzajúcich školeniach, aj tentoraz rátame s priestorom na otázky z pléna a otvorenú diskusiu s prednášateľmi. Tohtoročnou novinkou bude možnosť praktických ukážok na vozidlách s použitím technologických zariadení STK. Oproti minulosti bude školenie rozdelené do väčšieho počtu jednodňových turnusov, čo umožní uspokojiť viac záujemcov bez nutnosti zvyšovať počet účastníkov v jednom turnuse. Ak máte záujem o účasť na školení, poznačte si prosím v kalendári termíny. V Košiciach sa uskutočnia štyri jednodňové turnusy od 11. do 14.04.2016 a v Bratislave ďalšie štyri jednodňové turnusy od 18. do 21.04.2016. Podrobnosti o školení zverejníme na našej internetovej stránke v najbližších dňoch.

09/03/2016 NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY O OSVEDČENÍ O EVIDENCII

V čiastke 16/2016 Zbierky zákonov bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 117/2016 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 15.03.2016 mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 314/2013 Z. z.

08/03/2016 TESTEK HOSTIL MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE

Spoločnosť TESTEK zorganizovala dňa 01.03.2016 zasadnutie medzinárodnej pracovnej skupiny CITA SubWG 1 „Headlight testers“. Zasadnutia sa zúčastnili trinásti odborníci zastupujúci jednak výrobcov zariadení na kontrolu svetlometov, ako aj organizácie zaoberajúce sa kontrolami vozidiel z celkovo ôsmich štátov. Zasadnutiu predsedal zástupca spoločnosti TESTEK Marián Rybianský.

WG1_foto1_2016

WG1_foto2_2016

WG1_foto3_2016

07/03/2016 MDVRR SR SCHVÁLILO AJ ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

Kvôli veľkému počtu záujemcov MDVRR SR schválilo aj druhý turnus základného školenia kontrolných technikov, a to s teoretickou časťou od 23.05. do 03.06.2016 a následným začiatkom praktickej časti od 06.06.2016. Žiadatelia zaradení do prvého turnusu školenia, s teoretickou časťou prebiehajúcou v dňoch 29.03. až 08.04.2016, budú informovaní o podrobnostiach listom zaslaným v najbližších dňoch. Všetci ostatní žiadatelia budú automaticky zaradení do druhého turnusu so začiatkom 23.05.2016 a o podrobnostiach budú informovaní v dostatočnom predstihu pred jeho začiatkom.

23/02/2016 METODICKÝ POKYN Č. 4/2016

Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 4/2016 účinný od 01.03.2016, meniaci kontrolné úkony skupiny 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenia vozidla), vrátane úplného znenia kontrolných úkonov skupiny 700 po zmene.

08/02/2016 INFORMÁCIA K ZÁKLADNÉMU ŠKOLENIU

MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho základného školenia kontrolných technikov. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 29.03. do 08.04.2016. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 11.04.2016. Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom.

02/02/2016 ŠTATISTIKY ZA ROK 2015

Pridali sme základné štatistické údaje technických kontrol za rok 2015.

19/01/2016 POSUDZOVANIE ZÁPISU SPÁJACÍCH ZARIADENÍ - AKTUALIZÁCIA

Aktualizovali sme informáciu k posudzovaniu zápisu spájacích zariadení v doklade o evidencii, pripravenú v spolupráci s MDVRR SR. Na str. 9 bolo doplnené posudzovanie spájacích zariadení v prípade jednotlivo dovezených vozidiel.

13/01/2016 KATEGÓRIE VOZIDIEL OD 01.01.2016 - AKTUALIZÁCIA

V schéme s kategóriami vozidiel sme opravili chybu v definícii vozidiel kategórie L7e-B1. Za chybu sa ospravedlňujeme, bola obsiahnutá už v texte prevzatom z použitého prekladu nariadenia (EÚ) č. 168/2013.

13/01/2016 ZMENA INTERVALU TECHNICKÝCH KONTROL PRE VOZIDLÁ AUTOŠKOLY

Zmenou vyhlášky č. 578/2006 Z. z. prostredníctvom vyhlášky č. 450/2015 Z. z. prišlo s účinnosťou od 01.01.2016 i k úprave lehôt na vykonávanie technických kontrol pravidelných výcvikových vozidiel autoškoly. Skrátený jednoročný interval naďalej platí pre vozidlá kategórií L, M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo. Vozidlá kategórií O a R používané ako výcvikové vozidlá po novom podliehajú technickej kontrole v štandardných intervaloch prislúchajúcich ich kategóriám, teda O1 a O2 v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách, O3 a O4 v lehote jedného roka po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách a R v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách. Aktuálny prehľad lehôt technických kontrol pravidelných je predmetom informačného dokumentu.

11/01/2016 NOVÁ PODMIENKA VO VYHLÁŠKE Č. 9/2009 Z. Z. PRE UMIESTNENIE TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM OD 01.01.2016

Pridali sme informáciu o doplnení podmienok pre umiestnenie tabuliek s evidenčným číslom vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z. Od 01.01.2016 platí, že tabuľka musí byť umiestnená tak, aby bolo evidenčné číslo čitateľné vodorovne a zľava doprava. Iné umiestnenie, napríklad pootočené o 90°, bude v nadväznosti na aktuálne znenie vyhlášky považované pri technickej kontrole za chybu.

11/01/2016 GENERÁLNY PARDON NA POKUTY ZA NEPODROBENIE VOZIDLA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLE

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o generálnom pardone na pokuty prevádzkovateľom vozidiel za nepodrobenie vozidla technickej alebo emisnej kontrole. Zastavenie začatých konaní a nezačatie nových konaní o uložení pokút sa podľa § 112h ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. okrem iného týka aj prípadov nepodrobenia vozidla povinnej technickej kontrole pravidelnej pred 01.01.2016, podmienkou však je, aby prevádzkovateľ vozidla túto povinnosť splnil do 29.02.2016, prípadne požiadal o dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

05/01/2016 ÚPLNÉ ZNENIE VYHLÁŠKY Č. 578/2006 Z. Z.

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke úplné znenia vyhlášky č. 578/2006 Z. z. účinné od 01.01.2016 a od 01.04.2016.

04/01/2016 ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z. OD 01.03.2016

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke úplné znenie zákona č. 725/2004 Z. z. účinné od 01.03.2016.

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel