logo Testek

TESTEK, s.r.o.


poverená technická služba technickej kontroly vozidiel


Adobe Acrobat Reader na stiahnutie (odkaz)

O spoločnosti


Spoločnosť TESTEK, s.r.o. zabezpečuje vykonávanie činností technickej služby technickej kontroly vozidiel podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poverenie na vykonávanie týchto činností jej bolo udelené Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (v súčasnosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) rozhodnutím č. 8240-2100/2005 zo dňa 8.11.2005 s účinnosťou od 1.12.2005. Spoločnosť je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou ako inšpekčný orgán typu A podľa normy ISO/IEC 17020 s číslom osvedčenia I-022. Spoločnosť je členom medzinárodnej organizácie International Motor Vehicle Inspection Committee (CITA) v Bruseli.

Naša spoločnosť nevykonáva technické kontroly vozidiel, zoznam všetkých STK v SR nájdete tu: zoznam STK


Príručka pre prácu s automatizovaným informačným systémom pre obvodné úrady


FAQ - Často kladené otázky (aktualizované vo februári 2012)


Oznam pre záujemcov o schválenie monitorovacích záznamových zariadení pre STK:

MDVRR SR schválilo s účinnosťou od 1.8.2012 metodický pokyn upravujúci požiadavky pre monitorovacie záznamové zariadenie používané pri vykonávaní technických kontrol vozidiel a metodický pokyn na overenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného na monitorovanie stanice technickej kontroly. Od 1.8.2012 tak možno poverenú technickú službu technickej kontroly vozidiel požiadať o overenie vhodnosti záznamového monitorovacieho zariadenia. Písomná správa z tohto overenia je podľa § 45a ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov prílohou ku žiadosti o schválenie záznamového monitorovacieho zariadenia.

Oznam pre účastníkov základného školenia kontrolných technikov:

Teoretická časť základného školenia sa uskutoční v termíne 10. - 21.3. 2014.

Od 1.2.2012 povinné zaťaženie vozidiel kategórií M, N a O nad 3,5 t pri technickej kontrole na STK


Sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly od 1.2.2012


Oznámenie o odcudzených tlačivách dokladov o technických kontrolách

Tel.: (02)5465 1311, fax: (02)5465 1313, email: testek@testek.sk